Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Poznań > Studia I Stopnia- Resocjalizacja - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia- Resocjalizacja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Resocjalizacja - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Studia na kierunku pedagogika w WSNHiD umożliwiają studentom wybór jednej z pięciu specjalizacji, szczególnie aktualnych w kontekście współczesnych potrzeb społeczno-edukcyjnych. Pedagogika jest dyscypliną, która dostarcza studentom teoretycznej wiedzy o skuteczności różnych zabiegów dydaktyczno-wychowawczych. Warsztaty i praktyki objęte programem studiów pozwalają z kolei studentom wykorzystywać zdobytą wiedzę i nabywać specyficzne umiejętności pracy z człowiekiem. Pozwalają na rozwój osobisty i generują autokreację. Zajęcia prowadzone są m.in. przez:prof. dr. hab. Stanisława Dylaka, prof. dr hab. Marię Kujawską, prof. dr hab. Magdalenę Piorunek, prof. dr. hab. Krzysztofa Przyszczypkowskiego, prof. dr. hab. Mirosława Śmiałka, dr. inż. Mariana Michałowskiego, dr. Marka Budajczaka, dr Agnieszkę Cieszyńską, dr Lidię Huber, dr Janinę Minkiewicz-Najtkowską, dr Dorotę Potyrałę-Szynkowską, dr Grażynę Teusz i dr Iwonę Werner.
 • Praktyki
  Praktyka stanowi integralną i bardzo ważną część studiów przygotowujących do zawodu pedagoga. Realizowana jest po pierwszym i po drugim roku studiów. Głównym jej celem jest kształtowanie umiejętności działania pedagogicznego. Praktyki rozbudzają w studentach zainteresowanie problemami społecznymi, zapoznają ich z pracą pedagogiczną w instytucjach i placówkach oświatowych i socjalnych, urzędach, rozwijają samodzielność studentów w organizowaniu i prowadzeniu zajęć oraz rozpoznawaniu zjawisk społecznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które osobiście złożą: * świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią) * kwestionariusz osobowy i podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów (formularze elektroniczne WSNHiD wypełniane na stronie www w domu lub Biurze Rekrutacji)- dostępne od 14 kwietnia 2008 r. * aktualne (max 180 dniowe) zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów, wystawione na formularzu WSNHiD: podanie_podyplomowe.doc lekarz.doc (42.00 KB) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu), * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek: Pedagogika

  Specjalizacja: Resocjalizacja


  Charakterystyka specjalizacji
  Celem studiów jest wyposażenie studentów w aktualną wiedzę  kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu oddziaływań profilaktyczno - resocjalizacyjnych przygotowujących do pracy w środowisku otwartym i izolacyjnym. Absolwentów czeka praca m. in.  z dziećmi i młodzieżą trudną, osobami skazanymi i uzależnionymi. W toku kształcenia studenci nabędą m. in. umiejętności stosowania różnorodnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, organizowania konkretnej pomocy psychopedagogicznej świadczonej zagrożonym jednostkom i grupom społecznym.


  Przedmioty specjalizacyjne
  - Pedagogika resocjalizacyjna,
  - Metodyka resocjalizacji,
  - Profilaktyka społeczna – realizacja programów,
  - Psychologia kliniczna,
  - Podstawy prawne resocjalizacji i prawo penitencjarne,
  - Instytucje profilaktyki, resocjalizacji i opieki postpenitencjarnej,
  - Opieka i pomoc socjalna,
  - Praca z marginalizowanymi i wykluczanymi,
  - Socjoterapia i terapia zaburzeń rozwoju,
  - Aktywność kulturalna w resocjalizacji.

  Perspektywy zawodowe
  Możliwość znalezienia miejsca pracy dla absolwentów resocjalizacji obejmuje instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów związanych z niedostosowaniem społecznym.  Zatem ich miejscem pracy mogą być m. in. świetlice, ośrodki socjoterapeutyczne, instytucje resortu sprawiedliwości, np. placówki resocjalizacyjne dla nieletnich (policyjne izby dziecka, ośrodki szkolno - wychowawcze, domy poprawcze). Absolwenci będą mieli  ponadto możliwość  podjęcia pracy w charakterze „street workerów” (działania na rzecz ludzi bezdomnych i „dzieci ulicy”).

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |