Home > Studia I Stopnia > Praca Socjalna > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Praca Socjalna i Profilaktyka Społeczna - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Praca Socjalna i Profilaktyka Społeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Praca Socjalna i Profilaktyka Społeczna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Wielość i różnorodność zjawisk wywołujących niekorzystne z punktu widzenia jednostki, rodziny i całych społeczności zmiany w ich funkcjonowaniu i wzajemnych zależnościach sprawiają, że szczególnie istotne jest wczesne ich diagnozowanie i zapobieganie im. Specjalność praca socjalna i profilaktyka społeczna obejmuje zatem kompleksowo zagadnienia diagnozowania, zapobiegania oraz korygowania wszelkich zakłóceń prawidłowego (czyli korzystnego dla rodziny i jej członków) funkcjonowania rodzin zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i w kontekście interakcji z otoczeniem. W ujęciu przedmiotowym będą to zatem zjawiska występujących w rodzinie uzależnień, przemocy, przestępczości czy bezradności i alienacji społecznej. W ujęciu instytucjonalnym obejmuje to wszelkie formy pomocy rodzinie: poradnictwo rodzinne, poradnictwo małżeńskie, grupy samopomocy czy terapię rodzin, a także projekty socjalne bezpośrednio dotykające aspektów funkcjonowania rodzin. Absolwent uzyska kompetencje i zdobędzie doświadczenie z zakresu zapobiegania wskazanym zjawiskom oraz przeciwdziałania ich skutkom na drodze zróżnicowanych działań w postaci pracy indywidualnej i grupowej, programów socjalnych itp. Absolwent będzie zatem zdolny do wyboru metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ich zastosowania, przede wszystkim zaś będzie w stanie inicjować procesy samopomocowe u jednostek, rodzin i społeczności lokalnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: - język obcy, geografia, matematyka lub fizyka, język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Przedmioty specjalnościowe:

  specjalność: praca socjalna i profilaktyka społeczna


  polityka społeczna

  metodyka pracy kuratora rodzinnego

  diagnoza w pracy socjalnej

  etyka pracy socjalnej

  metodyka pracy socjalnej

  praca z rodziną problemową

  metodyka pracy kuratora sądowego – warsztat

  metodyka projektu socjalnego

  hospitacje placówek

  stres i metody radzenia sobie z nim – warsztat

  środowiskowe determinanty przemocy

  patologie społeczne

  profilaktyka uzależnień

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |