Studa II Stopnia - Europeistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Ateneum-Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studa II Stopnia - Europeistyka - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  „Ateneum – Szkoła Wyższa” w Gdańsku jest jedną z pierwszych uczelni niepaństwowych, które otrzymały zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie magisterskie w zakresie europeistyki. Na północy kraju nieliczne są możliwości zdobycia tytułu licencjata na tym kierunku studiów, natomiast magisterium wyłącznie w „Ateneum”, co bez wątpienia interesująco wyróżnia nasz region. Należy podkreślić,, że „europeistyka” jest nowym, bardzo interesującym kierunkiem studiów, łączącym wiedzę prawniczą, politologiczną, ekonomiczną, kulturoznawczą, historyczną i dyplomatyczną, a dotyczącą Europy i jej form organizacyjnych, w tym Unii Europejskiej. Trudno sobie wyobrazić bardziej aktualne studia umożliwiające poruszanie się w świecie ponadnarodowym, uczące o ładzie prawno-instytucjonalnym, zagadnieniach przemian cywilizacyjnych, globalizacji a zarazem warunkach zachowania tożsamości narodowej. Otwarte granice zmuszają obywateli państw europejskich do zdobycia koniecznej wiedzy o instytucjach unijnych i możliwościach korzystania nie tylko z unijnych środków finansowych, ale także z nowych możliwości prawnych rozszerzających warunki życia i pracy w zjednoczonej Europie. Są to również studia uzupełniające wiedzę z zakresu historii cywilizacji i kultury europejskiej, jej dziedzictwa wielonarodowego i relacji transatlantyckich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia drugiego stopnia są utworzone dla absolwentów studiów licencjackich. Dyplom licencjata jest jedynym warunkiem podjęcia studiów stopnia drugiego. Decyzją Senatu Uczelni w „Ateneum – Szkole Wyższej” absolwenci z innych kierunków, aniżeli europeistyka, będą zobowiązani (nieodpłatnie) w ciągu dwóch lat, zdać dodatkowo trzy egzaminy: „historia społeczna Europy”, „procesy integracyjne w Europie”, „instytucje wspólnoty europejskiej i zasady funkcjonowania UE”.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia: Europeistyka

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, a także mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie (po niezbędnym wykształceniu o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Powinien posiadać wiedzę z zakresu podstawowych spraw bezpieczeństwa europejskiego, w tym obronnego, informacyjnego, technologicznego i ekologicznego. Powinien on umieć występować o fundusze unijne i administrować programami unijnymi. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Przebieg studiów
  Nauka na studiach magisterskich (II stopnia) znajdujących się w ofercie Uczelni trwa 2 lata (4 semestry). Student, stosownie do własnych preferencji i możliwości może wybrać jeden z dwóch trybów studiów: stacjonarny lub niestacjonarny zaoczny. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych zaocznych - program realizowanych jest w trakcie sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych odbywających się co 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni.
  Studia kończą się egzaminem połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Absolwent uzyskuje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich)
  Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykładów, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom.

  Wykaz przedmiotów
  kierunek: Europeistyka - studia II stopnia

       PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1    Cywilizacje europejskie
  2    U żródeł kultury europejskiej
  3    Antropologia kulturowa nowej Europy

       PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1    Tożsamości kulturowe w Europie
  2    Demokracja w Europie
  3    Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
  4    Modele i style administarcji w Europie
  5    Sprawy wewnętrze i wymiar sprawiedliwości UE
  6    Finanse publiczne w UE
  7    Polityka zagraniczna Polski
  8    Parlamentaryzm polski na tle struktur legislacyjnych UE
  9    Procesy decyzyjne w UE
  10    Transformacja geopolityczna świata i miejsce w nich Europy
  11    Migracje zarobkowe Polaków w UE
  12    Systemy informacyjne UE
  13    Podstawy etyki globalizacji
  14    Ogólnoeuropejska demokratyzacja oświaty
  15    Stosunki UE ze Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską
  16    Seminarium magisterskie
  17    Wykłady do wyboru

Inne informacje związane z Europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |