Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > WSAP Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Información

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie jest trzyletnią, niepaństwową wyższą szkołą zawodową, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 58.

Założycielem Szkoły jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która działając od 1990 roku wspiera rozwój administracji publicznej w Polsce poprzez szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-szkoleniową.

WSAP kształci na kierunku administracja w specjalnościach:
Przedmioty podstawowe i kierunkowe
Podstawy prawoznawstwa; Historia administracji; Nauka o administracji; Konstytucyjny system organów państwowych; Ustrój samorządu terytorialnego; Prawo administracyjne; Postępowanie administracyjne; Publiczne prawo gospodarcze; Prawo cywilne z umowami w administracji Prawo pracy i prawo urzędnicze; Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; Legislacja administracyjna; Finanse publiczne i prawo finansowe Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; Makro- i mikroekonomia; Socjologia i metody badań socjologicznych;

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji
Prawo cywilne - rzeczowe i zobowiązania; Prawo handlowe; Prawo międzynarodowe; Zamówienia publiczne; Prawo karne i prawo wykroczeń; Podstawy metod i technik badawczych w administracji; Techniki negocjacyjne i mediacja w administracji; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Podstawy nauki o państwie i polityce; Standardy jakości w administracji; Zarządzanie rozwojem; Polityka społeczna i promocja zatrudnienia; Ochrona własności intelektualnej; Statystyka z demografią; Ochrona środowiska; Podstawy filozofii; Podstawy psychologii; Logika; Etyka; Zarządzanie projektami; Podstawy i organizacja rachunkowości; Gospodarka przestrzenna; Technika i technologia pracy biurowej; Poprawna polszczyzna w praktyce; E-administracja; Technologia informacyjna; Język obcy

* administracja publiczna


Przedmioty specjalizacyjne*
Bankowość i rynek finansowy; Komunikowanie w społeczeństwie; Zarządzanie personelem; Programy operacyjne; Public relations w gminie; Zarządzanie usługami publicznymi; Organizacja służb publicznych; Ekonomia sektora publicznego; Informacja publiczna i ochrona danych osobowych; Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego; Przygotowanie i wykonywanie budżetu; Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne; Planowanie strategiczne

* Lista przedmiotów jest uaktualniana i może zostać zmodyfikowana przez władze Uczelni.

* administracja euroregionalna

Przedmioty specjalizacyjne*
System ekonomiczny i walutowy UE; Współpraca przygraniczna (euroregionalna); Polityka społeczno-gospodarcza UE; Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne Sporządzanie i implementacja projektów europejskich; Rada Europy; Międzynarodowe regulacje rachunkowości; Zarządzanie personelem; Informacja publiczna i ochrona danych osobowych; Planowanie strategiczne; Programy operacyjne

* Lista przedmiotów jest uaktualniana i może zostać zmodyfikowana przez władze Uczelni.

* administracja wymiaru sprawiedliwości

Przedmioty specjalizacyjne*
System wymiaru sprawiedliwości RP; Funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury; Funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa; Status prawny pracowników sądów i prokuratury; Procedura karna; Procedura cywilna; Procedura sądowo-administracyjna; Komunikowanie w społeczeństwie; Ustrój adwokatury, radców prawnych i notariatu; Korespondencja sądowa; Korespondencja prokuratorska; Kontrola państwowa

* Lista przedmiotów jest uaktualniana i może zostać zmodyfikowana przez władze Uczelni.

* rachunkowość i skarbowość podatkowa

Przedmioty specjalizacyjne*
Wprowadzenie do podatków; Ogólne prawo podatkowe; Szczegółowe prawo podatkowe; Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; Prawo karne-skarbowe; Rachunkowość informatyczna; Rachunkowość finansowa; Rachunkowość zarządcza; Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Analiza ekonomiczna; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość i rewizja finansowa

* Lista przedmiotów jest uaktualniana i może zostać zmodyfikowana przez władze Uczelni.

* skarbowość podatkowa

Przedmioty specjalizacyjne*
Wprowadzenie do podatków; Ogólne prawo podatkowe; Szczegółowe prawo podatkowe; Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; Prawo karne-skarbowe; Źródła i wykładnia prawa podatkowego; Prawo celne i dewizowe; Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Analiza ekonomiczna; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Ewidencje podatkowe Rachunkowość zarządcza; Sprawozdawczość i rewizja finansowa

* Lista przedmiotów jest uaktualniana i może zostać zmodyfikowana przez władze Uczelni.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy administracji. Program Szkoły obejmuje praktyki zawodowe w kraju i za granicą. Szkoła prowadzi również studia podyplomowe oraz organizuje badania nad rozwojem samorządu terytorialnego. Nauka w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie jest odpłatna. Bliższe informacje na temat nauki i toku studiów uzyskać można telefonicznie pod numerami tel.: (091) 487-85-22, 487-59-83 oraz 487-44-80 lub osobiście w siedzibie Szkoły.

Podstawową misją naszej szkoły jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.

Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu służby cywilnej w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr gospodarczych przygotowanych do współpracy ze środowiskiem gminnym.

Działając na pograniczu polsko-niemieckim szczególną wagę przywiązujemy do budowania podwalin integracji europejskiej przez rozwijanie kontaktów transgranicznych. Szkoła podpisała umowy o współpracy z:

* Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (Güstrow, Niemcy).
* Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (Berlin, Niemcy).
* Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (Kehl, Niemcy).

Z naszymi partnerami organizujemy seminaria, praktyki zawodowe i wymianę studentów. Osiągnięciu wysokiej efektywności nauczania służą metody dydaktyczne aktywizujące słuchaczy i budujące atmosferę partnerskich, twórczych stosunków w społeczności akademickiej.

Naszą ambicją jest stworzenie środowiska zaangażowanego w sprawy regionu, inspirującego budowę społeczeństwa obywatelskiego, służącego idei integracji europejskiej, tworzącego wzorce podstaw otwartych, odpowiedzialnych, etycznych.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |