Edukacja Wczesnoszkolna - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Edukacja Wczesnoszkolna - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w klasach I-III szkoły podstawowej) zgodnie z europejskimi trendami kształcenia nauczycieli (Sielatycki M., „Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej” w: TRENDY uczenie w XXI wieku Internetowy magazyn CODN nr 3/2005: 6), a w szczególności do:
  · tworzenia dogodnych warunków do uczenia się, czyli: bycia organizatorem procesu uczenia się
  · promowania takiego rozwoju kompetencji u uczniów, które pozwolą im, jako pełnoprawnym obywatelom danego państwa, z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie wiedzy, co obejmuje: motywację do nauki, nie tylko formalnej, objętej obowiązkiem szkolnym, nauczanie uczenia się, krytyczne przetwarzanie informacji, posługiwanie się komputerem i korzystaniem z wszelkich urządzeń cyfrowych, twórczość i innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów, przedsiębiorczość, współpracę z innymi, łatwość w komunikacji z innymi, umiejętność poruszania się w kulturze wizualnej,
  · kształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej,
  · współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji procesu kształcenia i oceniania,
  · współpracy z rodzicami i osobami ze środowiska lokalnego,
  · pracy „w wielokulturowej i zróżnicowanej społecznie klasie,
  · włączenia technologii informacyjno-komunikacyjnej do codziennego funkcjonowania uczniów,
  · dostrzegania i rozwiązywania problemów,
  · stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności,
  · postrzegania siebie jako nauczyciela kompetentnego, skutecznie komunikującego się i działającego w różnych sytuacjach, umiejącego korzystać z nowoczesnych technologii oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem;
 • Szczegółowe informacje
  Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolach) podstawy prawne:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli)

  Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry
  Studia są płatne.
  Zajęcia odbywają się w postaci sesji, sobotnio-niedzielnych, zaplanowanych średnio co 2 tygodnie.

  Praktyki pedagogiczne są organizowane i realizowane przez słuchaczy studiów podyplomowych we własnym zakresie, zarówno w szkołach podstawowych (oddział przedszkolny i klasy I-III), jak i w przedszkolach (grupy dzieci w wieku 3-5/6 lat). Praktyki można odbywać w placówkach publicznych i niepublicznych ogólnodostępnych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, nie można w placówkach specjalnych. Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub w szkole podstawowej zwalnia z realizacji części zadań (np. hospitacji lub prowadzenia zajęć w przedszkolu dla nauczyciela przedszkola lub hospitacji lub prowadzenia zajęć w szkole dla nauczyciela kształcenia zintegrowanego). Zgodnie z obowiązującym prawem Uczelnia nie pokrywa kosztów praktyk.

  Program studiów został przygotowany pod kątem nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) oraz zgodnie z najnowszymi kierunkami w kształceniu nauczycieli i z uwzględnieniem sygnalizowanych przez nich potrzeb.

  Studia zawierają trzy bloki tematyczne:
  1) blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych
  – obejmujący treści z zakresu psychologii dziecka, kształcenia dzieci zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podstaw diagnozy i terapii pedagogicznej; 2) blok przedmiotów metodycznych przygotowujących do organizowania kształcenia w zakresie poszczególnych treści nauczania oraz 3) blok przedmiotów rozszerzających, czyli takich, które wzbogacają wiedzę słuchaczy dotyczącą m.in. prawnych podstaw edukacji wczesnoszkolnej, konstruowania programów i podręczników, umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych (niesienie pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia), radzenia sobie ze stresem, psychoedukacji, wykorzystywania nowoczesnych środków technicznych (np. tablicy interaktywnej).

Inne informacje związane z edukacja wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |