Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Szczegółowe informacje
  Narodowy Bank Polski i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na II edycję studiów podyplomowych
  „MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO”

  Celem studiów jest edukacja ekonomiczna nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczo-Walutowej. Projekt adresowany jest do różnych środowisk opiniotwórczych: absolwentów szkół wyższych, nauczycieli ekonomii, pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców.

  Blok 1. Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie – 10h
  •    Idea, cele i sekwencja integracji gospodarczej w Europie
  •    Integracja jako proces wtórny względem procesów globalizacji
  •    Unia walutowa jako najwyższy stopień integracji ekonomicznej
  •    Procesy tworzenia unii walutowej w Europie

  Blok 2. Teoretyczne podstawy integracji monetarnej – 15h
  •    Teoria optymalnego obszaru walutowego  - TOOW (rola kursu walutowego w gospodarce)
  •    Kryteria TOOW
  •    Tzw. „stara” i „nowa” TOOW – wprowadzenie do kryteriów konwergencji nominalnej
  •    Endogeniczność kryteriów OOW

  Blok 3. Europejski Bank Centralny – 10h
  •    EBC, ESBC i Eurosystem
  •    Cele i zadania ESBC
  •    Organy decyzyjne EBC
  •    Niezależność i przejrzystość działań banku centralnego

  Blok 4. Polityka pieniężna w unii walutowej – 15h
  •    Pojęcie, cele i instrumenty polityki pieniężnej
  •    Rola i skuteczność współczesnej polityki pieniężnej
  •    Polityka pieniężna EBC w perspektywie 10 lat funkcjonowania euro

  Blok 5. Budżet UE – 10h
  •    Zasady tworzenia budżetu ogólnego UE
  •    Procedura uchwalania budżetu
  •    Metody koordynacji polityki budżetowej w UE
  •    Perspektywy harmonizacji podatków

  Blok 6. Polityka fiskalna w unii walutowej – 10h

  •    Rola zdyscyplinowanej i przewidywalnej polityki fiskalnej w unii walutowej
  •    Reguły w polityce fiskalnej UE
  •    Znaczenie i uzasadnienie kryteriów konwergencji nominalnej z Maastricht
  •    Kryteria z Maastricht a Pakt Stabilności i Wzrostu

  Blok 7. Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro – 15h
  •    Podstawowe funkcje rynków finansowych
  •    Konwergencja systemów finansowych   
  •    Pośrednicy finansowi i instytucje finansowe UE
  •    Eliminacja ryzyka kursowego i home bias a przemiany w architekturze rynków finansowych

  Blok 8. Euro w roli waluty międzynarodowej – 10h
  •    Warunki  konieczne dla kreacji pieniądza międzynarodowego
  •    Funkcje pieniądza międzynarodowego
  •    Korzyści i ryzyka wynikające z posiadania waluty międzynarodowej
  •    Architektura międzynarodowego systemu finansowego a przyszłość unii walutowych

  Blok 9. Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro – 15h
  •    Korzyści krótko i średniookresowe
  •    Integracja rynków finansowych, wzrost handlu i inwestycji
  •    Czynniki determinujące skalę korzyści i kosztów oraz szans i zagrożeń

  Blok 10. Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro – 15h
  •    Porzucenie polityki pieniężnej
  •    Ryzyko  boomu i przegrzania gospodarki
  •    Koszty dostosowań krótkookresowych (wymiana pieniądza, logistyki, efekty cenowe, etc. )

  Blok 11. Procesy dostosowawcze w systemie bankowym – 10h

  •    Struktura systemu bankowego w Polsce
  •    Uwarunkowania uczestnictwa banków w strefie Euro
  •    Perspektywy zmian na rynku bankowym po wejściu do strefy Euro

  Blok 12. Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty – 20h
  •    Cechy strukturalne polskiej gospodarki
  •    Postęp w zakresie konwergencji nominalnej
  •    Dysparytet  w zakresie konwergencji realnej
  •    Czynniki determinujące wybór scenariusza integracji
  •    Zaburzenia w międzynarodowym systemie finansowym a przystąpienia do strefy euro

  Blok 13. Perspektywy integracji walutowej w Europie – 15h
  •    Kryzys finansowy a funkcjonowanie strefy euro
  •    Zdolność nowych krajów członkowskich do integracji walutowej
  •    Przypadki Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii
  •    Dylematy okresu przedakcesyjnego (optymalna policy mix, wymogi proceduralne, konieczność przejścia przez ERM II, etc. ).

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |