Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zmiana ustawy od 15.08.2015

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zmiana ustawy od 15.08.2015 - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zmiana ustawy od 15.08.2015.


  Od 15 sierpnia 2015 obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawimy prawne i praktyczne skutki znowelizowanych przepisów.

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim pracowników administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, odpowiedzialnych za wydawanie rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, uchwał, rozporządzeń) podlegających kontroli sądów administracyjnych.

  Adresatami szkolenia są również prawnicy, pracownicy korporacji prawniczych (adwokaci, radcowie prawni) stykający się z materią kontroli sądowoadministracyjnej (np. poprzez sporządzanie skarg, wniosków, skarg kasacyjnych, opinii, zażaleń) oraz reprezentujący klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z licznymi zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi do ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjni (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

  Podczas szkolenia przedstawimy:
  • znowelizowane regulacje prawne oraz nowe instytucje normujące zarówno zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim sądem administracyjnym jak i NSA,
  • skutki, jakie poszczególne zmiany wywołają w działalności orzeczniczej organów administracji publicznej,
  • wskazówki dotyczące zastosowania zmienionych przepisów w praktyce,
  • aktualne orzecznictwo NSA,
  • katalog najczęstszych uchybień procesowych, w tym stanowiących podstawę do wymierzenia organom grzywny.


  Program szkolenia :
  1. Uzasadnienie zmian wprowadzonych w ustawie.
  2. Główne kierunki zmian:
   1. usprawnienie, uproszczenie postępowania sądowego w pierwszej i drugiej instancji,
   2. uwzględnienie ustaleń Trybunału Konstytucyjnego i orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi,
   3. wyeliminowanie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczącym wykładni przepisów ustawy regulującej postępowanie przed sądami administracyjnymi.
  3. Zmiany poszczególnych przepisów:
   1. zmiany przepisów ogólnych:
    • zmiana w zakresie kognicji sądów administracyjnych,
    • zrównanie uprawnień doradców podatkowych i rzeczników patentowych z uprawnieniami pozostałych profesjonalnych pełnomocników,
    • zmiany zasad wyłączenia sędziego z orzekania w danej sprawie,
    • nowe obowiązki organu dotyczące publicznego ogłoszenia o wniesieniu skargi,
    • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do  reprezentowania organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym (zmiany podmiotowe pełnomocnictwa),
    • zmiana w zakresie obliczania ustawowego terminu na przesłanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy,
    • zmiany w zakresie zasad i trybu dokonywania autokontroli przez organ administracji publicznej,
    • zmiany dotyczące rozpoznawania skarg na uchwały lub akty, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a.,
    • zmiany w zakresie obowiązywania skutków prawnych wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu,
    • wprowadzenie obowiązku wzajemnego doręczania pism procesowych przez profesjonalnych pełnomocników (wyłączenia z obowiązku),
    • rozszerzenie katalogu spraw rozpoznawanych w trybie uproszczonym,
    • zmiany w zakresie przesłanek zawieszenia postępowania oraz umorzenia zawieszonego postępowania sądowego,
    • zmiany w zakresie udostępniania wyroków wydawanych na posiedzeniu niejawnym,
    • zmiany w zakresie terminów sporządzenia uzasadnienia wyroku, 
    • rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych,
    • rozszerzenie kompetencji sądów administracyjnych do merytorycznego orzekania w sprawie (zasady i przykłady),
    • wprowadzenie odpowiedzialności finansowej (zadośćuczynienia) organu administracji publicznej za niewykonanie wyroku sądu,
    • zmiany w zakresie uwzględniania skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy przez organ administracji publicznej,
    • zmiany w zakresie określenia w sentencji wyroku części, co do której uwzględniono skargę,
    • zmiany w zakresie rozstrzygania o wykonalności uchylonego aktu lub czynności (art. 152 p.p.s.a.),
    • zmiana zakresu związania oceną prawną wyrażoną w prawomocnym wyroku,
    • zmiany w zakresie wymierzania grzywny organowi w trybie art. 54, 154  i 155 p.p.s.a.,
   2. zmiana przepisów dotyczących postępowania przed sądem pierwszej instancji:
    • rozszerzenie trybu autokontroli przez sąd pierwszej instancji,
    • przyznanie kompetencji do umorzenia postępowania kasacyjnego,
   3. zmiana przepisów dotyczących postępowania przed sądem drugiej instancji:
    • rozszerzenie katalogu skarg kasacyjnych rozpoznawanych na posiedzeniu niejawnym,
    • wprowadzenie zasady reformatoryjnego orzekania przez sąd drugiej instancji,
    • zmiana w zakresie wyłączenia z postępowania kasacyjnego spraw dotyczących kwestionowania postanowień o odrzuceniu skargi,
    • zmiana w zakresie obligatoryjnych elementów skargi kasacyjnej,
    • zmiana zasady obliczania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy,
   4. zmiany przepisów dotyczących kosztów postępowania:
    • wprowadzenie możliwości odstąpienia w uzasadnionych przypadkach od zasądzenia przez sąd pierwszej instancji kosztów w całości lub w części,
    • rozszerzenie katalogu ustawowych zwolnień z kosztów sądowych.
  4. Ocena skutków znowelizowanej ustawy dla działalności organów administracji publicznej.
  5. Pytania, dyskusja.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |