Studia I Stopnia - Zdrowie Publiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SWSIM- Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zdrowie Publiczne - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Kierunek zdrowie publiczne umożliwia, po sześciu semestralnych studiach, uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Nauka na tym kierunku gwarantuje absolwentom opanowanie podstawowej wiedzy o organizmie człowieka, obejmującej anatomię i fizjologię, a także zagadnienia dotyczące zdrowia i choroby ze szczególnym uwzględnieniem promocji. Wśród przedmiotów podstawowych student zapozna się z elementami ekonomii, prawa i socjologii, co umożliwi mu nabycie praktycznych umiejętności zawodowych, pozwalających na włączenie się w realizację zadań instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w sferze promocji i ochrony zdrowia. Będzie też mógł zajmować wykonawcze stanowiska w administracji publicznej i w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Z uwagi na specyfikę uczelni, absolwent otrzyma szczególnie staranne przygotowanie w zakresie technologii informatycznych oraz nowoczesnych medycznych systemów informatycznych. Uczelnia została przyjęta do programu Socrates (Erasmus) , w ramach którego, odbywa się wymiana studentów oraz nauczycieli akademickich z uczelniami z zagranicy, między innymi z Engineering College of Copenhagen (Dania) – w zakresie informatyki i North Wales School of Art & Design (Walia) – w zakresie grafiki. Nasz program studiów uwzględnia Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS ). Wkrótce rozpocznie sie także współpraca w ramach kierunku Zdrowie Publiczne.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna będąca uczelnią niepubliczną przyjmuje kandydatów na podstawie złożonych dokumentów: * Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis * Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w Szkole Wyższej * Kserokopia dowodu osobistego - str. 1,2,3,6. w przypadku nowego dowodu - awers i rewers dokumentu * Kserokopia książeczki wojskowej - str. 2,3,6,7 * Podanie do Rektora o przyjecie na studia (druk SWSI) * Informacje o ubezpieczeniu (druk SWSI) * Umowa finansowa (druk SWSI) * Potwierdzenie wpłaty opłaty rektutacyjnej * Cztery fotografie * Ankieta rekrutacyjna
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (stacjonarne, niestacjonare) Zdrowie Publiczne

  Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w następujących specjalnościach:

  Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  daje absolwentowi wiedzę i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń w procesach pracy oraz organizowania pracy w sposób zapewniający jej bezpieczne i higieniczne wykonywanie. Absolwenci mają szanse na znalezienie zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach, które obowiązują przepisy dotyczące służby BHP.

  Nadzór sanitarno-epidemiologiczny:
  specjalność wyposaża absolwenta w wiedzę oraz praktyczne umiejętności prowadzenia kontroli, pracy administracyjnej, realizacji programów zdrowotnych i oceny ich skuteczności oraz sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, pracy, żywności, wypoczynku i rekreacji. Specjalność daje podstawy do ubiegania się o zatrudnienie w Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej

  Administrowanie i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia:
  absolwenci będą wyposażeni w wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy w administracji szpitala lub przychodni oraz umiejętności z zakresu prowadzenia statystyki sprawozdawczej, rozliczeń z ubezpieczeniem zdrowotnym, sprzedaży i marketingu usług, planowania i realizacji procesów zamówienia i zaopatrzenia oraz ich kontroli, a także przygotowania, realizacji i ewaluacji programów zdrowotnych.

  Administracja i zarządzanie publiczne:
  miejscem pracy absolwenta będzie wydział zdrowia lub polityki społecznej w każdym rodzaju administracji - urzędzie gminy, starostwie, urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkim, urzędach centralnych. Umiejętności praktyczne pozwolą sprawnie poruszać się wśród aktów prawa administracyjnego i przepisów szczegółowych polityki społecznej i zdrowia publicznego. Dodatkowa wiedza z promocji zdrowia i umiejętność programowania polityki zdrowotnej umożliwi absolwentowi realizację ustawowych zadań w tym zakresie.

  Higiena stomatologiczna:
  wiedza i umiejętności praktyczne absolwentów pozwolą podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej o profilu stomatologicznym lub samodzielnie prowadzić gabinet profilaktyki stomatologicznej.

   A. Przedmioty kształcenia ogólnego

  1 Język angielski
  2 Technologie informacyjne
  3 Filozofia w medycynie
  4 Etyka
  5 Historia zdrowia publicznego
  6 Ochrona własności intelektualnej
  7 BHP i ergonomia
  8 Szkolenie BHP
  9 Przysposobienie biblioteczne
  10 Wychowanie fizyczne

  B. Przedmioty podstawowe

  11 Podstawy prawa
  12 Podstawy ekonomii
  13 Podstawy socjologii
  14 Podstawy psychologii
  15 Podstawy ochrony środowiska
  16 Podstawy biostatystyka
  17 Podstawy demografii
  18 Nauka o człowieku
  19 Propedeutyka medycyny

  C. Przedmioty kierunkowe

  20 Propedeutyka zdrowia publicznego
  21 Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  22 Podstawy epidemiologii
  23 Ekonomia i finanse
  24 Organizacja i zarządzanie
  25 Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
  26 Podst. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnej
  27 Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
  28 Problemy zdrowia w skali międzynarodowej
  29 Ratownictwo medyczne
  30 Podstawy żywienia człowieka
  31 Podstawy zdrowia środowiskowego
  32 Kwalifikowana pierwsza pomoc
  33 Systemy informatyczne w medycynie
  34 Praktyczna nauka zawodu

  PRZEDMIOTY WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJANOŚCI
  REALIZOWANE SĄ PO SEMESTRZE 4 DLATEGO NIE ZAMIESZCZONO
  ICH W POWYŻSZYM ZESTAWIENIU

Inne informacje związane z Zdrowie Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |