Praktyczne Aspekty Zamówień Publicznych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Edukacji i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praktyczne Aspekty Zamówień Publicznych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Zakres:

  1.    System zamówień publicznych w Polsce i jego aktualne podstawy prawne.
  2.    Zasady zamówień publicznych:
  -    zasada zapewnienia uczciwej konkurencji przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  -    równe traktowanie wykonawców w postępowaniu przetargowym i zasada obiektywizmu.
  -    konieczność zachowania zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego –zasady udostępniania dokumentacji postępowania,.
  3.    Praktyczne aspekty postępowania dotyczące najczęstszych naruszeń zasad udzielania zamówień:
  -    opis przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
  -    ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób wykluczający wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia,
  -    moment i sposób udostępnienia ofert przedsiębiorcom,
  -    kryteria oceny ofert mogące naruszać równe traktowanie wykonawców.
  4.    Tryby udzielania zamówienia - przetarg nieograniczony - wszystkie etapy w praktyce.
  -    przygotowanie postępowania - opis przedmiotu zamówienia.
  -    wszczęcie postępowania - przekazanie i zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniu i SIWZ.
  -    prowadzenie postępowania – otwarcie ofert i ich udostępnianie, badanie i ocena ofert – ocena podmiotowa i ocena oferty.
  -    informacja o „nieprawidłowości” i odwołania w praktyce.
  5.    Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  -    formularze ofertowe – częste błędy, prawidłowa cena w ofercie – kwestia podatku VAT, prawidłowe podpisywanie i parafowanie oferty.
  6.    Dokumenty obligatoryjne  - zdolność prawna, techniczna i finansowa m.in. :
  -    odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej(?).
  -    zaświadczenia z ZUS, US, KRK, licencje, zezwolenia, koncesje.
  -    informacja z banku, polisa OC, sprawozdanie finansowe,
  -    wykaz robót, dostaw, wykaz urządzeń, wykaz osób.
  7.     Tryby niekonkurencyjne udzielania zamówienia i sposoby udzielania zamówienia.
  -    zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia.
  -    licytacja elektroniczna i aukcja elektroniczna.
  -    zapytanie o cenę, negocjacje z ogłoszeniem.
  -    dialog konkurencyjny, umowy ramowe i dynamiczny system zakupów
  8.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego i możliwość jej zmiany.

  Prowadzący: Artur Andrzejewski

  Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |