Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Funkcje wczesnej interwencji:
  -           informacyjna- informuje o przebiegu rozwoju dziecka, o możliwościach wspierania rozwoju, o formach pomocy rodzinie;
  -           diagnostyczna- rozpoznanie kliniczne, określenie poziomu funkcjonowania dziecka
  -           stymulacyjna- terapeutyczna- prowadzenie wieloprofilowego usprawniania dziecka.

  Studia interdyscyplinarne - kwalifikacyjne
  1)    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  2)    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
  3)    Zgodnie z warunkami kontraktowania usług – świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

   Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach:

  1)    na stanowisku pedagoga specjalnego- terapeuty w :  
  -           Ośrodkach wczesnej interwencji,
  -           Specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,

  2) na stanowisku nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:
  -      Placówkach edukacyjnych realizujących obowiązek wczesnego wspomagania (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły specjalne)

  Cel studium - przygotowanie kadr w zakresie:
  -           wielospecjalistycznej, kompleksowej, ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka małego w wieku o-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością , w tym według Modelu INSITE
  -           profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
  -           wspieranie i wspomagania rodziny wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  -           organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania

  Cele szczegółowe:

  1.     Wdrożenie do realizacji programu kompleksowej opieki w postaci:
  -           porad kompleksowo-konsultacyjnych wraz z opracowaniem planu usprawniania
  -           porad terapeutycznych- realizujących program terapeutyczno -edukacyjno-rehabilitacyjny

  2.     pozyskanie umiejętności w zakresie:

  -           wykrywanie i likwidowania, bądź korygowania zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiedniego dobrania ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
  -           zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonalnej dziecka i warunków w jakich się ono rozwija,
  -           ustalenia wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi niepełnosprawnościami,
  -           wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
  -           przygotowanie w zakresie udzielania pomocy rodzinom w rehabilitacji dziecka w domu oraz świadomym i prawidłowym pielęgnowaniu dziecka,
  -           kształtowanie pozytywnych relacji rodzic- dziecko,
  -           realizacji funkcji wczesnej interwencji,
  -           oddziaływanie w ramach skoordynowanego programu działań: medycznych, psychopedagogicznych, logopedycznych, rehabilitacyjnych, leczniczych
  -           stałe monitorowanie niepełnosprawności- umożliwienie dalszego naturalnego rozwoju oraz zlikwidowanie lub ograniczenie potrzeby stałej pielęgnacji,
  -           wczesna interwencja i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z powstaniem niepełnosprawności.

  Informacje dodatkowe o studium podyplomowym :
  Uwagi o realizacji: Plan studium obejmuje - 633 godzin. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w blokach tematycznych:

  1)     Medyczne i psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń rozwojowych.
  2)     Wspieranie i wspomaganie rodziny.
  3)     Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie dokumentacji diagnostycznej.
  4)     Metody wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania. (model INSITE)
  5)     Planowanie pracy- konstruowanie indywidualnych wieloprofilowych programów terapeutyczno-edukacyjno- rehabilitacyjnych.
  6)     Organizacja i zarządzenia w placówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania.
  7)     Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej.

  Zajęcia realizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów
  - realizowane przez specjalistów z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji zajmujących się w praktyce kompleksową opieką na dzieckiem w wieku noworodkowym, niemowlęcym i poniemowlęcym. Bloki tematyczne kończą się zajęciami podsumowującymi, mającymi na celu opracowywanie projektów rehabilitacji w poszczególnych fazach realizacji. Zakłada się, że każdy słuchacz pod opieką przeprowadzi i udokumentuje zajęcia przeprowadzone w poradniach wczesnej interwencji. Podstawa zakończenia studium jest zdanie egzaminów, obronienie pracy dyplomowej połączone z prezentacją projektu badawczego.

Inne informacje związane z doradztwo w edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |