Finanse dla Menedżerów Niefinansistów - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prospero Business Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Finanse dla Menedżerów Niefinansistów - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Cele
  * Wypracowanie umiejętności interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
  * Przeprowadzenie skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  * Wyjaśnienie metodologii tworzenia projektów inwestycyjnych
  * Przedstawienie podstawowych zasad podejmowania decyzji menedżerskich
  * Przedstawienie powszechnie stosowanych metod zarządzania kapitałem obrotowym
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 2 dni (14 godz.)

  Program:
  1. Sprawozdawczość finansowa
   • Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw
   • Bilans - majątek jednostki gospodarczej oraz jego ujęcie i prezentacja w rachunkowości
   • Rachunek zysków i strat - przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, poziomy wyniku finansowego
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Informacja dodatkowa
   • Wpływ operacji gospodarczych na kształtowanie sprawozdania finansowego
   • Studium przypadku - od bilansu otwarcia (BO) do bilansu zamknięcia (BZ)
  2. Obszary problemowe rachunkowości i finansów
   • Amortyzacja
   • Lista płac
   • Rozliczanie różnic kursowych i ich wpływ na wynik finansowy
   • Tworzenie rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów i ich wpływ na wynik finansowy
   • Rachunkowość bilansowa i podatkowa - odroczony podatek dochodowy
  3. Analiza finansowa na podstawie sprawozdań finansowych
   • Istota analizy finansowej i jej możliwości efektywnej oceny przedsiębiorstwa
   • Wskaźniki finansowe
    • Wskaźniki struktury i dynamiki
    • Wskaźniki płynności
    • Wskaźniki zadłużenia
    • Wskaźniki sprawności
    • Wskaźniki rentowności
   • Metody dyskryminacyjne i systemy wczesnego ostrzegania przed pogorszeniem się standingu firmy (Model Altmana)
  4. Krótkoterminowe decyzje menedżerskie
   • Rodzaje kosztów (w tym zwłaszcza koszty stałe i zmienne)
   • Analiza próg rentowności (opłacalności produkcji)
   • Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita (połączona)
   • Działanie tarczy podatkowej
   • Dolna granica ceny (poziom opłacalności sprzedaży)
  5. Planowanie inwestycji rzeczowych
   • Wartość pieniądza w czasie
   • Analiza projektu inwestycyjnego
   • Metody rachunku efektywności inwestycji (NPV, IRR)
   • Metody określania ryzyka projektów inwestycyjnych
   • Koszt kapitału własnego i obcego
  6. Podstawowe problemy zarządzania kapitałem obrotowym
   • Zarządzanie środkami pieniężnymi
    • Budżetowanie stanu środków pieniężnych w spółce
    • Określenie optymalnego poziomu gotówki
    • Lokowanie wolnych środków pieniężnych
   • Zarządzanie należnościami
    • Narastanie i finansowanie należności
    • Warunki kredytu kupieckiego
    • Kontrola i egzekwowanie spłaty należności
   • Finansowe zarządzanie zapasami
    • Minimalizowanie kosztów zapasów
    • Rotacja zapasów a zyskowność oraz płynność finansowa spółki
   • Zarządzanie zobowiązaniami
    • Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i zobowiązania wekslowe
    • Factoring

Inne informacje związane z finanse w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |