Home > Studia I Stopnia > Zdrowie Publiczne > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Edukacja i Promocja Zdrowia - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Edukacja i Promocja Zdrowia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEZ-Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Edukacja i Promocja Zdrowia - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent zna język obcy na poziomi biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, tj. rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy związane z kształceniem z zakresu pedagogiki. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić dialog z rodzimym rozmówca. Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ponadto, absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe związane z wybraną specjalnością, wykazując się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi tej specjalności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki w naszej uczelni na studiach I stopnia (licencjackich) proszeni są o składanie pełnego kompletu następujących dokumentów: * podanie do wypełnienia na miejscu * świadectwo dojrzałości * świadectwo ukończenia szkoły średniej * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na studiach * kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej w przypadku mężczyzn * 2 fotografie * 1 koperta ze znaczkiem i adresem zwrotnym
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Edukacja i promocja zdrowia
  WIEDZA


      * o zdrowiu i czynnikach warunkujących zdrowie, zwłaszcza związanych ze stylem życia i                    zachowaniami zdrowotnymi;
      * znajomość podstawowych elementów wiedzy biomedycznej, psychologicznej, socjologicznej,        pedagogicznej i ekologicznej dotyczących zdrowia i jego uwarunkowań;
      * wiedza na temat ogólnych teorii wpływu społecznego, wykorzystywanych w edukacji i                    promocji zdrowia;
      * podstawy, założenia i cele pedagogiki zdrowia;
      * funkcje wychowania zdrowotnego i profilaktyka najczęstszych chorób i zaburzeń;
      * cele, metody i formy realizacji edukacji i promocji zdrowia;
      * znajomość programów promujących zdrowie dzieci i młodzieży w różnym wieku.

  KOMPETENCJE

      * umiejętność wglądu w siebie, posiadanie kompetencji osobistych i społecznych, w tym                    dotyczących roli edukatora i promotora zdrowia;
      * umiejętność dbałości o zdrowie, postawa prozdrowotna;
      * umiejętność pracy z grupą, skutecznej perswazji i udzielania wsparcia jednostkom i grupom w        różnych sytuacjach życiowych;
      * diagnozowanie potrzeb uczniów i wychowanków w zakresie edukacji zdrowotnej;
      * identyfikowanie problemów zdrowotnych i zachowań ryzykownych dla zdrowia;
      * planowanie, konstruowanie, wdrażanie, zarządzanie i ewaluacja programów promujących            zdrowie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz u wychowanków ośrodków                                        wychowawczo-opiekuńczych;
      * demonstrowanie innowacyjnego podejścia w realizacji zagadnień edukacji zdrowotnej i                działaniach promujących zdrowie.

  PRZYGOTOWANIE DO PRACY

  W przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, w ośrodkach promocji służby zdrowia i w ośrodkach profilaktyki społecznej.

Inne informacje związane z Zdrowie Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |