Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji w Bielsko-Białej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Specjalności: » Turystyka międzynarodowa Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w obszarze międzynarodowego ruchu turystycznego. Studia dają możliwość uzyskania wiedzy merytorycznej i praktycznej, dotyczącej organizowania, funkcjonowania, finansowania i promowania rynku turystycznego. Absolwent posiada także wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, integracji europejskiej, marketingu międzynarodowego oraz komunikacji i negocjacji w kontaktach międzynarodowych oraz znajomość języków obcych. » Bezpieczeństwo i strategia międzynarodowa Absolwent kończący specjalizację posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki społeczno-politycznej, ekonomicznej i kulturalnej świata, w tym w szczególności kontynentu europejskiego. Rozumie mechanizmy rządzące życiem wspólnoty międzynarodowej, potrafi ocenić zagrożenia, którym podlegają stosunki między jej uczestnikami, zna sposoby zapobiegania im oraz ogólnie przyjęte regulacje prawne i gospodarcze, harmonizujące rozwój wzajemnych stosunków. W przyszłości może podejmować pracę w organach administracji państwowej, placówkach dyplomatycznych, organizacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach zagranicznych oraz krajowych, prowadzących wymianę międzynarodową a także środkach masowego przekazu. » Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna w Europie Tematyka studiów obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z poznaniem procesu europejskiej integracji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Celem nauczania jest przekazanie wiedzy o istocie i prawidłowościach rozwoju regionalnego oraz instrumentach wspierania polityki regionalnej. Student ponadto nabywa wiedzę i umiejętności, związane z możliwością aplikowania, finansowania i zarządzania projektami dofinansowanymi z Funduszy Strukturalnych UE. Absolwent przygotowany jest do pracy w jednostkach administracji publicznej, ośrodkach badawczych oraz instytucjach prywatnych. » Negocjacje międzynarodowe i dyplomacja współczesna Zajęcia przewidziane programem tej specjalności obejmują min. takie zagadnienia jak historia dyplomacji, międzynarodowe negocjacje i mediacje, prawo dyplomatyczne i konsularne, zasady protokołu dyplomatycznego, techniki komunikacji. Zajęcia prowadzone są z udziałem byłych pracowników korpusu dyplomatycznego, co pozwala na praktyczne przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Specjalność przygotowuje przedstawicieli służb dyplomatycznych, pracowników przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych oraz administracji rządowej i samorządowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jestzłożenie kompletu wymaganych dokumentóworaz wniesienieobowiązującej opłaty wpisowego. a) wypełniona ankieta osobowa b) świadectwo dojrzałości w oryginale, c) kopia świadectwa dojrzałości, d) kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających„Nową Maturę”), e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm), f) zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD, g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów, h) kopia dowodu osobistego (obie strony), i) kopia dowodu wpłaty wpisowego, j) książeczka wojskowa do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

  Kadra Naukowa
  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
  Dziekan: dr Arkadiusz Wąsiński
  Rodzaj studiów: 3-letnie studia  licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
   


  Sześciosemestralne studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone są w systemie stacjonarnym (2000 godzin) i niestacjonarnym (1200 godzin).

  Studia na kierunku stosunki międzynarodowe stanowią ofertę dla osób zainteresowanych zdobyciem przydatnej wiedzy o procesach politycznych i ekonomicznych zachodzących w Europie i na świecie. Pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego interpretowania zjawisk zachodzących w warunkach postępującej integracji europejskiej i dynamicznie rozwijającej się współpracy międzynarodowej zarówno w skali globalnej jak i regionalnej. Program kierunku ma charakter interdyscyplinarny, co pozwala zrozumieć strukturę i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych oraz zidentyfikować i przeanalizować problemy dotykające współczesnego świata. Akcesja Polski do Unii Europejskiej, a wraz z nią swobodne przekraczanie granic, rozszerzenie kontaktów gospodarczych i wykorzystywanie funduszy strukturalnych,  stworzyło wiele nowych możliwości zatrudnienia. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe będzie posiadał rozległą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Będzie przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na europejskim rynku pracy, do pozyskiwania i administrowania środkami finansowymi UE. Absolwent tego kierunku powinien znaleźć zatrudnienie w urzędach na terenie Polski i UE jako: doradca d.s. pozyskiwania funduszy UE, urzędnik administracji państwowej, doradca w zakresie realizacji polityk UE, pracownik firm konsultingowych i biznesowych, pracownik instytucji międzynarodowych

  Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązują 2 lektoraty z języka obcego przez cały okres studiów.
  Wysoki poziom kształcenia zapewnia kadra samodzielnych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wspomagana przez praktyków, realizująca proces nauczania.

      * Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku stosunki międzynarodowe:
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze
      * Prawo Unii Europejskiej
      * Międzynarodowe stosunki polityczne
      * Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE
      * Instytucje integracji europejskiej
      * Prawo dyplomatyczne , konsularne , negocjacje i protokół dyplomatyczny
      * Prawo międzynarodowe
      * Prawo i polityka gospodarcza
      * Ekonomia turystyki
      * Podstawy turystyki
      * Obsługa ruchu turystycznego
      * Gospodarka krajów Europy Środkowo-Wschodniej
   
   
Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |