Zasady Prowadzenia Nowego Protokołu Postępowania - Zamówienia Publiczne - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zasady Prowadzenia Nowego Protokołu Postępowania - Zamówienia Publiczne - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapraszamy Państwa na jednodniowe szkolenie, którego celem będzie omówienie zasad prowadzenia nowego protokołu postępowania i załączników do protokołu, z uwzględnieniem trybów udzielania zamówień publicznych, rodzajów zamówień publicznych (usług, dostaw i robót budowlanych) oraz wartości zamówienia (wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp oraz mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp).
  Celem rozporządzenia jest przede wszystkim dostosowanie protokołu postępowania do zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) oraz wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu protokółu postępowania.

  Poszczególne pozycje protokółu postępowania zostaną omówione w oparciu o przykłady z praktyki. Przykładowo, w przypadku poz. „2. Przedmiot zamówienia. 2. Wartość.” zostanie szczegółowo omówiona problematyka wartości zamówienia, z uwzględnieniem składania ofert częściowych oraz udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, ustalania wartości zamówień uzupełniających, dopuszczalności dzielenia zamówienia na części, ustalania wartości zamówień uzupełniających. W przypadku omawiania poz. „3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.” Zostanie omówiona problematyka indywidualizacji odpowiedzialności osób, którym powierzono czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, zasady składania pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

  W przypadku ogłoszeń zostanie natomiast omówiona także problematyka zamieszczania i publikacji ogłoszeń, treści ogłoszeń oraz zmian w treści ogłoszeń oraz zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia mających wpływ na treść ogłoszenia o zamówienia.

  Podczas szkolenia zostanie omówiona także problematyka załączników do protokółu postępowania, uzupełniania dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, składania wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp oraz poprawiania omyłek w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, wykluczania wykonawców, odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania (elementy treści protokółu postępowania).

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |