Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia stacjonarne/niestacjonarne O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku przekroczenia ilości miejsc (powyżej 10%), o przyjęciu decyduje pozycja na liście sporządzonej na podstawie sumy najwyższych ocen ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: Biologia, Chemia oraz język obcy. Na studiach zaocznych decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku kierunków studiów z fizjoterapii decyduje suma ocen z biologii, fizyki lub matematyki oraz języka obcego. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów: * podanie, * świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych, (decyzją komisji rekrutacyjnej - z powodu możliwości przedłużenia się w tym roku procedury wydawania świadectw dojrzałości - warunkowo będą przyjmowane świadectwa ukończenia szkoły średniej) * zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie), * cztery podpisane fotografie o wymiarach 37x52 mm, * ksero dowodu osobistego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Fizjoterapia - specjalność fizjoterapia z odnową biologiczną
  Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.
  Przygotowanie studentów do racjonalnego stosowania w praktyce środków gimnastycznych w zajęciach z osobami o różnej sprawności fizycznej, usprawnienie własne studentów.

  Absolwent studiów zawodowych na kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł licencjata fizjoterapii.

  Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

  Rolę fizjoterapeuty wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien posiadać wiadomości teoretyczne i umiejętnośc praktyczne niezbędne do:

  1. kształtowania i podtrzymywania sprawności i kondycji fizycznej osób w każdym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności,

  2. przywracania sprawności i kondycji fizycznej osób w każdym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w ciężkich przypadkach - kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby,

  3. kształtowania i podtrzymywania sprawności oraz wydolności osób niepełnosprawnych, aby miały możliwość brania aktywnego udziału w życiu społecznym,

  4. umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji medycznej.

  5. dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych.

  Wiadomości i umiejętności uzyskane w trakcie studiów określają możliwości zatrudnienia absolwenta w różnych miejscach pracy a w szczególności:

  · szkoły wyższe i medyczne, studia zawodowe fizjoterapii,

  · publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (tj. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne),

  · placówki oświatowe (np. przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo - rehabilitacyjne),

  · publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych,

  · zakłady pracy chronionej i warsztaty zajęciowe,

  · jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, terapii manualnej i usprawniania a także tzw. "fitness centra"),

  · placówki sportowe (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo - lekarskie i centralne ośrodki sportu),

  · inne placówki ( w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta).

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |