Podstawy Zarządzania Finansami w Maksymalizowaniu Wartości Firmy - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prospero Business Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podstawy Zarządzania Finansami w Maksymalizowaniu Wartości Firmy - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Cele
  * Zwiększenie świadomości właściciela dotyczące finansowych aspektów prowadzenia działalności
  * Nauka umiejętnej oceny partnerów biznesowych
  * Nauka planowania inwestycji krótkoterminowych
  * Zdobycie umiejętności szacowania wartości przedsiębiorstwa
  * Zdobycie umiejętności planowania strategii finansowej firmy
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 2 dni (14 godz.)

  Program:
  1. Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
   • Cel działalności przedsiębiorstwa i rola finansów w zarządzaniu
    • Cele finansowe i niefinansowe
    • Cele finansowe długo i krótkoterminowe
    • Kto podlega ustawie o rachunkowości
    • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
    • Metody i zasady rachunkowości
    • Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowa
   • Bilans
    • Aktywa trwałe i obrotowe
    • Źródła finansowania - kapitał własny i zobowiązania
   • Rachunek zysków i strat
    • Przychody
    • Koszty
    • Wynik finansowy
   • Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)
    • Przychody a wpływy
    • Koszty a wydatki
    • Zysk a środki pieniężne (gotówka)
   • Amortyzacja
    • Pojęcie i cele amortyzacji
    • Metody amortyzacji
    • Wpływ stosowania amortyzacji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
    • Efekt podatkowy amortyzacji, mechanizm korzyści podatkowej
  2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - ocena wiarygodności przedsiębiorstwa
   • Wskaźniki rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia
   • Analiza metodą Du Ponta
   • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta
  3. Jak powstaje zysk ?
   • Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie
   • Próg rentowności
   • Pojęcie jednostkowej marży brutto
   • Wpływ działań podejmowanych w przedsiębiorstwie na wyniki w zależności od struktury kosztów
   • Analiza opłacalności podejmowanych decyzji na podstawie analizy marży
   • Wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku - dźwignia operacyjna
   • Wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań - dźwignia finansowa
  4. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych
   • Kapitał obrotowy i cykl konwersji gotówki
   • Pułapka płynności, czyli jak bankrutują przedsiębiorstwa przynoszące zyski ?
   • Polityka kredytowania odbiorców - zarządzanie należnościami
   • Koszt kredytu kupieckiego - zarządzanie zobowiązaniami
   • Utrzymywanie płynności finansowej
   • Jakość zarządzania płynnością a wynik finansowy firmy
  5. Ocena wartości przedsiębiorstwa
   • W jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze ? - Ekonomiczna wartość dodana
   • Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa
   • Narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa
   • Wartość niematerialna przedsiębiorstwa

Inne informacje związane z finanse w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |