Bezpieczeństwo Budynków i Budowli - Przeglądy i Kontrole Stanu Technicznego - Aktualny Stan Prawny - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Budynków i Budowli - Przeglądy i Kontrole Stanu Technicznego - Aktualny Stan Prawny - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  * Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia
  * Zapoznanie z najnowszymi zmianami Rozporządzenia w zakresie sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  * Omówienie sposobów kontroli INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
  * Zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego
  * Zapoznanie uczestników z kolejnymi zmianami przepisów oraz projektami ustaw
 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 7

  Program szkolenia:
  1. Prawo budowlane jako podstawa regulacji zasad użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych

  2. Obowiązki właścicieli i zarządców wynikające z ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy
  • Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie warunków technicznych budynków i obiektów budowlanych
  • Kontrola sprawności budynku i jego instalacji wewnętrznych, obowiązkowe elementy protokołu kontroli okresowej
  • Zakres i zasady przeprowadzania okresowych kontroli
  • Wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Prowadzenie książki obiektu i dokumentacji eksploatacyjnej obiektu
   • Dokumentacja użytkowania
   • Dokumentacja eksploatacji i remontu budynku
   • Plan potrzeb remontowych, konserwacyjnych, ulepszeniowych - dokumentacja eksploatacji i remontu budynku
   • Harmonogram kontroli i przeglądów okresowych
   • Protokoły z przeprowadzonych kontroli okresowych i przeglądów
   • Osoby dokonujące okresowych kontroli, samodzielne funkcje w budownictwie

  • Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji i w przypadku katastrofy budowlanej
  3. Dodatkowe zobowiązania właściciela lub posiadacza obiektu uznanego za zabytek zgodnie z regulacjami nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami

  4. Aktualne przepisy dotyczące utrzymania obiektów wprowadzone kolejnymi zmianami ustawy prawo budowlane
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zasady stosowania przepisów
  • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych – kolejne zmiany, ich uzasadnienie i konsekwencje
   • Kolejne zmiany warunków technicznych
   • Zmiany dostosowawcze wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
   • Zmiany warunków technicznych w 2009 i 2010 r.
  5. Zakres, skutki i konsekwencje zmian Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Korekta wymagań wynikająca z dotychczasowych doświadczeń w zakresie stosowania obowiązujących przepisów
  • Wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących sytuowania obiektu na działce
  • Uchylenie przepisów odnoszących się do warunków bezpieczeństwa związanych z usytuowaniem przydomowych zbiorników z gazem płynnym
  • Korekty istotnych definicji
  • Modyfikacja wymagań dotyczących zabezpieczeń przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń wielkokubaturowych, w szczególności garaży
  • Inne korekty przepisów dotyczących wymagań bezpieczeństwa
  • Zmiany w zakresie stosowania w Polsce materiałów i wyrobów budowlanych
  6. Bezpieczeństwo pożarowe. Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Aktualne przepisy dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców budynków - stan prawny wrzesień 2010
  • Najważniejsze przepisy obowiązującego prawa
  • Prawo w praktyce - dokumenty, papiery i procedury. Instrukcja bezpieczeństwa
  • Ewakuacja i prace niebezpieczne
  • Dokumentacja architektoniczna i techniczna
  7. Warunki wynikające z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

  8. Aktualności legislacyjne z zakresu planowanych zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa budynków i budowli oraz pokrewnych

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |