Home > Podyplomowe > MBA - Master of Business Administration > Zaoczne > Otwock > MBA-Master of Business Administration - Otwock - Mazowieckie

MBA-Master of Business Administration - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły MBA-Master of Business Administration - Zaoczne - Otwock - Mazowieckie

 • Cele
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku zaprasza na studia podyplomowe typu Master Of Business Administration. Oferta MBA jest skierowana do kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwalają osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Program MBA zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętność analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu. Partnerem zagranicznym studiów MBA będzie uczelnia zagraniczna z Niemiec.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WYMAGANE DOKUMENTY * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * życiorys, * trzy fotografie, * list motywacyjny, * kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • Tutuł uzyskany
  Maser of Business Administration
 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM MBA


  Kształcenie odbywa się w oparciu o dziewięć modułów:

      * ekonomia,
      * zarządzania organizacjami,
      * marketing,
      * finanse przedsiębiorstw,
      * rachunkowość,
      *  prawo gospodarcze,
      * systemy informacyjne,
      * praca dyplomowa,
      * język obcy w biznesie.

  W ramach każdego modułu są bloki przedmiotowe i tematyczne oraz przedmioty do wyboru. Program studiów jest realizowany w czasie 492 godzin.
   

  Główne założenia programu:

      * dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania umożliwiającej proces            systematycznego samokształcenia,
      * kształtowanie praktycznych umiejętności menadżerskich, w szczególności w zakresie:                    podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji                alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonywania ich oceny i wyboru, sprawnego        podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz                            komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
      * przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych,                politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
      * przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie            umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

   

  METODY NAUCZANIA NA MBA

  Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

   

  PLAN STUDIÓW Master of Business Administration (MBA)

  Semestr I

  Przedmioty obowiązkowe  Mikroekonomia

  Organizacja i zarządzanie

  Informatyka w zarządzaniu

  Źródła prawa europejskiego

  Prawo pracy

  Język angielski w biznesie

  Przedmioty do wyboru na specjalności

  Finansowe aspekty integracji europejskiej

  Negocjacje na rynku światowym

   
  Semestr II
  Przedmioty obowiązkowe  Zarządzanie finansami

  Makroekonomia

  Zarządzanie marketingowe

  Marketing międzynarodowy

  Strategie korporacji międzynarodowej

  Europejska Unia Walutowa. Euro i kursy wymienne walut.
      
  Praca dyplomowa

  Język angielski w biznesie

  Przedmioty do wyboru na specjalności

  Rynek kapitałowy


  Semestr III
      
  Przedmioty obowiązkowe


  Kierowanie ludźmi

  Zarządzanie strategiczne

  Rachunkowość finansowa

  Prawo gospodarcze i handlowe

  Prawo podatkowe

  Praca dyplomowa

  Język angielski w biznesie


  Semestr IV

  Przedmioty obowiązkowe  Analiza i planowanie finansowe
      
  Rachunkowość zarządcza

  Praca dyplomowa

  Język angielski w biznesie

  Przedmioty do wyboru na specjalności

  Polityka regionalna Unii Europejskiej
     

  KADRA

  Zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną oraz legitymujące się doświadczeniem praktycznym, z łatwością, trafnie i komunikatywnie wykorzystują metody interaktywne w wykształceniu umiejętności słuchaczy. Wykłady będą prowadzone między innymi przez profesorów i doktorów WSPiNS, profesorów z innych uczelni krajowych i zagranicznych, pracowników ministerstw, jednostek konsultingowych i itp.

   

  WYJAZDY ZAGRANICZNE

  Juwenalia WSPiNS
  Każdej grupie słuchaczy będzie organizowany wyjazd dwutygodniowy do Niemiec. Program pobytu obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu za granicą, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, imprezy kulturalne oraz spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu autokarem lub mikrobusem, natomiast pozostałe koszty ponosi uczelnia.
   

  DYPLOM UKOŃCZENIA MBA

  Profesorowie i Absolwenci WSPiNS
  Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej jest opracowany tak, aby uwzględniał warunki realizacji Studium MBA w uczelni partnerskiej oraz by zapewniał uzyskanie akredytacji (potwierdzenia standardów kształcenia) przez Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM i akceptację uczelni partnerskiej w Niemczech. W Polsce FORUM jest podstawową instytucją środowiskową określającą jakościowe standardy kształcenia na studiach wyższych i na poziomie podyplomowym w zakresie zarządzania. Z założenia osiągnięcie tej akredytacji pozwala (jest warunkiem koniecznym) na ubieganie się o akredytację EQUAL w systemie europejskim. Dyplom MBA wydawany przez WSPiNS zawiera suplement określający zakres oraz charakter udziału uczelni partnerskiej w realizacji programu i uwzględnia standardy typowe dla dyplomów tego typu wydawanych w krajach Unii Europejskiej.
   

Inne informacje związane z MBA - Master of Business Administration

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |