Home > Podyplomowe > Inżynieria Środowiskowa > Zaoczne > Radom > Planowanie Energetyczne - Studia Podyplomowe - Radom - Mazowieckie

Planowanie Energetyczne - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Planowanie Energetyczne - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do samodzielnego wykonania „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” gminy, o którym traktuje art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla pracowników urzędów samorządów terytorialnych a takŜe osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu planowania energetycznego w skali lokalnej oraz zarządzania energią na szczeblu jednostek samorządów terytorialnych.
 • Szczegółowe informacje
  Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu jest uprawniona do prowadzenia studiów podyplomowych na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365), decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2002r. (nr DSW-3-4001-552/EKo/02) oraz decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 maja 2004r, (nr DSW-3-4003-572/MP/05).

  Zasady:

  - w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inŜynierskie, licencjackie),
  - rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych,
  - o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń,
  - warunkiem przyjęcia na studia jest złoŜenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty wpisowej,
  - zgłoszenia na studia można dokonywać w trybie on-line lub osobiście w Dziekanacie Studiów Podyplomowych WISBiOP w Radomiu.

  Wymagane dokumenty:
  - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  - dyplom ukończenia studiów wyŜszych w oryginale/odpisie/poświadczonej notarialnie kopii,
  - 2 aktualne fotografie,
  - dwustronna kopia dowodu osobistego,
  - potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej,
  - oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania opłat czesnego

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  - uruchomienie studiów podyplomowych zaleŜy od liczby zgłoszeń /min. 25 osób/,
  - w przypadku nieuruchomienia studiów z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów osobom, które
  dokonały wpłaty wpisowego przysługuje zwrot pieniędzy w wysokości dokonanej wpłaty,
  - rozpoczęcie zajęć nastąpi po zebraniu grupy słuchaczy,
  - studia trwają dwa semestry,
  - zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
  - program studiów obejmuje 208 godzin / w tym 74 godziny ćwiczeń,
  - zajęcia są organizowane w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej jak i przez internet w systemie kształcenia na odległość,
  - Uczelnia dysponuje 2- i 3-osobowymi pokojami gościnnymi w cenie 35 PLN za nocleg.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów jest co najmniej:
  - 80% frekwencja na zajęciach,
  - uzyskanie zaliczenie wszystkich przedmiotów,
  - wykonanie "ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" w ramach pracy dyplomowej.

  Absolwenci otrzymują:
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wg wzoru MENiS, wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu,
  - ozdobny DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |