Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Kutno > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Kutno - Łódzkie

Studia I Stopnia - Zarządzanie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - W ciągu tygodnia - Kutno - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady naboru: * Nabór na studia jest wolny * Dokumenty o przyjęciu na studia są wydawane przez Rektorat. * Złożenie w Rektoracie (WSGK, ul. Lelewela 7) wymaganych dokumentów (patrz - WYMAGANE DOKUMENTY). * Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:Okazać oryginał dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (internetowy dowód wpłaty w/w kwot powinien być potwierdzony pieczęcią banku) WYMAGANE DOKUMENTY 1. Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym 2. Świadectwo maturalne i ukończenia szkoły (oryginał lub odpis) 3. 4 fotografie (wymiar 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle) 4. Orzeczenie lekarskie dopuszczające do podjęcia studiów 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na wybranym kierunku 6. Kserokopia dowodu osobistego (stary dowód: strona ze zdjęciem, danymi oraz adresem zamieszkania)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Studia I Stopnia: Zarządzanie


  WYMAGANIA OGÓLNE

  Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) po sześciu semestrach wynosi 180. Praktyki studenckie trwają 3 tygodnie a zasady i formę odbywania praktyk ustala Uczelnia. W ramach kierunku: Zarządzanie prowadzone są dwie specjalności : - zarządzanie przedsiębiorstwem; -zarządzanie logistyką (specjalność uruchomiona od roku akademickiego 2007/2008)


  Semestr 1

  Mikroekonomia

  Podstawy zarządzania

  Informatyka

  Język obcy

  Socjologia ogólna

  Wychowanie fizyczne

  Filozofia

  Encyklopedia prawa

  Matematyka


  Semestr 2

  Matematyka

  Statystyka opisowa

  Prawo

  Informatyka w zarządzaniu

  Wychowanie fizyczne

  Język obcy

  Podstawy marketingu

  Ochrona własności intelektualnej

  Semestr 3

  Zarządzanie jakością

  Rachunkowość

  Zarządzanie produkcją

  Nauka o organizacji

  Zarządzanie logistyką

  Język obcy


  Semestr 4


  Zachowania organizacyjne

  Zarządzanie finansami przedsięb.

  Badania rynkowe i marketingowe

  Finanse

  Podstawy ekonometrii

  Przedmioty specjalistyczne

  Wykłady monograficzne

  Język obcy


  Semestr 5

  Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie projektami

  Seminarium dyplomowe

  Wykłady monograficzne

  Przedmioty specjalizacyjne

  Język obcy

  Semestr 6

  Przedmiot specjalnościowy

  Wykłady monograficzne

  Seminarium dyplomowe

  Marketing w handlu i usługach

  Język obcy

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |