Kompendium wiedzy inwestora budowlanego - szkolenie warsztatowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kompendium wiedzy inwestora budowlanego - szkolenie warsztatowe - W ciągu tygodnia - Wisła - Śląskie

 • Szczegółowe informacje

  Kompendium wiedzy inwestora budowlanego - szkolenie warsztatowe


  Głównym celem szkolenia jest systematyzacja i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu realizacji i nadzoru nad inwestycjami budowlanymi od fazy koncepcji do ukończenia gotowego obiektu. Szkolenie ma przede wszystkim zwrócić uwagę uczestników na najczęściej występujące problemy i wskazać możliwe formy postępowania bądź zapobiegania problemom.

  Uczestnicy dowiedzą się:
  • jakie są najczęstsze ryzyka prawne związane z nieruchomością,
  • co zrobić gdy rozstrzygnięcie planistyczne jest niekorzystne,
  • na jakie elementy przyrodnicze i środowiskowe należy zwrócić uwagę,
  • jakie czynności objęte są reglamentacją Prawa budowlanego,
  • kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu,
  • dla jakich inwestycji nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę,
  • jakie sankcje i na kim ciążą w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej,
  • jakie opłaty administracyjne należy wkalkulować w biznesplan,
  • na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów,
  • kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi obiektów budowlanych.

  Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody warsztatowe oraz interaktywne. Uczestnicy mobilizowani są do aktywnego udziału poprzez ćwiczenia (samodzielne przygotowywanie dokumentacji) i case study odwołujące się do ich doświadczeń zawodowych oraz problemów, z jakimi mogą się spotkać. Gama ćwiczeń dostosowywana jest do wielkości grupy oraz złożoności problemu. Omawiane zagadnienia prezentowane są w formie schematów oraz prezentacji multimedialnych, pozwalających w sposób plastyczny zobrazować problem.

  W ramach prezentacji zagadnień problemowych duża waga uwaga przykładana jest do samodzielnego poszukiwania rozwiązań oraz wyprzedzającego rozwiązywania zagadnień problemowych w oparciu o wypracowane schematy.


  Program szkolenia:

  Dzień I, 16.05.2016, poniedziałek

  Przed godz. 11.00 - przyjazd uczestników i zameldowanie w hotelu.

  Godz. 11.00 – 17.00 – szkolenie. W trakcie zajęć przerwa na obiad.

  PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I
  1. Systematyzacja norm prawnych.
   1. Czym różni się regulacja administracyjnoprawna od cywilnoprawnej?
   2. Jakie akty prawne poza Prawem Budowlanym regulują proces inwestycyjny?
   3. Czy Kodeks Cywilny jest kompleksową regulacją umowy o roboty budowlane?
   4. Specyfika aktów prawnych określanych jako spec-ustawy.
  2. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym.
   1. Komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości? 
   2. Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
   3. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
   4. Jak wygląda wstępny audyt prawny nieruchomości?
   5. Jakie są najczęstsze ryzyka prawne związane z nieruchomością?
   6. Jakie najważniejsze czynniki ryzyka należy zidentyfikować przy obrocie nieruchomościami?
   7. Umowa przedwstępna a ostateczna.
  3. Służebności na nieruchomościach.
   1. Z jakimi służebnościami można się najczęściej spotkać w praktyce?
   2. Czy każda służebność musi być ujawniona w księdze wieczystej do swej skuteczności?
   3. Jak wygląda procedura ustanawiania służebności na nieruchomościach?
  4. Aspekty planowania przestrzennego w trakcie inwestycji.
   1. Czym się różni miejscowy plan od studium, a warunki zabudowy od ulcp?
   2. Jak wygląda proces uchwalania mpzp?
   3. Dla jakich inwestycji można wystąpić o lokalizację inwestycji celu publicznego?
   4. Jakie przesłanki trzeba spełnić, aby otrzymać warunki zabudowy?
   5. Co zrobić kiedy rozstrzygnięcie planistyczne jest niekorzystne?
  5. Kwestie środowiskowe a prowadzenie inwestycji.
   1. Do jakich inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko?
   2. Na jakie elementy procedury środowiskowej należy zwrócić uwagę?
   3. Kto jest stroną postępowań w sprawie DŚU?
   4. Ile czasu jest ważna decyzja środowiskowa?
   5. Kiedy będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne?
   6. Z jakimi pozwoleniami na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii można się spotkać?
   7. Kiedy należy wystąpić o pozwolenia emisyjne?
  6. Kluczowe definicje Prawa budowlanego.
   1. Co prawo rozumie pod pojęciem obiektu budowlanego?
   2. Kiedy obiekt spełnia wszelkie wymagania prawne do uznania go za budynek?
   3. Jakie czynności objęte są reglamentacją Prawa Budowlanego?
   4. Jak rozróżnić remont od przebudowy i bieżącej konserwacji?
   5. Kiedy mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania?

  Godz. 17.00 - 20.00 – czas wolny.
  W hotelu znajduje się basen wraz ze strefą Welles oraz centrum SPA. W okolicy piękne tereny spacerowe.

  Godz. 20.00 – kolacja.  Godz. 07.00 - 09.00 – śniadanie.
  Godz. 09.00 – 15.00 – szkolenie. W trakcie zajęć przerwa na obiad.

  PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ II
  1. Procedura postępowania w ramach pozwolenia na budowę.
   1. Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
   2. Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
   3. Kto jest stroną w ramach postępowania o pozwolenie na budowę?
   4. Kiedy można wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?
   5. Które elementy projektu budowlanego sprawdza organ?
   6. Pozwolenie już jest – jakie jeszcze obowiązki należy dopełnić?
   7. Kiedy w trakcie prac można zgodnie z prawem wejść na nieruchomość sąsiednią?
   8. Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
   9. Kiedy PINB może nakazać wstrzymanie robót?
   10. Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania?
   11. Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
   12. Co muszę załatwić przed wycinką drzew?
   13. Jakie dodatkowe problemy mogą występować przy inwestycjach na zabytkach?
  2. Uproszczone procedury budowlane.
   1. Dla jakich inwestycji nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę?
   2. Jak przygotować wniosek ze zgłoszeniem budowlanym?
   3. Jakie działania może podjąć organ po otrzymaniu zgłoszenia?
   4. Kiedy można będzie posadowić dom jednorodzinny na zgłoszenie?
  3. Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej.
   1. Jak wygląda postępowanie w przypadku samowoli budowlanej?
   2. Który obiekt można zalegalizować?
   3. Jaki jest koszt legalizacji?
   4. Jakie sankcje i na kim ciążą w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej?
  4. Elementy kalkulacji finansowej kosztów administracyjnych.
   1. Kiedy może zostać naliczona renta planistyczna?
   2. Jakie czynności uprawniają organ do naliczenia opłaty adiacenckiej?
   3. W jakiej wysokości należy kalkulować opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej?
   4. Jakie opłaty administracyjne należy wkalkulować w biznesplan na etapie użytkowania obiektu?
  5. Kluczowe elementy umów na budowie.
   1. Czy każda umowa na wykonanie robót budowlanych będzie umową o roboty budowlane?
   2. Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
   3. Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
   4. Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
   5. Czy Prawo budowlane rzutuje na treść umów z uczestnikami budowy?
   6. Jakich klauzul unikać?
   7. Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
   8. Jakie są skuteczne formy zabezpieczenia należności?
   9. Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
   10. Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie?
   11. Czy dobrze skonstruowana umowa likwiduje ryzyka związane z inwestycją.

  Godz. 15.30 - 19.00 – wycieczka z przewodnikiem po okolicy.

  Godz. 19.30 – kolacja.

  Godz. 21.00 – wieczorek integracyjny.


  Dzień III, 18.05.2016, środa

  Godz. 07.00 - 09.00 – śniadanie.
  Godz. 09.00 – 14.00 – szkolenie. Około godz. 12.00 wymeldowanie z pokoi.

  PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ III
  1. Umowy z uczestnikami budowy.
   1. Jakie są podstawowe obowiązki projektanta?
   2. Jaki zakres praw do projektu nabywa inwestor?
   3. Jak skutecznie uregulować nadzór autorski?
   4. Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest wskazany?
   5. Czym się charakteryzuje umowa dostawy?
   6. Kiedy powinniśmy zawrzeć umowę najmu a kiedy umowę dzierżawy?
  2. Formy prowadzenia inwestycji budowlanych.
   1. Generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe.
   2. Kiedy warto wybrać formułę „Zaprojektuj i wybuduj”.
   3. Construction Managment czyli kierownik budowy z szeroko zakreślonymi obowiązkami.
   4. Z jakimi formami zastępstwa inwestycyjnego można się najczęściej spotkać?
  3. Umowa o roboty budowlane.
   1. Jakie wzorce umowne są spotykanie najczęściej? - FIDIC i wzór UZP.
   2. Co to oznacza, że projekt bądź harmonogram jest załącznikiem do umowy?
   3. W jaki sposób powinno być określone wynagrodzenie i warunki jego płatności?
   4. Jakie przepisy zabezpieczają interesy inwestorów?
   5. Jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy?
   6. Jakiej gwarancji zapłaty i do jakiej wysokości może żądać wykonawca?
   7. Jak prawidłowo uregulować odbiór prac?
   8. Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
   9. Jakie zagrożenie prawne niesie zatrudnianie podwykonawców?
   10. Kiedy mamy do czynienia z dorozumianą zgodą na zatrudnienie podwykonawcy?
   11. W jaki sposób wykonawcy najczęściej obchodzą zakaz zatrudniania podwykonawców?
  4. Zgłaszanie roszczeń w trakcie budowy (claim management).
   1. Podstawy ustawowe i umowne występowania z roszczeniami w trakcie prac.
   2. Kiedy możemy zgłosić roszczenie przedłużenie czasu na ukończenie prac?
   3. Kiedy będzie zasadne roszczenie o dodatkowe płatności?
   4. Jak skutecznie zgłosić roszczenie?
   5. Do kogo zgłaszać roszczenia w przypadku konsorcjum?
  5. Postępowania sądowe w sprawach budowlanych.
   1. Jakie dowody są kluczowe w sprawach budowlanych?
   2. Jak warto dokumentować postęp prac na budowie?
   3. Jak najszybciej można egzekwować należności za wykonane prace?
  6. Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

  Godz. 14.00 – obiad.
  Po obiedzie wyjazd uczestników.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |