Información

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusickiego

Historia

1997
Krystalizowanie się najważniejszych kierunków działań w uczelni przypada na lata 1997-2000, natomiast lata późniejsze, to okres dynamicznego kontynuowania planów
i zamierzeń dr. Józefa Rusieckiego przez jego żonę Helenę Rusiecką i córkę Agnieszkę Sawicką.
 
   W październiku 1997 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na studiach dziennych, podczas której
JM Rektor Józef Rusiecki uroczyście wręczył indeksy pierwszym 60-ciu studentom Wydziału Pedagogicznego. Studentką wpisaną do albumu studentów pod numerem 001 była Izabela Baranowska.
 
1998
   Obok działalności dydaktycznej Józef Rusiecki rozwijał działalność naukową uczelni. Pierwsza sesja naukowa „Człowiek w relacjach edukacyjnych” odbyła się tuż przed rozpoczęciem drugiego roku akademickiego – 11 września 1998 roku. Referaty wygłosili pracownicy naukowi środowiska olsztyńskiego: Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, jak też innych środowisk akademickich: Uniwersytetu Gdańskiego i WSP w Bydgoszczy. Na początku 1999 roku OSW wydała materiały z tej konferencji we własnym wydawnictwie.

1999
   Otwarcie roku akademickiego 1998/1999 wiązało się z uruchomieniem nowych specjalności na kierunku pedagogicznym: animacji turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia. Wkrótce po rozpoczęciu roku akademickiego OSW zorganizowała wraz z ART w Olsztynie i Polskim Towarzystwem Filozoficznym drugą, tym razem międzynarodową konferencję filozoficzną „Człowiek i pustka”. Referaty wygłosili uczeni
z Sankt-Petersburga (Rosja), Jelgavy (Łotwa), Kowna (Litwa), Lwowa (Ukraina), Libereca (Czechy), oraz
z Poznania, Krakowa i Olsztyna. Również i ta konferencja została uwieńczona wydawnictwem.
 
   W drugim roku działalności w OSW studiowało już około 1000 studentów razem ze studiami podyplomowymi, zaś kadrę dydaktyczną i naukową tworzyło 128 nauczycieli akademickich.
Spośród wszystkich niepublicznych uczelni wyższych OSW dysponowała najlepszą bazą lokalową. Jako jedyna dysponowała własnym budynkiem przy ul. Bydgoskiej, a w drugim obiekcie trwały prace adaptacyjne.

2000
   Trzeci rok działalności uczelni szczególnie obfitował w ważne wydarzenia. Nabór na rok akademicki 1999/2000 objął już wszystkie trzy podstawowe kierunki nauczania. Obok pedagogiki uruchomiono nowe kierunki: wychowanie fizyczne i fizjoterapię. Wraz z nimi powstał nowy Wydział Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii, a jego dziekanem został dr Jerzy Urniaż. Jeszcze w październiku ukazał się pierwszy numer periodyku „Dialog” – pisma akademickiej społeczności studentów i pracowników OSW. Otwarto Studium Języków Obcych oraz Klub Turysty.
 
Wytyczony został kierunek działalności naukowej, która objęła zarówno pracowników naukowych, jak i studentów. Spotkania naukowe organizowane w Olsztyńskiej Szkole Wyższej zakładały udział studentów, aby mieli oni nieskrępowany dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. W tym samym celu zaczęto organizować poza obowiązującymi programami studiów odrębne wykłady, na które zapraszano najlepszych specjalistów różnych dziedzin wiedzy. W roku 1999/2000 miało miejsce 6 spotkań naukowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Ukształtowała się nowa idea nadawania salom wykładowym imion patronów – wielkich pedagogów, działaczy, krzewicieli szczytnych idei wychowawczych, sportowych, humanistycznych.
 
   Podczas inauguracji roku akademickiego, nadano jednej z sal wykładowych imię Pierre’a de Coubertaine. W tym samym roku akademickim kolejne sale wykładowe otrzymały imiona Aleksandra Kamińskiego i Władysława Tatarkiewicza. Podjęto też prace nad dobudowaniem dodatkowego trzeciego piętra w bryle budynku „A”.
 
   Olsztyńska Szkoła Wyższa powołana została do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. Jednak proces jej tworzenia Józef Rusiecki rozpoczął o wiele wcześniej. Jego zainteresowania naukowe obracały się między innymi w obrębie problematyki demokratyzacji oświaty, zadań szkolnictwa prywatnego, roli nauczyciela
i wychowawcy, kształtowania młodzieży w duchu humanizmu i tolerancji. Myśl stworzenia szkoły, a właściwie zespołu placówek oświatowych przyjaznych dla ucznia i nauczyciela, towarzyszyła mu od początków kariery naukowej i dydaktycznej. Wcieleniem twórczych idei pedagogicznych było założone przez niego w 1994 roku prywatne autorskie liceum ogólnokształcące (od 1999 r. również gimnazjum). Starania o powołanie uczelni wyższej przyniosły efekt w 1997 roku.
W momencie powstania, była to jedna z trzech samodzielnych niepublicznych uczelni wyższych w Olsztynie, obok Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii.
 
2000
   Koniec roku 2000 zapisał się żałobną kartą w historii uczelni. W dniu 8 listopada w tragicznym wypadku samochodowym w podróży służbowej zginęli obaj rektorzy uczelni: Założyciel i Rektor Józef Rusiecki oraz Prorektor Wiesław Ciczkowski. Trud prowadzenia uczelni przejęła żona Helena Rusiecka wraz z córką Agnieszką Sawicką.Nowym rektorem uczelni w dniu 7 grudnia 2000 r. został Witold Tulibacki, zaś Prorektorem ds. nauki - prof. Stanisław Kawula (funkcję tę pełnił do lutego 2002 roku).
 

2001
   Inauguracja roku akademickiego 2001/2002 przebiegała wraz z uroczystością nadania uczelni imienia dr. Józefa Rusieckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz lokalnych: Irena Petryna – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zbigniew Karpowicz – wiceprezydent Miasta Olsztyn, Czesław Jerzy Małkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynie, Ewa Roman – Warmińsko-Mazurski Kurator-Oświaty, a także rektorzy innych uczelni (UWM, WSH w Pułtusku), przedstawiciele olsztyńskich i pozaolsztyńskich środowisk naukowych, olimpijczycy województwa warmińsko-mazurskiego, instruktorzy Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP i wielu innych znamienitych gości.
 
   Uczelnia rozwijała się dynamicznie w kierunkach wytyczonych przez pierwszego Założyciela i Rektora. W roku akademickim 2001/2002 powołano nową specjalność na kierunku pedagogika -
- pedagogikę obronną i survival, a na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii uruchomiono specjalność - odnowa biologiczna z kosmetologią.

2002
   Od roku akademickiego 2002/2003 uruchomiono nowy Wydział Zdrowia Publicznego, który przejął opiekę nad specjalnością odnowa biologiczna z kosmetologią, a ponadto uruchomiono specjalności: kosmetologia stosowana oraz zarządzanie zdrowiem publicznym i rodzinnym. Koncepcją i organizacją nowego wydziału zajął się dziekan prof. dr hab. Henryk Kostyra.

2003 - 2006
   Od roku 2003/2004 przy Wydziale Pedagogicznym prowadzony jest kierunek politologia. Kolejnym sukcesem uczelni było uruchomienie studiów magisterskich dla licencjatów wychowania fizycznego (od roku akad. 2004/2005) oraz fizjoterapii (od roku akad. 2005/2006). Od tego też czasu usamodzielnił się Wydział Fizjoterapii. Funkcję dziekana tego wydziału objął dr Leonard Januszko. Decyzją z dnia 30 września 2005 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło pozwolenia na utworzenie przy OSW Niepublicznego Kolegium Języków obcych, jednakże, z uwagi na późny termin otrzymania decyzji, rekrutacja do kolegium została przesunięta na rok 2006/2007. Od pierwszego roku działania uczelni do roku akademickiego 2005/2006 przyjęto w poczet studentów
 

   W dniu 1 czerwca 2000 roku prace dyplomowe obronili pierwsi absolwenci – piętnaścioro studentów pedagogiki ze specjalnością resocjalizacja, podopieczni prof. dr. hab. Wiesława Ciczkowskiego, prorektora uczelni. 7896 osób oraz wydano dyplomy 3361 absolwentom studiów licencjackich i magisterskich.
 
    Oprócz wspomnianych już mianowań nowych dziekanów, we władzach uczelni zachodziły też inne zmiany. Po rezygnacji prof. Stanisława Kawuli z funkcji prorektora, zastąpił go na tym stanowisku z dniem 1 września 2002 r. prof. dr. hab. Henryk Mizerek, a następnie od 2004 r. prof. dr hab. Henryk Kostyra. Dziekanem Wydziału Zdrowia została wówczas dr Maria Młot. Od 1 września 2002 r. funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego piastuje dr Wiesław Pawłowski. W dniu 13 stycznia 2006 r. zmarł rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Witold Tulibacki. 25 stycznia na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu powołano na rektora prof. dr hab. Henryka Kostyrę, a dotychczas sprawowaną przez niego funkcję prorektora objął dr hab. Waldemar Żebrowski.
    Działalność naukowa uczelni przejawia się w kilku kierunkach integralnie ze sobą powiązanych. Jest to podejmowanie projektów badawczych, organizowanie spotkań naukowych i publikacje naukowe. W ramach działalności naukowo-dydaktycznej OSW podpisała z gminą Jeziorany porozumienie w sprawie realizacji programu naukowego nt. „Aktywizacja społeczno-edukacyjna oraz kulturalna dzieci i młodzieży w małym mieście i na wsi”. Projekt realizowany jest pod kierunkiem pracowników naukowych w ramach badań do prac doktorskich i skupia się przede wszystkim wokół środowiskowych uwarunkowań rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych na wsi i w małych miastach.
 
    Zainteresowania naukowe pracowników, dążenia do wymiany i rozwoju myśli naukowej znajdują wyraz w organizowaniu licznych spotkań naukowych. Są to konferencje, sesje, sympozja i seminaria z udziałem naszych pracowników naukowych i referentów zapraszanych ze znakomitych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W dziesięcioletniej historii uczelni zorganizowano lub współorganizowano 36 ogólnopolskich lub międzynarodowych spotkań naukowych tego typu, w których oprócz pracowników naukowych i praktyków, wzięli udział również studenci. Cześć z tych spotkań przybrała charakter cykliczny. Wydział Fizjoterapii od roku akademickiego 2004/2005 organizuje w maju sympozja naukowe pod hasłem Olsztyński Dzień Fizjoterapii, natomiast
Wydział Zdrowia Publicznego 26 maja 2006 r. zainaugurował swoje I Sympozjum Naukowe, którego tematem przewodnim była  Nutrikosmetyka”. Dla młodych pracowników naukowych  przygotowujących dysertacje doktorskie organizowane są seminaria. W roku 2001/2002 w czterech spotkaniach w ramach seminarium filozoficznego zorganizowanego przez prof. Witolda Tulibackiego
„Wartości moralne – problemy teoretyczne i praktyczne” brali udział pracownicy naukowo-dydaktyczni OSW i UWM.
   Obok studiów zawodowych i magisterskich, od pierwszego roku istnienia w uczelni prowadzone są studia podyplomowe. Rokrocznie na ponad 20 kierunkach zajęcia odbywa 500-800 studentów. Od początku istnienia uczelni do roku 2005/2006 tą formą kształcenia objęto 4889 osób. napisana pod kierunkiem prof. Stanisława Kawuli i obroniona
w 2004 r.
 
   Do innych cyklicznych imprez organizowanych przez uczelnię należą Dni Patrona – Święto Uczelni po raz pierwszy zorganizowane 19 marca 2005 roku. Odbywają się one w dniu imienin Józefa Rusieckiego. W tym dniu przyznawane są odznaki „Przyjaciela uczelni”. Obchody przebiegają w zróżnicowany sposób. W I Dzień Patrona odbyła się konferencja naukowa: „Świat człowieka w perspektywie wiedzy humanistycznej. Józef Rusiecki – pro memoria”, uświetniona wydawnictwem pod tym samym tytułem. Odznaczeniami „Przyjaciel uczelni” zostali wówczas uhonorowani: Danuta Ciborowska, Andrzej Ryński, Jerzy Czesław Małkowski, Zbigniew Karpowicz, Stanisław Szatkowski, Irena Petryna, Józef Górniewicz, Janusz Barszczewski, Stanisław Kawula, Czesław Kosakowski, Witold Tulibacki, Andrzej Gąsiorowski, Andrzej Pawłucki, Andrzej Gerszberg, Rafał Jacaszek, Andrzej Moździerz, Marian Rapacki, Janusz Sokolnicki i Marcin Topór. Drugie święto przebiegało pod znakiem zawodów sportowych pokazów kosmetycznych. Odznaczeni zostali: Janusz Czerwiński, Stefan Bołoczko, Zdzisław Holendzki, Andrzej Kempa, Jolanta Bocheńska.
 
    W ostatnich latach uczelnia zwraca szczególną uwagę na większe włączenie w życie naukowe studentów. Od początku istnienia uczelni inauguracjom towarzyszył wykład naukowy, by już od pierwszego dnia uświadomić studentom, że w murach uczelni będą spotykać się z najnowszymi zdobyczami nauki. Ponadto w ciągu roku akademickiego organizowanych jest kilka wykładów poza programem nauczania, na które są zapraszani znakomici specjaliści z różnych dyscyplin. W ciągu dziewięcioletniej działalności uczelni z wykładami monograficznymi gościło 35 specjalistów z uznanych ośrodków naukowych w kraju. Część odbywała się w ramach cyklu otwartych wykładów monograficznych. Na każdy z nich przychodziło zazwyczaj około 500-600 słuchaczy. Oprócz studentów studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich uczestniczą w nich osoby nie związane bezpośrednio z uczelnia, a zainteresowane daną tematyką. Od roku akademickiego 2002/2003 co roku w semestrze letnim zapraszani są czterej wybitni specjaliści, którzy spotykają się ze słuchaczami w soboty w dwóch turach. W niektórych konferencjach naukowych zdolni studenci przedstawiają wyniki własnych badań. Od 14 kwietnia 2005 r. działa studenckie koło naukowe.
    Działalność naukowa znajduje wyraz w publikacjach. Już od zorganizowania pierwszej konferencji naukowej przez dr. Józefa Rusieckiego w 1998 roku, opublikowano materiały konferencyjne. Każda z ważniejszych konferencji organizowanych przez uczelnię, „kończy się” wydaniem materiałów we własnym wydawnictwie. Wydawnictwo uczelniane wydaje ponadto skrypty dla studentów, monografie naukowe, prace zbiorowe, jak też inne pozycje. Od 2001 roku redaktorem naczelnym wydawnictwa jest Ewa Hopfer. Łącznie dotychczas ukazało się ok. 90 wydawnictw książkowych. Uczelnia wydaje również kwartalnik naukowy „Szkice Humanistyczne” którego założycielem i pierwszym redaktorem naukowym był prof. Witold Tulibacki, a obecnie redakcją naukową zajmuje się prof. Zbigniew Hull.
 
    Przy okazji działalności wydawniczej uczelni warto na chwilę wrócić do dziejów „Dialogu”, pisma społeczności uczelnianej. Pierwsza edycja, założona przez Józefa Rusieckiego, była bardzo efemeryczna. Za życia rektora ukazały się dwa numery, później jeszcze dwa i wydawało się, że pismo społeczności OSW odeszło razem ze swoim Założycielem. Jednak wkrótce dynamiczny rozwój uczelni spowodował, że społeczność akademicka dotkliwie zaczęła odczuwać brak czasopisma informującego o najważniejszych wydarzeniach. Nowy „Dialog” odrodził się dzięki dr. Markowi Śliwińskiemu, który na początku 2003 roku energicznie doprowadził do wydania pierwszego numeru. Reaktywacja „Dialogu” – kwartalnika akademickiego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej nastąpiła 12 marca 2003 r. Od tej pory, dzięki wzajemnym mobilizacjom zespołu redakcyjnego, przy ogromnym współudziale studentów, czasopismo ukazuje się już trzy lata, przybierając kształt coraz bardziej zgodny z pomysłem jego Założyciela Józefa Rusieckiego. Od numeru 10 nowej edycji „Dialogu” redakcję naczelną przejęła Małgorzata Sakowicz.

    Dydaktyka studentów to nie tylko uczestnictwo w zajęciach i działalności naukowej, ale też stwarzanie możliwości praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności. Od roku akademickiego 2002/2003 studenci drugiego roku wychowania fizycznego walczą o Puchar Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w zawodach gimnastycznych, a od następnego roku zaczęły się odbywać Mistrzostwa Makijażu o Puchar Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. I Mistrzostwa zorganizowane pod hasłem „Błękitny Anioł” wygrała Iwona Bruna, ona też reprezentowała OSW na ogólnopolskim festiwalu makijażu „Czarna Perła”, odbywającym się w Warszawie. Doskonałe przygotowanie olsztyńskich studentek zaowocowało zdobyciem przez nią I miejsca. III Mistrzostwa Makijażu zorganizowane 20 stycznia 2007 r. pod hasłem „Art. Make-up; inspiracja malarstwem światowym XX w. do lat 60.” wygrała Diana Trzcińska.
    Studenci wychowania fizycznego biorą udział w obozach zimowych (narciarskich) i letnich (turystyka kwalifikowana) na terenie całego kraju. Studenci Wydziału Pedagogicznego odbywają w zależności od specjalności praktyki w zakładach karnych i poprawczych, sądach rejonowych, szkołach i placówkach oświatowych województwa warmińsko- mazurskiego, hotelach, biurach podróży oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Ponadto studenci specjalności animacja turystyki i rekreacji co roku jeżdżą na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Berlina, a studenci pedagogiki obronnej i survivalu uczestniczą w obozie przetrwania organizowanym jednostkę komandosów . Studenci fizjoterapii praktykują w sanatoriach, szpitalach sanatoryjnych i ośrodkach rehabilitacji.
 
    Aktywność sportowa może rozwijać się w ramach zajęć AZS-u. Sportowcy OSW biorą udział w ogólnopolskich mistrzostwach niejednokrotnie osiągając sukcesy. Do przykładowych sukcesów sportowych należą: zdobycie VII miejsca w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Taekwondo WTF w 2002 r. (w tych mistrzostwach Anna Herczyńska zdobyła I miejsce w kategorii Kyorugi kobiet do 57 kg); zdobycie V miejsca w XXII Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w Koszykówce Kobiet (odbywały się w OSW w maju 2003 roku); zdobycie II miejsca w akademickich mistrzostwach Polski
w żeglarstwie przez studentkę OSW Agatę Najdrowską (sierpień 2004).
   Udział w mistrzostwach ogólnopolskich jest dobrym sprawdzianem dla sportowców, doskonale też motywuje do podnoszenia sprawności i umiejętności.W Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Koszykówce Mężczyzn w marcu 2003 r. AZS OSW zajął zaledwie XI miejsce, jednak już rok później koszykarze zdobyli IV miejsce. Studentami OSW są ponadto sportowcy osiągający sukcesy na miarę ogólnopolską i międzynarodową. Studiowali lub studiują m.in.: Marcin Krzysztofik kanadyjkarz, wicemistrz Europy Juniorów, olimpijczyk Ateny 2004, Beata Jasińska – członkini polskiej kadry w kolarstwie wyczynowym, Łukasz Zakrzewski – wicemistrz świata seniorów w bojerach (Szwecja 2006), Maciej Ruta - zawodnik Taekwondo WTF, Patryk Piasecki - żeglarz, Leszek Urbanowicz - siatkarz.
 
    Studenci organizują sobie działalność poza salami wykładowymi i są w tym wspierani przez władze uczelni. Rokrocznie przygotowują jasełka dla kolegów i pracowników OSW. Co roku jesienią odbywają się otrzęsiny pierwszoroczniaków, Po-sesje, a w maju 2006 r. studenci zorganizowali swoje pierwsze samodzielne Juwenalia. Co roku w styczniu odbywa sie plebiscyt na najpopularniejszego sportowca a wyniki ogłaszane są na balu sportowca Studenci biorą udział nie tylko w procesie dydaktycznym i naukowym uczelni. OSW stwarza dla nich możliwości dodatkowego rozwoju i samorealizacji. Na pierwszym piętrze w budynku B działa studencka galeria artystyczna. Zainaugurowano jej działalność w dniu 29 listopada 2002 roku wystawą fotograficzną studenta pierwszego roku pedagogiki Michała Misztala „Jesienne pejzaże”.
 
    Studenci wspierani są przez system stypendialny. Od 2001 roku przyznawane są stypendia socjalne, od 2003 roku – stypendia naukowe. Dwukrotnie uczelnia ufundowała bezpłatną naukę: Wioletcie Korzenieckiej
w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko - mazurskiego” (2000/2001) oraz Marcinowi Krzysztofikowi – kanadyjkarzowi, wicemistrzowi Europy Juniorów w klasie C-4 500m i olimpijczykowi Ateny 2006.
    W celu zapewnienia właściwej realizacji procesu dydaktycznego, jak też umożliwienia pracownikom rozwoju naukowego, dynamicznie rozwijała się w dalszym ciągu baza dydaktyczna i naukowa. Inauguracja roku akademickiego 2002/2003 połączona była z otwarciem nowego
obiektu sportowego – hali sportowej o powierzchni 850 m2, wybudowanej na miejscu starego baraku. Odbywają się w niej, poza zajęciami przewidzianymi programem studiów, rozgrywki w piłkę siatkową, piłkę koszykową o randze ogólnopolskiej. Inauguracja w następnym roku przyniosła otwarcie auli na 350 miejsc i nadanie jej imienia tragicznie zmarłego Prorektora prof. dr. hab. Wiesława Ciczkowskiego. Aulę zbudowano w nowo zakupionym sąsiadującym budynku przy ul. Rataja. W pozostałej części budynku trwały prace nad stworzeniem kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego.
 
    Wiosną 2004 roku przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej otwarto Centrum Zdrowia i Sportu, którego dyrektorem został Adam Sawicki. W Centrum znalazły się nowocześnie wyposażone pracownie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, gabinety kosmetyczne, siłownia, sauny, sala do gimnastyki, sale fitness oraz pierwsze w Olsztynie i jedyne wśród polskich uczelni dwa korty do squasha. Zorganizowano wówczas bezpłatne wykłady i lekcje gry w squasha dla studentów i pracowników, a w kwietniu po raz pierwszy w Olsztynie odbył się II Turniej Masters z udziałem najlepszych polskich zawodniczek i zawodników squasha. W następnym roku zbudowano stadion ze sztuczną murawą, bieżnią tartanową, skoczniami i rzutniami oraz oświetleniem. Jesienią 2005 r. rozbudowano budynek „E”, uruchamiając dodatkowy gabinet kosmetyczny oraz Centrum Rechabilitacji Ruchowej, Labolatorium Badawcze Fizjologii Wysiłku i Fizjoterapii. Natomiast w grudniu 2005 r. oddano do użytku kolejna nowoczesną halę sportową, którą można wykorzystywać jako boiska do koszykówki, piłki ręcznej lub tenisa ziemnego. Są trybuny, szatnie, sauny, bufet, a nawet sale wykładowe pozwalające łączyć naukę teorii z praktyką. W hali dobudowano też dwa następne korty do squasha, co pozwala organizować w Olsztynie profesjonalne rozgrywki klasy mistrzowskiej.

    Centrum zabezpiecza realizację programu dydaktycznego studentom OSW, ale równocześnie służy wszystkim olsztyniakom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży z Zatorza. Prawie od samego początku organizowane są tu bezpłatne zajęcia gimnastyczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo intelektualnie i autystycznych. Od jesieni 2004 r. ze sztucznego boiska i zaplecza sportowego bezpłatnie mogą korzystać olsztyńscy rugbyści. W ferie i wakacje organizowane są pod opieką instruktora sportowe darmowe półkolonie dla olsztyńskich dzieci, które nie mogą wyjechać na wakacje.
 
   Od marca 2001 roku działa w OSW Koło PCK, które organizuje kursy pierwszej pomocy dla studentów, akcje krwiodawstwa, inicjuje akcje charytatywne. Od początku istnienia uczelni studenci działają jako wolontariusze. Co roku pomagają w organizacji olimpiad specjalnych, pomagają w organizacji świątecznych śniadań wielkanocnych dla samotnych i bezdomnych, chodzą z jasełkami do szpitala dziecięcego i szkół specjalnych, biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci, niepełnosprawnych i schronisk dla zwierząt. Co roku w okolicy Dnia Dziecka pod opieką wykładowców i instruktorów uczelni przygotowują festyn rodzinny w Jezioranach. Obok działań wspieranych przez uczelnię wykazują się samodzielnymi inicjatywami. Przykładem takiej postawy jest Marcin Papsiejew, student pedagogiki resocjalizacyjnej, który w ferie 2003 roku codziennie przez 3 godziny organizował zabawy dzieciom w jednej z olsztyńskich bibliotek. Również po zakończeniu studiów absolwenci OSW wyróżniają się wrażliwością na potrzeby innych ludzi. Absolwentka fizjoterapii Joanna Stecka, dostrzegając problemy ludzi niepełnosprawnych w organizacji wypoczynku, postanowiła wraz z siostrą otworzyć pensjonat agroturystyczny, który byłby dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Zbierając fundusze na adaptację rodzinnego domu wygrała w 2005 roku program „Złoty interes”.
 
   Obecnie, obok bazy sportowo-rehabilitacyjnej, uczelnia stanowi kompleks oświatowy w którym znajdują się m.in.: 2 aule, 3 sale audytoryjne z pełnym zapleczem audiowizualnym i multimedialnym, 60 sal dydaktycznych, 4 sale komputerowe z ponad 100 komputerami działającymi w sieci z dostępem do Internetu. Uczelnia dysponuje obecnie 2650 miejscami siedzącymi dla studentów. Patronami niektórych sal są wybitni przedstawiciele nauk społecznych, pedagogicznych i medycznych. Obok już wspomnianych patronami sal są: Julian Aleksandrowicz, Stanisław Baley, Wiktor Dega, Florian Znaniecki. Uroczystości nadawania imienia połączone były z organizacją ogólnopolskich konferencji i sesji naukowych, w których oprócz naukowców uczestniczyli studenci OSW.
lipcu 2006 roku w Centrum Zdrowia i Sportu trenowały zespoły narodowe siatkarzy, biorące udział w prestiżowym turnieju siatkarskim - IV Memoriale Huberta Wagnera.
 
    Profil gromadzonych zbiorów jest dostosowywany do kierunków studiów i stale uzupełniany o około 4 tys. pozycji rocznie. Studenci mają możliwość wyszukiwania potrzebnych pozycji w katalogach i kartotekach. Dla piszących referaty i zbierających materiały do prac dyplomowych szczególnie przydatne są kartoteki spisów treści czasopism i książek w układzie działowym. Biblioteka prowadzi szeroką współpracę z podobnymi instytucjami w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Niemal od samego początku, czyli od 1997 roku, w bibliotece były dostępne dla studentów komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Od 2000 r. kierownikiem biblioteki jest Elżbieta Budnik Od 2005 r. biblioteka OSW jest członkiem Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

    Warunki do zdobywania wiedzy zapewnia też uczelniana biblioteka z pracownią informacji naukowej. Powstawała początkowo bazując na niewielkich zbiorach autorskiego liceum ogólnokształcącego, uzupełnianego darowiznami wykładowców i zakupami. Jednakże już w 2001 roku zbiory liczyły 6 tys. jednostek, w 2003 r. – ponad 12 tysięcy, a w 2005 roku – 22 tysiące. Na bieżąco prenumerujemy ponad 100 tytułów czasopism. Ponadto gromadzone zbiory audiowizualne, multimedialne, kartograficzne – wykorzystywane są jako pomoce dydaktyczne.
 
    Dydaktyczna i naukowa praca uczelni, jak też warunki, jakie zapewnia uczelnia do tej działalności, podlegają systematycznym kontrolom i ocenom. Już po ukończeniu nauki przez pierwszych absolwentów, miała miejsce pierwsza kontrola ministerialna, po której pismem z dnia 30 kwietnia 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu udzielił pozwolenia na dalsze funkcjonowanie OSW przez okres kolejnych 10 lat (najwyższy przyznawany limit czasu). Następnie odwiedzały nas kvomisje akredytacyjne. Trzy dotychczas kontrolowane kierunki: wychowanie fizyczne (luty 2003 r.), fizjoterapia (styczeń 2004 r.) i pedagogika (listopad 2004 r.) –– uzyskały ocenę pozytywną i akredytację na najdłuższy przyznawany okres pięciu kolejnych lat. W uczelni prowadzony jest ponadto system wewnętrznej kontroli jakości nauczania. Co roku wszyscy studenci wypełniają ankiety ewaluacyjne, wskazując mocne i słabe strony procesu dydaktycznego. Oceniają program, sposób organizacji i prowadzenia zajęć, bazę uczelnianą i wszystkie jej działy obsługujące studentów. Wyniki są dokładnie analizowane i służą ulepszaniu organizacji uczelni
i całego procesu dydaktycznego.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |