Home > Kursy i Szkolenia > Prawo Unii Europejskiej > Korespondencyjnie > Kurs - Specjalista ds. integracji europejskiej - Korespondencyjnie

Kurs - Specjalista ds. integracji europejskiej - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Specjalista ds. integracji europejskiej - Online

 • Cele
  Praktyczne kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, zawierające informacje na temat mechanizmów funkcjonowania tego ugrupowania i możliwości zdobywania funduszy europejskich. Program kursu obejmuje zagadnienia związane z integracją europejską, charakterystykę państw członkowskich UE, informacje na temat systemu prawnego i instytucjonalnego UE, struktury jej budżetu oraz systemu prawnego. Kurs omawia także najważniejsze kierunki polityki społecznej, handlowej, rolnej, zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
 • Szczegółowe informacje
  Zalety Kursu
  • przystępny język
  • liczne praktyczne przykłady ułatwiające zapamiętanie materiału
  • informacje na temat zasad przygotowywania projektów zgodnych z unijnymi standardami
  • efektywny system powtórek
  • opieka doświadczonego nauczyciela
  • możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
  Długość Kursu i Cena
  • długość kursu: 16 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  • średni czas nauki: 15-30 minut dziennie
  • opłata za kurs (materiały lekcyjne i opieka nauczyciela)

  Program kursu

      * Zeszyt 1

        Lekcja 1: Początki integracji europejskiej. Geneza integracji i Wspólnot Europejskich.
                        Ojcowie integracji. Etapy integracji europejskiej.
        Lekcja 2: Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe. Procesy
                         poszerzania i pogłębiania integracji.

      * Zeszyt 2

        Lekcja 3: UE-15 – Unia Europejska do 2004 r. Charakterystyka państw członkowskich pod
                         względem gospodarczym i administracyjnym.
        Lekcja 4: UE-27 – Unia Europejska po 2004 r. Charakterystyka nowych państw
                        członkowskich pod względem gospodarczym i administracyjnym.

      * Zeszyt 3

        Lekcja 5: System prawny Unii Europejskiej. Acquis communautaire. Prawo pierwotne.
                        Prawo wtórne. Prawo Unii Europejskiej a prawo państwa członkowskiego. 
                        EUR-lex.
        Lekcja 6: System instytucjonalny Unii Europejskiej. Instytucje wspólnotowe i ich
                         kompetencje. Podejmowanie decyzji. Konstytucja europejska.

      * Zeszyt 4

        Lekcja 7: Budżet Unii Europejskiej. Finansowanie funkcjonowania Unii Europejskiej.
                        Struktura budżetu. Okres budżetowy. Główne pozycje wydatków. Dochody.
        Lekcja 8: Podatki w Unii Europejskiej. Rodzaje podatków. Udział podatków w
                         kształtowaniu budżetu. Polityka fiskalna. Harmonizacja polityk krajowych.

      * Zeszyt 5

        Lekcja 9: Integracja ekonomiczna. Etapy integracji ekonomicznej. Strefa wolnego handlu.
                         Unia celna. Wspólny rynek.
        Lekcja 10: Integracja ekonomiczna cd. Unia gospodarcza. Koszty i korzyści z pogłębiania
                           integracji.

      * Zeszyt 6

        Lekcja 11: Unia gospodarcza i walutowa. Europejski System Walutowy. Kryteria
                          konwergencji z Maastricht. Członkowie unii gospodarczej i walutowej.
        Lekcja 12: Wspólna waluta euro. Ecu. Euro. Europejski Bank Centralny. Europejski System
                           Banków Centralnych. Korzyści dla obywateli Unii Europejskiej, przedsiębiorstw
                           i państw.

      * Zeszyt 7

        Lekcja 13: Wewnętrzny rynek Unii Europejskiej – swoboda przepływu towarów i usług.
                          Jednolity rynek. Cztery swobody przepływu. Bezpieczeństwo produktów.
                          Normy.
        Lekcja 14: Wewnętrzny rynek Unii Europejskiej – swoboda przepływu kapitału i osób.
                           Lokaty. Transakcje. Podejmowanie zatrudnienia. Niezbędne kwalifikacje.

      * Zeszyt 8

        Lekcja 15: Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Rodzaje przedsiębiorstw:
                           przedsiębiorstwa duże, małe i średnie. Działalność gospodarcza. Formy
                           wsparcia Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw.
        Lekcja 16: Polityka ochrony konkurencji. Wsparcie państw dla przedsiębiorców. Pomoc
                           publiczna. Reguły konkurencji dla przedsiębiorstw. Spółka europejska.

      * Zeszyt 9

        Lekcja 17: Obywatel Unii Europejskiej. Obywatelstwo. Uprawnienia. Układ z Schengen.
                           Podróżowanie po Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.
        Lekcja 18: Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Europejska Strategia Zatrudnienia.
                           Edukacja. Kształcenie ustawiczne. Programy wspólnotowe w sferze
                           kształcenia. Pracodawcy i pracobiorcy.

      * Zeszyt 10

        Lekcja 19: Polityka handlowa. Handel na rynku wewnętrznym. Środki ochrony handlowej.
                           Kontakty handlowe UE.
        Lekcja 20: Wspólna polityka rolna. Rolnictwo w Unii Europejskiej. Nowe kierunki rozwoju.
                          Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc z budżetu wspólnotowego.
      * Zeszyt 11

        Lekcja 21: Polityka regionalna. Regiony Unii Europejskiej. Klasyfikacja NUTS. Warunki
                           wspierania rozwoju regionalnego przez Unię Europejską. Spójność.
        Lekcja 22: Polityka badawczo-rozwojowa, transportowa i ochrony środowiska. Programy
                           badawcze. Transeuropejskie sieci transportowe. Programy i instrumenty w
                           zakresie ochrony środowiska.

      * Zeszyt 12

        Lekcja 23: Zdobywanie środków finansowych z budżetu Wspólnot Europejskich. Fundusze
                           strukturalne. Fundusze przedakcesyjne. Programy wspólnotowe.
        Lekcja 24: Inne źródła finansowania. Środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
                           Europejski Obszar Gospodarczy.

      * Zeszyt 13

        Lekcja 25: Podstawy ubiegania się o środki pomocowe w Polsce. Dokumenty programowe.
                           Narodowy Plan Rozwoju. Programy operacyjne. Instytucje.
        Lekcja 26: System ubiegania się o środki pomocowe w Polsce – dziedziny wsparcia i
                           podmioty. Sektory wsparcia w Polsce.

      * Zeszyt 14

        Lekcja 27: Myślenie projektowe. Projekt. Obszary problemowe. Hierarchizacja celów.
                           Harmonogram. Zespół projektowy.

        Lekcja 28: Metodologia zarządzania projektem. Metodologia zarządzania według Komisji
                           Europejskiej. Fazy projektu. Matryca logiczna.

      * Zeszyt 15

        Lekcja 29: Stosunki Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Rodzaje umów handlowych
                           zawieranych przez Wspólnotę Europejską. Preferencje. Klauzula najwyższego
                           uprzywilejowania (KNU).
        Lekcja 30: Kierunki współpracy handlowej. Handel wewnętrzny i zewnętrzny Unii
                           Europejskiej. Najważniejsi partnerzy. Kontakty UE z wybranymi państwami
                           trzecimi i ugrupowaniami regionalnymi.

      * Zeszyt 16

        Lekcja 31: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Instrumenty wspólnej polityki
                           zagranicznej i bezpieczeństwa. Proces decyzyjny i organy. Polityka w zakresie
                           obrony. Unia Zachodnioeuropejska.
        Lekcja 32: Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Porozumienie z Schengen.
                           Współpraca policyjna, sądowa, azylowa. Europol. Obszar wolności,
                           bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

   

Inne informacje związane z Prawo Unii Europejskiej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |