Warsztaty z zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Warsztaty z zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Warsztaty z zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowych.


  Podczas prowadzenia negocjacji i zawierania umów z kontrahentami, niezbędna jest znajomość przynajmniej podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim doprowadzić do zaakceptowania niekorzystnych dla nas zapisów - a to może utrudnić realizację kontraktu zgodnie z naszymi planami czy uniemożliwić dochodzenie ewentualnych roszczeń przed sądem w przyszłości.

  Proponujemy Państwu szkolenie, w formie warsztatów, które pozwoli poszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym. W szczególności zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za negocjowanie i zawieranie  kontraktów handlowych oraz sporządzanie treści umów.

  W trakcie zajęć:
  • przypomnimy podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego,
  • omówimy zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym,
  • zwrócimy szczególną uwagę na badanie wiarygodności kontrahenta,
  • podpowiemy, jak skutecznie zabezpieczyć kontrakt,
  • przedstawimy kwestie związane z wprowadzaniem w firmie rozwiązań globalnych dotyczących umów.

  Metody prowadzenia zajęć:
  • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, weksel, aneks… ),
  • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
  • analiza skutków określonych zapisów dla obu stron kontraktu,
  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
  • rozwiązywanie kazusów,
  • wykład w oparciu o prezentację w Power Point.

  Program szkolenia :
  1. Badanie wiarygodności klienta:
   • KRS (Rejestr Przedsiębiorców, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych), odpis z KRS jako "dowód osobisty" przedsiębiorcy – analiza aktualnych i pełnych odpisów poszczególnych kategorii przedsiębiorców pod kątem ich sytuacji majątkowej, ciążących na nich zobowiązań, osób uprawnionych do ich reprezentowania (PRACA Z DOKUMENTAMI) ;
   • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – analiza wpisu do CEIDG (na co należy zwrócić uwagę "prześwietlając" przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG (PRACA Z DOKUMENTAMI);
   • BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) – przedstawienie zasad, na jakich funkcjonują BIG-i oraz analiza informacji, jakie przedsiębiorca może uzyskać z BIG-u i sposoby ich pozyskania.
  2. Analiza odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania umowne poszczególnych spółek prawa handlowego, wspólników spółek cywilnych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do CEIDG:
   • odpowiedzialność spółek,
   • odpowiedzialność wspólników spółek,
   • odpowiedzialność osób reprezentujących spółki (członków zarządu),
   • odpowiedzialność pełnomocników i prokurentów (czy pełnomocnicy i prokurenci odpowiadają za umowy, które zawierają w imieniu przedsiębiorcy?),
   • przedstawienie zasad odpowiedzialności, ze wskazaniem kroków prawnych możliwych do podjęcia w celu wyegzekwowania należności.
  3. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych przedsiębiorców (w tym spółek prawa  handlowego):
   • rodzaje pełnomocnictw, analiza ich treści i możliwości ich wykorzystania, przygotowanie prawidłowego pełnomocnictwa;
   • prokura: rodzaje prokury i jej zakres, odpowiedzialność prokurenta wobec kontrahentów za podejmowane czynności.
   • ĆWICZENIE : Uczestnicy poznają zasady prawidłowego przygotowania komparycji umów gospodarczych w odniesieniu do poszczególnych kategorii przedsiębiorców a następnie przygotowują komparycje takich umów.
  4. Konsekwencje zawarcia umowy z osobą do tego nieupoważnioną (brak umocowania, przekroczenie zakresu umocowania, dokonanie czynności po wygaśnięciu umocowania); jakie kroki należy podjąć aby sanować umowę albo od niej odstąpić?
  5. Zawarcie umowy z przedsiębiorcą pozostającym w związku małżeńskim; jakich dokumentów należy żądać od takiego przedsiębiorcy, aby  należycie zabezpieczyć swoją pozycję przy zawieraniu umowy z takim przedsiębiorcą?
  6. Swoboda umów gospodarczych. Zawarcie umowy gospodarczej.
  7. Forma czynności prawnych: omówienie form w jakich mogą być zawierane umowy w obrocie gospodarczym ze wskazaniem skutków niezachowania tych form.
  8. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych.
  9. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy.
  10. Podstawowe elementy umowy w obrocie gospodarczym.
  11. Klauzule umowne; formy zabezpieczania umów podpisywanych z kontrahentami:
   • zabezpieczenie wekslowe,
   • hipoteka,
   • zastaw i zastaw rejestrowy,
   • przewłaszczenie na zabepiczenie,
   • gwarancja bankowa,
   • gwarancja ubezpieczeniowa,
   • dobrowolne poddanie się egzekucji,
   • poręczenie,
   • gwarancja,
   • kara umowna,
   • zadatek,
   • zaliczka,
   • odsetki,
   • klauzula umownego prawa odstąpienia,
   • odstępne - wykonanie zastępcze,
   • klauzula dotycząca podwykonawców,
   • klauzula poufności,
   • zapis na sąd polubowny,
   • klauzula prorogacyjna.
  12. Podstawowe elementy umowy i klauzule umowne ( PRACA Z DOKUMENTAMI).
  13. Zasady aneksowania umów (PRACA Z DOKUMENTAMI) ; zakres aneksowania, zasady prawidłowego przygotowania aneksu do umowy, forma wymagana przy aneksowaniu umowy.
  14. Omówienie najczęściej występujących błędów przy przygotowywaniu i sporządzaniu Umów.
  15. Umowa jako element wizerunku firmy.
  16. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


  TYP: Szkolenie dwudniowe .


Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |