Home > Studia I Stopnia > Multimedia, Grafika Komputerowa > Dzienne > Nowy Sącz > Studia I Stopnia - Technologia Multimedialna - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia I Stopnia - Technologia Multimedialna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Technologia Multimedialna - Dzienne - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz sfery zastosowań w biznesie. Program został zaplanowany tak, by z jednej strony dać konkretne przygotowanie praktyczne, z drugiej zaś solidne podwaliny teore­tyczne, pozwalające szybko dostosować się do zmieniających się zapotrzebowań na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, z dużym doświadczeniem praktycznym. Stosowane są poglądowe metody wykładu oparte o dużą ilość przykładów i nowoczesne środki audiowizualne. Zajęcia laboratoryjne odbywają się przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania. Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są w nowatorskiej formie kon­wersatoriów i repetytoriów. Studenci pracują w małych grupach. Daje to lepsze warunki do zdobywania wiedzy oraz podnosi jakość kształcenia. Wszystkie mate­riały, z wyprzedzeniem zamieszczane są w Intranecie, co pozwala na lepsze przy­gotowanie się studentów do zajęć i prowadzenie ich w formie dyskusji, a nie tra­dycyjnego wykładu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczelnia w pierwszej kolejności przyjmie wszystkich kandydatów, którzy spełnią jeden z poniższych warunków: * zdali maturę międzynarodową, * ukończyli zagraniczną szkołę średnią, prowadzoną wg systemu amerykańskiego lub brytyj­skiego, * uzyskali wynik minimum 50% na maturze wg programu rozszerzonego z co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów: język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, * uzyskali wynik minimum 40% z egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych). Pozostali kandydaci przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB-NLU limitu. Po przyjęciu na studia, osoba przyjęta ma obowiązek przystąpienia do sprawdzia­nów językowych (test gramatyczny, wypracowanie, rozmowa) kwalifikujących na odpo­wiedni poziom językowy, od którego rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane będą w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu (termin do wyboru przy składaniu dokumentów na studia). Absolwenci zagranicznych szkół średnich, prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, osoby zdające maturę międzynarodową bądź legitymujące się CAE Certifi­cate in Advanced English, CPE Certificate of Proficiency in English i FCE First Certifica­te in English z oceną A, zwolnione są ze sprawdzianu z języka angielskiego. Do sprawdzianu nie przystępują też osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego lub wybranego drugiego języka obce­go.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (Licencjackie)
  Kierunek: Informatyka
  Specjalność: Technologia Multimedialna


  Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są w nowatorskiej formie konwersatoriów i repetytoriów. Studenci pracują w małych maksymalnie 18-osobowych grupach repetytoryjnych lub maksymalnie 36-osobowych grupach konwersatoryjnych. Daje to lepsze warunki do zdobywania wiedzy oraz zwiększa jakość kształcenia. Wszystkie materiały, z wyprzedzeniem, zamieszczane są w Intranecie, co pozwala na lepsze przygotowanie się studentów do zajęć i prowadzenie ich w formie dyskusji, a nie tradycyjnego wykładu.

  Poszerz swoją wiedzę i umiejetności, poznaj najnowsze narzędzia informatyczne, projektuj, zarzadzaj, konstruuj, twórz, zdobądź dyplom i cenne kwalifikacje.

  Absolwent studiów inżynierskich jak i licencjackich przygoto­wany jest do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych miejscach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy na takich stanowiskach, jak: administrator systemów i sieci komputerowych, administrator sieci WWW (web­master), programista aplikacyjny i systemowy, programista sieci Internet, pro­jektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych, kon­sultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec systemów informatycznych, integrator systemów informatycznych, koordynator przedsięwzięć informatyzacyjnych.

   TECHNOLOGIA MULTIMEDIALNA
  Nowa specjalność wprowadzająca studentów w zagadnienia z dziedziny multimediów, grafiki 2D i 3D, fotografii cyfrowej, nowoczesnych technik animacji, tworzenia gier oraz filmów.

  Program studiów

  Kursy specjalnościowe

  1. Sieci komputerowe II

  2. Multimedia

  3. Matematyka w grafice komputerowej

  4. Programowanie grafiki i dźwięku (OpenGL, Direct X)

  5. Symulacje komputerowe


  Wykłady specjalnościowe

  1. Modelowanie 3D (3DS Max)

  2. Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych (Photoshop)

  3. Animacja komputerowa i film animowany

  4. Obróbka plików filmowych i dźwięków

  5. Tworzenie gier komputerowych


  Kursy specjalnosciowe - opis

  Multimedia
  Celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia z dziedziny multimediów: filmu dźwięku i obrazu. Kurs stanowi rozszerzenie tematyki omawianej w ramach przedmiotu "Grafika komputerowa".

  Matematyka w grafice komputerowej
  Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i metodami cyfrowego przetwarzania obrazów. Zajęcia obejmują wykład i implementacje  wybranych algorytmów dyskretyzacji obrazów analogowych oraz przetwarzania, poprawy jakości i kompresji obrazów cyfrowych.

  Programowanie grafiki i dźwięku (OpenGL, DirectX)
  Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawy programowania grafiki 2 i 3 wymiarowej w tym: definiowanie sceny, obiektów, wykonywanie przekształceń graficznych w reprezentacji macierzowej. Studenci poznają również elementy zaawansowanych metod i technik grafiki jak: definiowanie efektów związanych z oświetleniem sceny i własnościami materiałów, mieszanie kolorów i efekt przeźroczystości z wykorzystaniem kanału alfa czy teksturowanie.

  Symulacje komputerowe

  Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę modelowania i symulacji komputerowych głównie zjawisk fizycznych związanych z ruchem i animacją. Laboratorium obejmuje praktyczną implementację poznanych technik w wybranym środowisku programistycznym.  Wykłady specjalnościowe - opis
  Modelowanie 3D (3DS Max)
  Praktyczne wykorzystanie narzędzi do tworzenia grafiki 3D i animacji komputerowej w oparciu o jeden z najpopularniejszych programów tej kategorii – 3DSMax

  Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych (Photoshop)
  Kurs wprowadza studentów w świat fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki obrazów rastrowych oraz fotomontażu cyfrowego. Kurs prowadzony w oparciu o program Photoshop.

  Animacja komputerowa i film animowany W ramach przedmiotu studenci poznają rozwój technik animacyjnych. Główny nacisk położony jest na wykorzystanie technik informatycznych w procesie animacji. W ramach laboratorium studenci samodzielnie realizują krótki film animowany, zapoznając się z wszystkimi etapami jego realizacji, począwszy od scenariusza literackiego, przez scenopis obrazkowy do praktycznej animacji, montażu i udźwiękowienia.
  Obróbka plików filmowych i dźwięków
  Celem kursu jest zapoznanie studentów z techniczną stroną rejestracji i komputerowego montażu filmu i dźwięku. W oparciu o dostępne oprogramowanie studenci będą wykonywać takie efekty jak: zmiana kolejności ujęć, dodawanie efektów specjalnych, tworzenie i animacja napisów w filmie, dokładanie dźwięku itp.

  Tworzenie gier komputerowych
  Celem kursu Tworzenie Gier Komputerowych jest zapoznanie studentów z przebiegiem procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności programistycznych oraz pokazanie gotowych narzędzi do tworzenia gier komputerowych.
   
  Program

      
  Język angielski
     
  Algebra z geometrią
     
  BHP i ergonomia pracy
     
  Matematyka dyskretna
     
  Narzędzia informatyki
     
  WF
     
  Wstęp do informatyki
     
  Wstęp do programowania
     
  Algorytmy i struktury danych
     
  Programowanie
     
  Przedmiot humanistyczno-społeczny
     
  Rachunek różniczkowy i całkowy
     
  Systemy operacyjne I

  WF

  Kurs specjalnościowy
     
  Podstawy inżynierii oprogramowania
     
  Programowanie
     
  Projektowanie baz danych I
     
  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
     
  Sieci komputerowe I
     
  Systemy informacyjne w zarządzaniu
     
  Teoretyczne podstawy informatyki
     
  Automaty i translacja
     
  Badania operacyjne
     
  Bezpieczeństwo systemów komputerowych
     
  Grafika komputerowa
     
  Kurs specjalnościowy
     
  Kurs specjalnościowy
     
  Programowanie w sieci internet
     
  Ekonometria
     
  Kurs specjalnościowy
     
  Metody numeryczne
     
  Organizacja i architektura komputerów
     
  Pracownia specjalizacyjna
     
  Seminarium licencjackie 1
     
  Systemy wspomagania decyzji
     
  Wykład specjalnościowy I
     
  Etyka biznesu i technologii
     
  Interakcja człowiek-komputer
     
  Kurs specjalnościowy
     
  Pracownia specjalizacyjna
     
  Praktyki zawodowe
     
  Przedmiot humanistyczno-społeczny
     
  Seminarium licencjackie
     
  Wykład specjalnościowy II
     
  Wykład specjalnościowy III
     

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |