Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Informatyka - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Informatyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMiIU-Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Uzytkowej w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Celem kierunku jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy studentów w zakresie szeroko pojętychzagadnień związanych z administrowaniem systemami informatycznymi, bazami danych w aspekcie projektowym i praktycznym. Studenci poznają problematykę zarządzania bazami w przedsiębiorstwach, szczególnie w kontekście projektowania sieci komputerowych małych i średnich wielkości. Studia w ramach kierunku INFORMATYKA przygotowują do pracy w zarządzaniu sieciami komputerowymi w firmach informatycznych, telekomunikacyjnych, bankowych, instytucjach finansowych oraz do pracy w innych jednostkach organizacyjnych, współuczestniczących w zarządzaniu systemami informatycznymi.
 • Praktyki
  * Studenci I i II roku studiów dziennych odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe na podstawie wniosków skierowanych przez Uczelnię w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Podczas praktyk studenci mają okazję zaprezentowania umiejętności wyniesionych z zajęć laboratoryjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Matematyki i Informatyki obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonego kompletu dokumentów - obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przekazywane są listownie studentom do 15 lipca i 30 września br. oraz ogłaszane na tablicy ogłoszeń Komisji Rekrutacyjnej. Wymagane dokumenty: 1. Świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne (nowa matura) w oryginale, bądź odpisy poświadczone notarialnie. 2. Wypełniony według ustalonego wzoru formularz zawierający życiorys, wyciąg z dowodu osobistego oraz zobowiązanie do regularnego wnoszenia opłat czesnego (podanie o przyjęcie na studia). 3. Cztery zdjęcia w wymiarze legitymacyjnym (podpisane nazwiskiem i imieniem). 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku. 5. Dowód osobisty i książeczka wojskowa (dot. mężczyzn) do wglądu. 6. Potwierdzenie wpłaty w określonej wysokości tytułem wpłaty wpisowego i postępowania rekrutacyjnego na konto Uczelni. Dokumenty te powinny być złożone w teczce biurowej (kartonowej, związanej), na której należy wpisać nazwisko i imię, adres zamieszkania (zawierający kod pocztowy) oraz wybrany kierunek. Decyzja o podjęciu studiów powinna być dobrze przemyślana, gdyż wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów. Czesne można wnosić w ratach zgodnie z Zarządzeniem Rektora.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta na kierunku: informatyka

  Absolwent studiów informatycznych będzie posiadał wiedzę z podstaw informatyki, dzięki której w krótkim czasie może opanować dowolny produkt, szybko go poznać i bez problemu się nim posługiwać, potrafi umiejętnie realizować i weryfikować komponenty systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrować średniej wielkości systemami informatycznymi, praktycznie posługiwać się narzędziami i sprzętem informatycznym.

  Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako administrator systemów komputerowych, programista, operator lub serwisant systemów informatycznych.

  Przedmioty ogólne:

  Przedmioty matematyczno-informatyczne:
  Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Podstawą przedmiotów stricte matematycznych jest algebra, analiza oraz statystyka matematyczna (także laboratoryjna). Spośród przedmiotów największym zainteresowaniem u starszych studentów cieszy się matematyka finansowa, kształtująca umiejętności obliczania procentu prostego, składanego, dyskonta weksli, emisji i wykupu obligacji. Podstawą programowania jest język C, C++. Studenci mają także możliwość zapoznania się z technikami programowania obiektowego niezbędnego do tworzenia zaawansowanych aplikacji komputerowych. Przedmiot "Programy składania tekstu" uczy studentów jak w sposób profesjonalny i ogólnie akceptowany przedstawiać swoje prace pisemne.

  Na kierunku informatyka realizowane są oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych z matematyki i nauk ścisłych oraz nauk społeczno-ekonomicznych, przedmioty kierunkowe takie jak:

  • teoretyczne podstawy informatyki,
  • algorytmy i struktury danych,
  • podstawy programowania,
  • wstęp do programowania obiektowego,
  • programowanie obiektowe,
  • projekt przejściowy,
  • nowoczesna teoria informacji,
  • pracownia komputerowa,
  • systemy operacyjne,
  • podstawy inżynierii oprogramowania,
  • analiza i modelowanie systemów informatycznych,
  • bazy danych, pozyskiwanie wiedzy z baz danych,
  • architektura komputerów,
  • sieci komputerowe,
  • badania operacyjne (oparte o wspomagające systemy informacyjne),
  • podstawy inżynierii procesów,
  • technologie informatyczne w rachunkowości, modelowanie ekonometryczne w Excelu,
  • elementy sztucznej inteligencji,
  • komputerowe modelowanie zarządzania finansami firmy.

   

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |