Kadry i Płace dla Zaawansowanych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Edu-Skills Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kadry i Płace dla Zaawansowanych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  · przekazanie niezbędnej wiedzy kadrowcom o prawidłowym stosowaniu instrumentów zarządzania pracą pracowników,
  · zapoznanie z aktualnym stanem prawnym - w tym w szczególności z najnowszymi zmianami z zakresu prawa pracy w świetle planowanych na rok 2011r. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz innymi zmianami
  · omówienie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej,
  · omówienie systemu ubezpieczeń społecznych
 • Praktyki
  Czas trwania szkolenia: 2 dni; ok. 14 godz. dyd. ; Szkolenie odbywa się w godz. 10:00-16:00
 • Szczegółowe informacje
  I. Prawo pracodawcy do danych osobowych pracownika – obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych: 1) dla osoby ubiegające się o zatrudnienie, 2) dla pracownika.
  ·                Informacje, których pracodawca może domagać się od kandydata do pracy
  ·                Informacje, których pracodawca może domagać się od pracownika,
  ·                Obowiązki informacyjne wobec nowego pracownika,
  ·                Dokumenty i działania pracodawcy niezbędne do prawidłowego zatrudnienia pracownika – zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej w świetle kontroli PIP.

  II. Zmiany w prawie pracy w 2011r.:
  ·                zmiana dotycząca wymiaru czasu pracy: nowe zasady liczenia godzin roboczych,
  ·                zmiana w zakresie zniesienia obowiązku oddawania dnia wolnego za święto występujące w tych samych dniach co wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
  ·                święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy,
  ·                nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje dla naliczania innych składników wynagrodzenia: np. kwota wolna od potrąceń
  ·                omówienie zmian w identyfikacji podróży służbowych w 2010r. – konsekwencje dla pracowników stacjonarnych, mobilnych i kierowców zawodowych w świetle rozliczania podróży służbowych
  ·                nowe zasady rozliczania umów zleceń – w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16.02.2010r.: P 16/09.

  III. Zmiany w zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wynagrodzeniach w 2011r. – nowe obowiązki   pracodawcy:
  ·                definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  ·                świadczenia obligatoryjne i fakultatywne dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe – urlopy szkoleniowe dla pracowników
  ·                umowa szkoleniowa – zasady zawierania i obowiązek „odpracowania” przez pracowników
  ·                sposoby rozwiązania kwestii podnoszenia kwalifikacji przez pracowników – w świetle obowiązującego prawa.

  IV. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, renty z tytułu niezdolności do pracy – NASILONE KONTROLE ZUS:
  ·                okresy wyczekiwania na w/w wynagrodzenie, wysokość,
  ·                podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego,
  ·                okresy wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego – zasady ustalania okresu zasiłkowego,
  ·                ustalanie podstaw zasiłków chorobowych (okres przyjęty do wyliczenia, pomijanie pierwszego nieprzepracowanego miesiąca, ponowne wyliczenie podstawy przy zmianie wymiaru etatu, dopełnianie wynagrodzenia)

  V.   „Ustawa antykryzysowa” – w świetle praw i obowiązków pracodawcy:

  1. Zakres stosowania ustawy antykryzysowej:
  ·                w odniesieniu do przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych oraz w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców,
  ·                warunki uzyskania pomocy finansowej przez przedsiębiorcę znajdującego się w przejściowych trudnościach finansowych,
  ·                rodzaje i wysokość świadczeń, które może otrzymać przedsiębiorca znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych z Funduszu,
  ·                rodzaje świadczeń, które otrzymuje pracownik od przedsiębiorcy znajdującego się w przejściowych   trudnościach finansowych oraz zakres ochrony ich przed potrąceniami,

  2. Odstępstwa od przepisów powszechnie obowiązujących w czasie pracy w zakresie okresów rozliczeniowychorazrozkładów czasu pracy

  3. Zasady obniżania wymiaru czasu pracy;

  4. Ograniczenia stosowania przepisów o umowach na czas określony.

  VI. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy- stosunek pracy w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi:
  ·                stosunek pracy – zasady zawierania, treść i rodzaje umów o pracę,
  ·                zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów cywilnoprawnych, wyłączenia – ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców od 01.01.2010r.,
  ·                umowy cywilnoprawne emerytów i rencistów, studentów – zasady zawierania,
  ·                umowy cywilnoprawne jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
  ·                podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

  VII. Zmiany w urlopach: macierzyńskie, „tacierzyńskie”, wychowawcze – ostatnie nowelizacje Kodeksu Pracy.

  VIII. Prawo doboru najlepszych pracowników, czyli jak rozwiązać umowę o pracę prawidłowo i skutecznie:
  ·                Rozwiązanie umowy o pracę – wybór sposobu prawidłowego rozwiązania umowy o pracę.

  IX. System ubezpieczeń społecznych po 01.01.1999 roku – ostatnie nowelizacje:
  ·                planowane zmiany w OFE
  ·                omówienie poszczególnych tytułów do ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych – zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym od 01.01.2010r. – obowiązek wyrejestrowania i zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych – ZASADY DOKONYWANIA KOREKT,
  ·                rodzaje ubezpieczeń społecznych,
  ·                stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne,
  ·                zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne,
  ·                podstawa wymiaru i terminy opłacania składek – zasady podlegania w/w ubezpieczeniom przez pracowników, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców - ubezpieczenie wypadkowe od 01.01.2010r.,
  ·                zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i przekazywania dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  ·                omówienie obowiązków płatników składek w stosunku do ubezpieczonych i ZUS,
  ·                rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych składanych przez płatników składek: dokumenty zgłoszeniowe – zmiany od 01.01.2010r., dokumenty rozliczeniowe,
  ·                zasady opłacania składek na fundusze pozaubezpieczeniowe: FP i FGŚP
  ·                zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  ·                zasady pobierania, obliczania i potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  ·                zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.

Inne informacje związane z Wynagrodzenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |