Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Dzienne > Opole > Studia I Stopnia - Resocjalizacja i profilaktyka społeczna - Opole - Opolskie

Studia I Stopnia - Resocjalizacja i profilaktyka społeczna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiA-Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Resocjalizacja i profilaktyka społeczna - Dzienne - Opole - Opolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) * oryginału świadectwa dojrzałości * podanie o przyjęcie (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej) * 4 fotografii kolorowych (studia zaoczne), 5 fotografii kolorowych (studia dzienne) * ksero z dowodu osobistego i książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7) * dowodu wpłaty wpisowego * orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

  Proponowany przez nas model kształcenia zakłada m.in., że w trakcie studiów studenci uzyskają wiedzę:
  • ogólną - z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki, antropologii kultury, socjologii, a także medycznych i psychologicznych aspektów rozwoju człowieka;
  • specjalistyczną - pozwalającą nabyć umiejętności prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności oraz ukierunkowującą na działalność prospołeczną i samodoskonalenia;
  • instrumentalną - umożliwiającą podjęcie pracy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, wizytatora kuratorium oświaty, kuratora sądowego, a także w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem w opiece społecznej.
  Na trzecim roku wprowadza się wykłady i zajęcia specjalistyczne. W sumie, każdy student ma obowiązek zaliczyć w ciągu kolejnych semestrów zgodnie z obowiązującą siatką studiów kilkanaście przedmiotów z tej grupy przedmiotów.

  Poza przedmiotami kształcenia ogólnego na specjalizacji tej możemy wyróżnić następujące przedmioty specjalizacyjne:
  • Instytucje opieki i resocjalizacji
  • Interwencja kryzysowa w szkole
  • Lokalne strategie profilaktyczne
  • Metodyka wychowania resocjalizującego
  • Penitencjarystyka
  • Podstawy prawne systemu resocjalizacji
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Projekt działalności pedagogicznej
  • Psychoedukacyjne warsztaty o uzależnieniach
  • Psychologia kliniczna
  • Resocjalizacyjno-profilaktyczne zajęcia hospitacyjne
  • Stan i przeobrażenia instytucji penitencjarnych
  • Systemy profilaktyki społecznej
  • Tendencje rozwojowe w systemach profilaktyki i resocjalizacji
  • Teorie kryminologiczne w praktyce resocjalizacyjnej
  • Terapia zaburzeń w zachowaniu
  • Trening interpersonalny
  • Warsztat pracy kuratora sądowego
  • Wprowadzenie do terapii rodzin
  • Wybrane problemy psychopatologii
  • Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej
  Perspektywy zawodowe
  Specjalizacja ta umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa. Realizowane w ramach tej specjalizacji przedmioty dają szansę poszerzenia kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi i osobami uzależnionymi. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na pracę w środowisku prawidłowo funkcjonującym oraz w grupach podwyższonego ryzyka i podejmowanie tam działań, które mają na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.

  Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalizacji są między innymi następujące placówki:
  • Komendy Policji
  • Areszt śledczy
  • Zakłady Karne
  • Policyjna Izba Dziecka
  • Pogotowie Opiekuńcze
  • Zakłady Wychowawcze
  • Zakłady Poprawcze
  • Sądy i Prokuratura
  • Świetlice terapeutyczne
  • Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą
  • Internaty, bursy
  • Ogniska wychowawcze
  • Świetlice środowiskowe
  • Instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się profilaktyką
  • Gminne komisje ds. profilaktyki i uzależnień

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |