Europeistyka - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Europeistyka - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia w Akademii Obrony Narodowej na kierunku europeistyka, zorientowane są na aspekty związane z integracją europejską i bezpieczeństwem europejskim. Kształcenie na tym kierunku wyposaża studiujących w wiedzę w zakresie funkcjonowania podstawowych obszarów Unii Europejskiej – jej historii, filozoficzno-aksjologicznych, religioznawczych, etnicznych i prawnych podstaw Wspólnoty Europejskiej, kształtu oraz funkcjonowania jej podstawowych struktur i instytucji, dokonujących się w jej łonie procesów kulturowych, społeczno-politycznych, gospodarczych, polityczno-militarnych itp.

  Ponadto z zakresu historycznych, politycznych i prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa oraz jego kontekstu etycznego. Przybliża studiującym zagadnienia związane z systemem bezpieczeństwa europejskiego, polityką bezpieczeństwa Unii Europejskiej, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Ponadto z zakresu zwalczania terroryzmu i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne na kierunku europeistyka, w specjalnościach: integracja europejska i bezpieczeństwo europejskie trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Łączna liczba godzin zajęć dla każdej specjalności wynosi 1800, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) – 190. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
  W trakcie pierwszych czterech semestrów realizowane są przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Przedmiotem nieobowiązkowym realizowanym na wniosek studenta w trzecim semestrze jest przysposobienie obronne. Specjalizacji poświęcony jest rok trzeci. W piątym i szóstym semestrze realizowane są przedmioty specjalnościowe z zakresu integracji europejskiej i bezpieczeństwa europejskiego, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań studentów. Na drugim roku (w okresie lipiec-wrzesień) realizowane są praktyki w wymiarze trzech tygodni w placówkach administracji rządowej, samorządowej, instytucjach i organizacjach rządowych oraz pozarządowych współpracujących z organami Wspólnot Europejskich. W trakcie dwóch ostatnich semestrów studenci realizują badania i opracowują pracę licencjacką.Formami realizowanych zajęć są: wykłady, ćwiczenia, seminaria i konwersatoria. Oprócz egzaminów studenci piszą prace semestralne z wiodących przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych. Każdy rocznik studentów dzielony jest na grupy dydaktyczne (ćwiczeniowe) nie przekraczające 35 osób. Poza zasadniczym podziałem (o charakterze organizacyjnym) występują również podziały wynikające z uwarunkowań merytorycznych. Kształcenie językowe odbywa się z podziałem na grupy językowe, nie przekraczające 15 osób, a szkolenie fizyczne – z podziałem według płci. Proces kształcenia kończy się egzaminem licencjackim i obroną pracy kwalifikacyjnej. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Europeistyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, potwierdzony stosownym dyplomem.

  Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. Kierunek Europeistyka realizowany jest w Akademii Obrony Narodowej na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich).

  Absolwent kierunku europeistyka będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, zaangażowanych w proces integracji europejskiej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnoty Europejskiej, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach oraz środkach masowego przekazu. Ponadto, w Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Miejskiej, służbach ratowniczych i penitencjarnych. Oferta pracy dla absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalnościowych i odbytej praktyce.

Inne informacje związane z europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |