Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Białystok - Podlaskie - Baiłystok fizjoterapia - Białystok fizjoterapia studia - Białystok studia fizjoterapii - I1283

Home>Studia I Stopnia>Fizjoterapia>Zaoczne>Białystok>Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Białystok - Podlaskie
 
Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Białystok - Podlaskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Baiłystok fizjoterapia
  • Białystok fizjoterapia studia
  • Białystok studia fizjoterapii
  • Fizjoterapia bialystok
  • Fizjoterapia białystok studia
  • Fizjoterapia studia stacjonarne białystok
  • Studia zaoczne rehabilitacyjne w białymstoku
Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Białystok - Podlaskie Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia stacjonarne/niestacjonarne O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku przekroczenia ilości miejsc (powyżej 10%), o przyjęciu decyduje pozycja na liście sporządzonej na podstawie sumy najwyższych ocen ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: Biologia, Chemia oraz język obcy. Na studiach zaocznych decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku kierunków studiów z fizjoterapii decyduje suma ocen z biologii, fizyki lub matematyki oraz języka obcego. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów: * podanie, * świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych, (decyzją komisji rekrutacyjnej - z powodu możliwości przedłużenia się w tym roku procedury wydawania świadectw dojrzałości - warunkowo będą przyjmowane świadectwa ukończenia szkoły średniej) * zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie), * cztery podpisane fotografie o wymiarach 37x52 mm, * ksero dowodu osobistego.
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Fizjoterapia - specjalność fizjoterapia z odnową biologiczną
Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.
Przygotowanie studentów do racjonalnego stosowania w praktyce środków gimnastycznych w zajęciach z osobami o różnej sprawności fizycznej, usprawnienie własne studentów.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł licencjata fizjoterapii.

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

Rolę fizjoterapeuty wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien posiadać wiadomości teoretyczne i umiejętnośc praktyczne niezbędne do:

1. kształtowania i podtrzymywania sprawności i kondycji fizycznej osób w każdym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności,

2. przywracania sprawności i kondycji fizycznej osób w każdym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w ciężkich przypadkach - kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby,

3. kształtowania i podtrzymywania sprawności oraz wydolności osób niepełnosprawnych, aby miały możliwość brania aktywnego udziału w życiu społecznym,

4. umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji medycznej.

5. dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych.

Wiadomości i umiejętności uzyskane w trakcie studiów określają możliwości zatrudnienia absolwenta w różnych miejscach pracy a w szczególności:

· szkoły wyższe i medyczne, studia zawodowe fizjoterapii,

· publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (tj. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne),

· placówki oświatowe (np. przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo - rehabilitacyjne),

· publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych,

· zakłady pracy chronionej i warsztaty zajęciowe,

· jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, terapii manualnej i usprawniania a także tzw. "fitness centra"),

· placówki sportowe (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo - lekarskie i centralne ośrodki sportu),

· inne placówki ( w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta).

Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Fizjoterapia: