Motywowanie Pracowników - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem VENTO Consulting

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Motywowanie Pracowników - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie przeznaczone dla kadry menadżerskiej, udział w szkoleniu gwarantuje poznanie czynników wpływających na motywacje,rozwój umiejętności motywowania oraz rozwój umiejętności otwartego przekazywania informacji zwrotnych.
   
  IDEA SZKOLENIA:
  Dla kogo?
  „ABY MOTYWOWAĆ INNYCH, SAMI MUSIMY MIEĆ MOTYWACJĘ". Motywowanie jest niezbędne i stanowi podstawowy obowiązek każdego zwierzchnika w stosunku do bezpośrednich podwładnych, dlatego założeniem niniejszego projektu szkoleniowego jest:

  1.Rozbudzenie świadomości i wewnętrznej motywacji kadry kierowniczej do podnoszenia poziomu własnych kompetencji menedżerskich.
  2.Przedstawienie Koła kompasu jako narzędzia do diagnozy pracownika
  3.Implementowanie motywatorów z Koła Kompasy do rzeczywistości firmy
  4.Wykorzystanie już zdobytej wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności do prowadzenia motywujących rozmów z pracownikiem:
  5.Uświadomienie ogromnej siły wpływu postaw menedżera na efektywność i zaangażowanie podwładnych w realizacji nałożonych na nich zadań.
  6. Udzielanie uczestnikom informacji zwrotnych na temat prezentowanych przez nich słabych i mocnych stron w motywowaniu.
  7. Rozwijanie umiejętności elastycznego dopasowywania stylu zarządzania do poziomu kompetencji pracownika.
  8. Wzmocnienie poczucia pewności w działaniu poprzez rozwój kompetencji menedżerskich czyli władza i wpływ na ludzi

  Cel?
  Cele główne :
  • poznanie czynników wpływających na motywacje
  • rozwój umiejętności motywowania
  • rozwój umiejętności otwartego przekazywania informacji zwrotnych
  Metody?
  Zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej. Uczestników nieustannie zachęca się do aktywności indywidualnej oraz zespołowej, poprzez różnorodne formy prowadzenia zajęć:
  • mini wykłady
  • zadania grupowe
  • ćwiczenia określonych umiejętności w parach bądź małych grupach
  • omówienie ćwiczeń i pracy na bezpośrednim doświadczeniu uczestników:
  • omawiany jest motyw przewodni ćwiczenia
  • analizowane są podobieństwa przebiegu ćwiczenia, sposobu jego wykonania, itd. do życia zawodowego
  • formułowane są wnioski na przyszłość wynikające z ćwiczenia
  • praca z arkuszami roboczymi
  • odgrywanie scenek zaczerpniętych z realnej pracy
  • nagrania kamerą wideo

  Efekty?
  Korzyści - naszym zdaniem uczestnicy warsztatów udoskonalą umiejętności:
  • Prowadzenia rozmów z pracownikiem, które motywują pracowników do większego zaangażowania w realizację nałożonych na nich zadań.
  • Prowadzenia trafnej i adekwatnej oceny zadań pracy pracowników z uwzględnieniem tego, co się pracownikowi udało zrealizować a co nie i jakie były tego przyczyny, celem zdiagnozowania przeszkód i ich wyeliminowania w przyszłości.
  • Efektywnego wyznaczania celów rozwojowych dla pracownika w oparciu o trafnie zidentyfikowaną lukę kompetencyjną.
  • Skutecznego monitorowania wyznaczonych celów
  • Rola zespołu jako czynnika motywującego
  • Wzbudzania inicjatywy do samorozwoju kompetencji w pracownikach.
  Wniosek?
  Ukończenie szkolenia gwarantuje wzrost skuteczności kierowania zespołem pracowników

  ZAKRES SZKOLENIA:
  I. Kompas motywacji jako narzędzie diagnozy czynników motywacyjnych

  1. Rodzaje czynników motywacyjnych
  2. Znaczenie czynników motywacyjnych w procesie zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, ocenianie)
  • Planowanie i organizacja pracy,
  • pracą zespołową (relacje pomiędzy pracownikami),
  • relacją ze zwierzchnikiem,
  • zadaniami i rolami pełnionymi w organizacji,
  • rozwojem kompetencji,
  • czynnikami finansowymi.
  II. Planowanie i organizacja pracy kierownika a czynniki motywacyjne w tym obszrze
  • formułowanie celów i zlecanie zadań ,aby dojść do równowagi miedzy realistycznością i ambitnością tworzonych celów ,motywujące tworzenie celów i zadań
  • kompetencje- pokazanie ze brak kompetencji może się przełożyć na spadek zaangażowania ( model kierowania sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
  • Warunki pracy -eksperyment Herzberga
  • Pieniądze jako czynnik motywujący wg R.Darmona podział na 5 grup osób, którzy przypisują motywację motywom finansowym
  III. Relacje z przełożonym -prowadzenie rozmów motywujących
  • Docenianie, poświęcanie uwagi ( wyniki badań Labor Relations Institute)- zasady dowartościowania i udzielania pochwały
  • Otwarta komunikacja -zasady i struktura udzielania informacji zwrotniej
  • Władza a autorytet (władza - wywieranie wpływu ,autorytet- bycie przykładem )
  • Umiejętność przekonywania - taktyki przekonywania .
  IV. Motywacyjny dylemat menadżera ( kara czy nagroda) :
  • motywujące i demotywujące formy karania i nagradzania pracowników
  • udzielanie pomocy i wsparcia przez przełożonego,
  • udzielanie konstruktywnej Krytyki -technika FUKO
  • cztery stopnie egzekwowania - w przypadku nie wywiązywania się pracownika z powierzonych zadań
  • ujawnianie uczuć przez przełożonego (rola spontanicznych reakcji w motywowaniu),
  • relacje z pracownikiem w sytuacjach kryzysowych (przekształcenia, redukcje i zwolnienia, konflikty).
  V. Indywidualne potrzeby pracownika -jak motywować ludzi o różnych potrzebach
  • Charakterystyka osób o różnych potrzebach
  • Sztuka odkrywania potrzeb u swoich pracowników w odniesieniu do teorii McClellanda i Masłowa
  VI. Relacje w zespole jako czynnik motywujący
  • Znaczenie współpracy i wzajemnego wsparcia• Czasem rywalizacji
  • Świadomość swojego znaczenia i roli w grupie
  VII. Jak motywować siebie ?

  Podany czas i zakres szkolenia są przykładowe. Istnieje możliwość dostosowania ich do Państwa potrzeb.

  CZAS TRWANIA: 2 dni po 8 godzin - 16 godzin

Inne informacje związane z Motywacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |