Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika

  W I dniu szkolenia poruszymy kwestię odpowiedzialności za długi. W dniu 18 października 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Celem tej części szkolenia jest omówienie dotychczasowego oraz nowego stanu prawnego w kontekście możliwych jak najskuteczniejszych sposobów dochodzenia należności od spadkobierców. W tej części omówiona zostanie również sytuacja wierzyciela w przypadku, gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim w kontekście zabezpieczenia możliwości wierzyciela zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków. Nadto omówione zostaną ogólne kwestie dotyczące umów przez pryzmat prowadzonej działalności  gospodarczej.

  W II dniu szkolenia poruszymy zagadnienia upadłosci konsumenckiej. Znowelizowane przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze od 31 grudnia 2014 r. wprowadziły nowy model tzw. upadłości konsumenckiej . Nowelizacja znacząco wpłynęła na liczbę ogłaszanych upadłości konsumenckich i przyczyniła się do powstania praktycznych problemów związanych z konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Celem tej części szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i wpływu tej upadłości na sytuację wierzycieli.

  Program szkolenia :

  Dzień I
  1. Odpowiedzialność spadkobierców.
   1. Nabycie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza (stan prawny do 18 października 2015 r.).
   2. Zakres odpowiedzialności za długu spadkowe w przypadku śmierci spadkodawcy (dłużnika) do 18 października 2015 r.
   3. Tryb sporządzania spisu inwentarza spadku i możliwość aktywnego udziału wierzyciela w spisie.
   4. Kwestionowanie przez wierzyciela spisu inwentarza spadku.
   5. Dochodzenie należności od spadkobierców w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i przyjęcia spadku wprost.
   6. Wykorzystanie tytułu egzekucyjnego wystawionego przeciwko spadkodawcy (dłużnikowi) do egzekwowania należność od spadkobierców.
   7. Tryb ustalenia, czy stwierdzone zostało nabycie spadku po zmarłym dłużniku.
   8. Nabycie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza (stan prawny po 18 października 2015 r.).
   9. Wykaz inwentarza a spis inwentarza spadku różnice wg. stanu prawnego po 18 października 2015 r.
   10. Tryb kwestionowania przez wierzyciela treści wykazu inwentarza.
   11. Tryb sporządzania spisu inwentarza spadku (wniosek, koszty).
   12. Dochodzenie długów spadkowych od spadkobierców bez stwierdzania nabycia spadku (art. 1027 k.c.).
   13. Dochodzenie należności z wierzytelności spadkobierców z tytułu  zachowku oraz zapisu windykacyjnego (zajęcie wierzytelności, sposób ustalenia zachowku, udział wierzyciela w postępowaniu, kierowanie egzekucji do przedmiotu zapisu windykacyjnego).
  2. Dochodzenie należności od małoletnich spadkobierców.
   1. Sposób reprezentacji małoletnich spadkobierców.
   2. Sposób nabycia spadku przez małoletnich spadkobierców.
  3. Odpowiedzialność małżonków.
   1. Należności za dostarczone paliwo gazowe jako należności wynikające z zwykłego zaspokajania potrzeb rodziny (art. 30 krio). Odpowiedzialność solidarna małżonków za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.
   2. Czynności jednego z małżonków wymagające zgody i niewymagające zgody współmałżonka.
   3. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka.
   4. Zgoda współmałżonka jako warunek powstania odpowiedzialności wspólnej (forma zgody, chwila jej udzielenia).
   5. Odpowiedzialność małżonków w przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez małżonka w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
   6. Odpowiedzialność małżonków w przypadku, gdy zobowiązani jest zaciągnięte przez spółkę osobową, której wspólnikiem jest jeden małżonek.
   7. Tryb dochodzenia należności w przypadku zaciągnięcia zobowiązania za zgodą i bez zgody współmałżonka.
   8. Żądanie zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej przez wierzyciela jednego małżonka.
   9. Poręczenie udzielone przez małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka (skutki, forma).
  4. Umowy zawarte przez czynności konkludentne (dorozumiane).
   1. Sposób składania oświadczeń woli (zachodzenie dorozumiane strony umowy np. pobór paliwa).
   2. Tryb zawarcia umowy (oferta i jej przyjęcie w sposób rozszumiany).
   3. Treść umowy w przypadku gdy obie strony wyraziły wolę jej zawarcia w sposób dorozumiany.
   4. Zawarcie umowy w drodze negocjacji, aukcji i przetargu.
   5. Wzajemne prawa i obowiązki stron w przypadku korzystania z usług bez zawartej umowy.
   6. Umowne prawo do wypowiedzenia umów o charakterze ciągłym (np. dostarczanie paliwa).
   7. Ustawowe prawo do wypowiedzenia umowy o charakterze ciągłym.
   8. Różnice między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy.

  Dzień II
  1. Cel upadłości konsumenckiej. Ocena dotychczasowych regulacji.
  2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
  3. Dopuszczalność klauzul umownych zabezpieczających wierzyciela przed upadłością konsumenta.
  4. Przebieg postępowania upadłościowego. Zgłoszenie wierzytelności.
  5. Różnice między upadłością przedsiębiorcy a upadłością konsumencką.
  6. Pozycja prawna syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta. Czy syndyk lub konsument mogą po ogłoszeniu upadłości zmieniać i wypowiadać zawarte wcześniej umowy albo zawierać nowe umowy?
  7. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez konsumenta. Czy i jakie umowy ulegają rozwiązaniu, a na które umowy zawarte przez upadłego ogłoszenie upadłości nie ma wpływu? Dopuszczalność odstąpienia, wypowiedzenia i rozwiązania umowy po ogłoszeniu upadłości konsumenta. Umowy sprzedaży i dostawy, a ogłoszenie upadłości konsumenta.
  8. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, a ogłoszenie upadłości obojga małżonków – wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez małżonków.
  9. Dopuszczalność pozwania upadłego konsumenta i jego małżonka po ogłoszeniu upadłości. Dopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec upadłego konsumenta i jego małżonka po ogłoszeniu upadłości.
  10. Dopuszczalność zaspakajania wierzycieli przez upadłego lub małżonka upadłego po ogłoszeniu upadłości i skutki dokonanej zapłaty.
  11. Zaspokojenie wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Plan podziału i plan spłaty.
  12. Możliwość zawarcia układu w upadłości konsumenckiej. Skutki zawarcia układu w upadłości konsumenckiej dla wierzycieli i wpływ układu na umowy zawarte przez upadłego.
  13. Plan spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań. Przesłanki ustalenia planu spłaty. Dopuszczalność zaskarżenia planu spłaty. Obowiązki upadłego w trakcie realizacji planu spłaty. Uchylenie i zmiana planu spłaty. Umorzenie zobowiązań upadłego.
  14. Umorzenie postępowania upadłościowego.
  15. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników.


  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Miejsce : Wrocław, Centrum Szkoleniowe.


  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |