Home > Kursy i Szkolenia > Prawo Administracyjne > Chrzanów > Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spólek Skarbu Państwa - Chrzanów - Małopolskie

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spólek Skarbu Państwa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spólek Skarbu Państwa - W ciągu tygodnia - Chrzanów - Małopolskie

 • Cele
  Celem kursu jest przygotowanie uczestników do złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nakłada na wszystkich członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (w tym również przedstawicieli załogi) obowiązek złożenia takiego egzaminu.
  Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, w tym: pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa, właściciele kancelarii prawnych, pracownicy naukowi, specjaliści praktycy.
  Każdy organizowany przez nas kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (próbnym, tzw. konwersatorium prawno - finansowym). Forma ta pozwala słuchaczom zobiektywizować stan swojej wiedzy i daje szansę na uzupełnienie luk przed egzaminem państwowym. Ten moduł prowadzi dr Andrzej Chordecki z Ministerstwa Skarbu Państwa.
  Metody dydaktyczne wypracowane w Instytucie, zdecydowanie pozytywnie wpływają na szanse zdania egzaminu, który oprócz części pisemnej, mającej formę testu, kończy się częścią ustną, kiedy kandydat musi wykazać się odpowiednią wiedzą.
  Uczestnicy kursu przystąpią do egzaminu państwowego w siedzibie MSP przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6 w Warszawie (koszt egzaminu państwowego nie jest wliczony w cenę kursu). Fundacja w imieniu uczestników dokonuje wszelkich niezbędnych formalności umożliwiających przystąpienie do egzaminu.
 • Szczegółowe informacje
  Program uwzględnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest akcjonariuszem i obejmuje:

  1. Rola państwa w gospodarce - 3 godz . ( prowadzi przedstawiciel Kancelarii Prawnych )
  • publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
  • działy administracji publicznej - rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej
  • zamówienia publiczne,
  • zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
  • podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne)
  2. Zasady działalności przedsiębiorców - 6 godz . ( prowadzi przedstawiciel Kancelarii Prawnych )
  • pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy,
  • swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),
  • tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
  • rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
  • zasady uczciwej konkurencji,
  • ochrona konsumentów,
  • działalność przedsiębiorców zagranicznych.
  3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 3 godz. ( prowadzi dr Robert Lisowski - PCM Consulting )
  • dopuszczalność pomocy,
  • przesłanki udzielania pomocy,
  • system organizacyjny,
  • plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej,
  • sprawozdawczość i monitoring,
  • stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.
  Restrukturyzacja przedsiębiorstw - 4 godz.
  • przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych,
  • techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach,
  • metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
  • budowa programu restrukturyzacji,
  • efekty restrukturyzacji,
  4. Rynek kapitałowy w Polsce - 6 godz. ( prowadzi  mgr Paweł Calski  - Ministerstwo Skarbu Państwa)
  • jego organizacja i funkcjonowanie,
  • zasady obrotu papierami wartościowymi
  5. Elementy prawa cywilnego - 6 godz. ( prowadzi przedstawiciel Kancelarii Prawnych )
  • osoby fizyczne i prawne,
  • przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
  • przedsiębiorstwo,
  • oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
  • posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
  • podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu),
  6. Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie - 12 godz. ( prowadzi przedstawiciel Kancelarii Prawnych )

  7. Komercjalizacja i prywatyzacja - 8 godz. ( prowadzi dr Andrzej Chordecki - Ministerstwo Skarbu Państwa)

  8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy - 3 godz.   ( prowadzi dr Andrzej Chordecki - Ministerstwo Skarbu Państwa)
  • Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy; podstawowe zasady prawa pracy,
  • uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
  • kompetencje związków zawodowych,
  • zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia)
  9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - 6 godz.   ( prowadzi przedstawiciel Kancelarii Prawnych )
  • Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów. Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu;
  • tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,
  • wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  10. Ład korporacyjny/corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa - 5 godz. ( prowadzi dr Andrzej Chordecki - Ministerstwo Skarbu Państwa)
  • cel wprowadzania zasad corporate governance,
  • zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń,
  • standardy pracy członków rad nadzorczych,
  • rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym,
  11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze - 4 godz. ( prowadzi przedstawiciel Kancelarii Prawnych )

  12. Restrukturyzacja przedsiębiorstw - 4 godz. ( prowadzi dr Andrzej Chordecki - Ministerstwo Skarbu Państwa)
  • przesłąnki podejmowania działań restrukturyzacyjnych,
  • techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach,
  • metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz w oparciu o ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
  • budowa programu restrukturyzacji,
  • efekty restrukturyzacji
  13. Zarządzanie przedsiębiorstwem - 4 godz. ( prowadzi dr Rafał Mrówka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  )
  • funkcje zarządzania, style,
  • proces decyzyjny,
  • strategia organizacji, misja, cele,
  14. Marketing w przedsiębiorstwie - 6 godz. ( prowadzi dr Rafał Mrówka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  )
  • zarządzanie marketingowe,
  • planowanie strategiczne biznesu,
  • analiza możliwości rynkowych,
  • organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych,
  15. Biznes plan / Studium Wykonalności - 6 godz. ( prowadzi  dr Marta Kołodziej - Hajdo  - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie )
  • zakres i cel
  • struktura
  • etapy tworzenia
  16. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa - 4 godz. ( prowadzi dr Marta Kołodziej - Hajdo  - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie )
  • majątkowe,
  • rynkowe,
  • wycena nieruchomości,
  17. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie - 14 godz.  ( prowadzi dr Marta Kołodziej - Hajdo  - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie  )
  • podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
  • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy,
  18. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu - 4 godz . ( prowadzi  dr Marta Kołodziej - Hajdo  - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie )
  • rachunkowość jako źródło informacji,
  • rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
  • rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
  • narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,
  • istota, funkcje i zadania controllingu,
  • budżetowanie i analiza odchyleń,
  19. Metodologia przygotowania do egzaminu państwowego - 1 godz.    ( prowadzi dr Andrzej Chordecki - Ministerstwo Skarbu Państwa)

  20. Repetytorium Prawno - Finansowe - 6 godz.   ( prowadzi dr Andrzej Chordecki - Ministerstwo Skarbu Państwa)

Inne informacje związane z Prawo Administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |