Home > Kursy i Szkolenia > Administracja Publiczna > Kraków > Kurs - Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac - Kraków - Małopolskie

Kurs - Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: * zasad funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy biurowej, * praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora * prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Uzyskane kwalifikacje Ukończenie kursu pozwala zdobyć wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi organizacyjno-technicznej biura i właściwego nim zarządzania. Kurs ukierunkowany jest na wykształcenie osób zdolnych pokierować pracą biura od strony dokumentacyjnej, informacyjnej a także zdolnych do prowadzenia korespondencji z kontrahentami czy urzędami. Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.
 • Szczegółowe informacje
  I. FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU – 24 godziny
  1.  Czynności sekretarskie – 8 godzin
  1)    Przygotowanie i obsługa zebrań
  2)    Organizacja wizyt gości
  3)    Przyjmowanie interesantów
  4)    Kontrola terminów
  5)    Sporządzanie protokołów
  6)    Zdobywanie i opracowywanie informacji
  7)    Selekcja i przechowywanie dokumentów,
  8)    Obieg korespondencji

  2.   Umiejętności komunikacyjne – 4 godziny
  •    poznawanie zasad „dobrej" komunikacji
  •    poznawanie metod i techniki ułatwiających prowadzanie rozmów
  •    ćwiczenia z zakresu nawiązywania pierwszego kontaktu
  •    ćwiczenia aktywnego słuchania i uważnego kontaktu
  •    komunikaty werbalne i pozawerbalne
  •    elementy autoprezentacji
  •    asertywna komunikacja
  •    bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

  3.  Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – 4 godziny
  1)    Ogólne zasady prowadzenia korespondencji
  2)    Rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych
  3)    Rodzaje i formy pism
  a)    Korespondencja urzędowa
  •    rodzaje i formy pism
  •    rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego
  •    fazy postępowania z pismami, obieg pism,
  •    redagowanie pism na podstawie otrzymanych dyspozycji
  •    listy informacyjne, protokoły, sprawozdania, notatki, telegramy
  •    skracanie wyrazów w korespondencji
  4)    Pisanie raportów
  4. Technika biurowa – 8 godzin
  1)    Obsługa telefonów stacjonarnych
  a)    inicjowanie połączeń
  b)    tryb impulsowy i tonowy
  c)    funkcja redial, przekazywanie połączeń
  d)    obsługa automatycznej sekretarki (nagrywanie komunikatów, podsłuch pomieszczenia, funkcje zdalnego sterowania)
  e)    dodatkowe usługi sieciowe
  2)    Obsługa faksu
  a)    nadawanie i odbiór pojedynczych dokumentów
  b)    powielanie dokumentów
  c)    korzystanie z podajnika wielostronicowego
  d)    nadawanie dokumentów z opóźnieniem
  e)    nowoczesne techniki komunikacji – fax-modem
  3)    Obsługa kserografu
  a)    podstawowe elementy budowy kserokopiarki
  b)    korzystanie z funkcji ZOOM
  c)    obsługa urządzeń dodatkowych (duplex, sorter, podajnik RDF)
  d)    sygnalizacja i postępowanie w przypadku awarii kserokopiarki

  II. PROGRAMY KOMPUTEROWE  – 68 godzin
  1)    Przetwarzanie tekstów - 16
  a)    praca z aplikacją
  b)    podstawowe operacje
  c)    formatowanie
  d)    obiekty
  e)    korespondencja seryjna
  f)    drukowanie dokumentu
  g)    przykładowe testy
  2)    Arkusze kalkulacyjne - 20
  a)    praca z aplikacją
  b)    komórki
  c)    arkusze
  d)    formuły i funkcje
  e)    formatowanie
  f)    wykresy i diagramy
  g)    formatowanie arkusza
  h)    przykładowe testy
  3)    Bazy danych - 20
  a)    praca z aplikacją
  b)    tabele
  c)    formularze
  d)    wybieranie informacji z bazy
  e)    raporty
  f)    drukowanie
  g)    przykładowe testy


  4)    Usługi w sieciach informatycznych  - 12
  1)    Zasady posługiwania się lokalną siecią komputerową w oparciu o sieciowe systemy Windows.
  2)    Adresowanie i wyszukiwanie informacji w Internecie.
  3)    Informacyjny system WWW
  4)    Podstawy pracy w sieci lokalnej i wykorzystanie sieci Internet
  5)    Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
  6)    Poczta elektroniczna, zakładanie kont, zarządzanie kontem.
  7)    Poczta komputerowa, przesyłanie wiadomości i komunikatów w lokalnej i rozległej sieci komputerowej.
  8)    Konfiguracja usług pocztowych.
  9)    Microsoft Outlook:
  a)    Zarządzanie kontaktami
  b)    Korzystanie z poczty elektronicznej w programie
  c)    Zarządzanie harmonogramem
  d)    Korzystanie z listy zadań
  e)    Planowanie zadań z wykorzystaniem programu
  f)    Dostęp do Internetu przy pomocy Microsoft Outlook.

  III. ELEMENTY KADR I PŁAC – 72 godziny
  1)    Elementy prawa pracy, nowe regulacje kodeksowe – 16 godzin
  a)    przedmiot prawa pracy, zasady i funkcje prawa pracy, źródła prawa pracy
  b)    nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
  c)    pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy
  d)    prawa i obowiązki pracowników
  e)    kary dyscyplinarne i odpowiedzialność pracownika
  f)    czas pracy, urlopy i wynagrodzenia za pracę
  g)    rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
  h)    ochrona pracy
  i)    rozwiązanie stosunku pracy
  j)    bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu
  k)    współpraca zakładu z urzędami pracy

  2)    Ubezpieczenia społeczne – 4 godziny
  a)    podstawy ubezpieczeń społecznych
  b)    ubezpieczenia emerytalno – rentowe (fundusze emerytalne, wysokość składek emerytalnych podstawowych i dobrowolnych (i, ii i iii filar)
  c)    rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
  d)    fundusz pracy i fgśp
  e)    deklaracja rozliczeniowa zbiorcza dra, oraz imienna rca, rna, rsa,
  f)    ustawa o emeryturach i rentach z fus
  g)    świadczenia emerytalno – rentowe i podstawa ich naliczania (warunki nabywania uprawnień emerytalno – rentowych, dokumentacja wniosków)
  h)    sankcje za nieprawidłowość rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
  i)    postępowanie odwoławcze w sprawach świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
  j)    plany szkoleń pracowniczych

  3)    Dokumentacja kadrowo – płacowa i ubezpieczeniowa – 22 godziny
  1)    Prowadzenie akt osobowych pracownika
  a)    część A
  b)    część B
  c)    część C
  2)    Zaświadczenie o zatrudnieniu
  3)    Zaświadczenie o zarobkach
  4)    Dokumentacja ubezpieczeniowa
  5)    Dokumentacja podatkowa
  6)    Inna dokumentacja wymagana przepisami prawa
  7)    Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – ZPA, AFA, ZUA, CZ, ZWUA, RMUA
  8)    Dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązujące ustawy pracownicze karty ubezpieczeń

  4)   Zasiłki z ubezpieczenia – 2 godziny
  1.Świadczenia zasiłkowe z ubezpieczenia społecznego
  •    ustalanie uprawnień do zasiłków,
  •    podstawa wymiaru,
  •    dokumentacja
  2.Obliczanie zasiłków
  •    rodzinnych,
  •    chorobowych,
  •    macierzyńskich,
  •    opiekuńczych
  5)   Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 4 godziny
  1.Ustawa o ochronie danych osobowych
  2.Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkami pracy
  3.Podstawy prawne archiwizacji dokumentów biurowych, kadrowych i księgowych
  4.Kategorie archiwalne (A,B)
  5.Oznaczanie dokumentów archiwalnych
  6.Zasady zdawania dokumentów do archiwum i korzystania z nich
  7.Organizacja archiwum zakładowego i systemy archiwalne


  6)   Obsługa programu PŁATNIK – 8 godzin
  1)    Wprowadzanie danych ewidencyjnych płatników i ubezpieczonych
  2)    Wprowadzanie danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych
  3)    Wprowadzanie danych służących do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  4)    Przeglądanie i korekty dokumentów
  5)    Emisja dokumentów ubezpieczeniowych w postaci papierowej (wydruki) lub elektronicznej(pliki)

  7)   SYMFONIA Kadry, płace – 16 godzin
  1)    Rejestracja i przechowywanie informacji o pracowniku w firmie i poza firmą
  2)    Deklarowanie sposobu wynagradzania pracownika - definiowanie szablonów obliczeniowych:
  a)    wynagrodzenie czasowe ze stawką miesięczną i godzinową
  b)    wynagrodzenie prowizyjne
  c)    wynagrodzenie akordowe
  d)    rejestracja dodatków, zasiłków, premii
  e)    rejestracja potrąceń, świadczeń, zaliczek
  f)    wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń
  3)    Przeliczanie składników płacy
  4)    Definiowanie i rozliczanie pracownika z urzędem skarbowym i ZUS
  5)    Indywidualne ustalanie zaliczek podatkowych i składek ZUS (wydruk deklaracji ZUS i PIT)
  6)    Sporządzanie raportu o nieobecnościach oraz nadzór nad urlopem
  7)    Korzystanie z edytora tekstu (definiowanie wzorca wydruku)
  8)    Zabezpieczanie przed dostępem do programu i danych w nim zawartych

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |