Home > Podyplomowe > Praca Socjalna > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia - Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia - Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia - Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” w IPSiR UW jest podniesienie zawodowych i osobistych kwalifikacji osób zawodowo współpracujących z osobami odmiennymi kulturowo, które wymagają wsparcia na rynku pracy i w procesie adaptacji społecznej. Podwyższanie kwalifikacji słuchaczy studiów obejmuje rozwijanie umiejętności diagnozowania problemów osób odmiennych kulturowo, podnoszenie zdolności osób pełniących funkcje urzędowe reagowania na te problemy przez planowanie działań wspierających, poszerzanie umiejętności samodzielnego prowadzenia działań integracyjnych oraz zapobiegających wykluczeniu tych osób z edukacji i rynku pracy. Celem studiów jest kształcenie umiejętności zapobiegania (prewencji) załamaniom relacji społecznych osób odmiennych kulturowo oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych i konfliktowych z ich udziałem, które mogą wyniknąć z powodu istnienia różnic kulturowych w toku realizowania działań integracyjnych.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów umożliwia równoczesne rozwijanie praktycznych umiejętności oraz poszerzanie teoretycznej wiedzy na temat wielorakich aspektów działań integracyjnych skierowanych na osoby odmienne kulturowo, które są ujmowane w kontekście prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i socjologicznym. Słuchaczom reprezentującym różne instytucje społeczne studia pomagają w określeniu własnej roli zawodowej w złożonych strukturalnie działaniach integrujących osoby odmienne kulturowo i dostrzeżeniu funkcji innych podmiotów społecznych, a także stwarzają warunki do uzyskania spójnej wiedzy o ogólnych celach i zasadach podejmowania działań integracyjnych.

  Program studiów spełnia trzy podstawowe, szczegółowe cele edukacyjne:

  1.      umożliwia wyposażenie uczestników w narzędzia komunikacji międzykulturowej, tworzy warunki do zrozumienia procesów zachodzących w sytuacji kontaktu przedstawicieli różnych kultur (w tym również przygotowuje słuchaczy do radzenia sobie z własnym stresem i wypaleniem zawodowym) oraz przygotowuje do współpracy instytucjonalnej w środowisku kulturowo zróżnicowanym;

  2.      zapewnia zdobycie wiedzy o wybranych systemach kulturowych oraz nabycie profesjonalnych umiejętności potrzebnych do nawiązania kontaktów z  przedstawicielami innych kultur i religii oraz do pracy z grupami osób odmiennych kulturowo;
  3.      pr
  zygotowuje do międzyinstytucjonalnej i międzygrupowej współpracy wprowadzając do zespołu słuchaczy w odpowiedniej proporcji przedstawicieli określonych instytucji i grup, które w obecnej strukturze organizacyjnej państwa wypełniają zadania w zakresie wspierania osób odmiennych kulturowo środowisku edukacyjnym i na rynku pracy oraz w procesie adaptacji społecznej na poziomie samorządności społeczności lokalnych.


  Program Studiów Podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” jest merytorycznie zintegrowany ze ścieżką specjalizacyjną w IPSiR UW „Migracje i integracja kulturowa” zorientowaną na zagadnienia wielokulturowości i różnorodności religijnej, pracy adaptacyjnej z osobami odmiennymi kulturowo oraz badanie problemów uchodźctwa i zjawisk migracyjnych w Polsce, i na świecie.

  Studia Podyplomowe są kontynuacją tej ścieżki ze względu na treść programu, usytuowanie instytucjonalne oraz obsadę kadry dydaktycznej.

  Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia związane z obecnością w polskim społeczeństwie osób odmiennych kulturowo i ich integracją w systemie edukacyjnym i na rynku pracy, na tle szerszej problematyki kulturowego, etnicznego, religijnego zróżnicowania współczesnych społeczeństw.

  Studia są zorientowane na podniesienie kwalifikacji kadr zajmujących się wprowadzaniem osób odmiennych kulturowo w struktury edukacyjne i na rynek pracy oraz wspieraniem ich trwałej, ustabilizowanej obecności na tym rynku. Studia obejmują naukę rozpoznawania problemów prawnych, społecznych, psychologicznych i pedagogicznych osób odmiennych kulturowo i zasad udzielania im wszechstronnej, zintegrowanej organizacyjnie pomocy.

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |