Umowy handlowe – jak zabezpieczyć interesy swojej firmy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Umowy handlowe – jak zabezpieczyć interesy swojej firmy - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Umowy handlowe – jak zabezpieczyć interesy swojej firmy.

  Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym. W szczególności  zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za kontakty handlowe oraz sporządzanie treści i zawieranie umów z kontrahentami.

  Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie przy zawieraniu umowy, które mają kluczowe znaczenie przy późniejszej realizacji zobowiązań przez strony umowy, możliwości podejmowania odpowiednich działań w razie niewywiązywania się z postanowień umownych, czy możliwości ewentualnego dochodzenia swoich roszczeń.

  Na szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

  • jakie "pułapki" przewiduje Kodeks w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami,
  • z kim zawierać umowę, by była ona wiążąca,
  • jaką formę umowy wybrać i jakie są tego konsekwencje,
  • jak zredagować poszczególne postanowienia umowy, jakich postanowień unikać,
  • dlaczego warto zabezpieczyć umowę i jakie są najskuteczniejsze formy zabezpieczeń.
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przykładów z praktyki uczestników.

  Metodologia szkolenia:
  • analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktyczną redakcją umowy ,
  • omawianie przypadków,
  • ćwiczenia w przygotowaniu umowy,
  • analiza sytuacji podanych przez uczestników.
  Program szkolenia:

  Dzień I.

  1. Sposoby zawierania umów - oferta, przetarg, aukcja, negocjacje. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy. Jaką będzie miała treść. Jak przygotować zapytanie ofertowe, aby oferta odpowiadała naszym oczekiwaniom zawierając korzystne dla nas postanowienia. Czas związania ofertą jako zabezpieczenie dostaw. Ćwiczenia w redakcji oferty.

  2. Wybór formy umowy (forma ustna, elektroniczna, pisemna) i konsekwencje prawne tego wyboru. Jak zabezpieczyć się dowodowo aby uniknąć sporów co do zakresu w jakim umówiliśmy się z kontrahentem.

  3. Zmiana treści umowy. Jakie zmiany nie wymagają aneksu? Jakie są granice aneksu? Od kiedy jest to nowa umowa a nie aneks poprzedniej? Forma aneksu? Ćwiczenia w redakcji umowy.

  4. Z kim zawierać umowy? W jaki sposób szybko i tanio ustalić kto jest uprawniony do reprezentacji spółki lub przedsiębiorcy? Jak ustalić rzetelność naszego kontrahenta?

  5. Kto jest dorozumianym pełnomocnikiem przedsiębiorcy? Ustalenie kto jest prokurentem oraz zakres umocowania prokurenta.

  6. Jakie są możliwości modyfikacji mocą umowy treści obowiązujących przepisów prawa? Nadanie umowie treści korzystnej dla przedsiębiorcy  - dopuszczalność i skutki. Klauzule salwatoryjne – zastrzeżenie ważności umowy w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jej zgodności z przepisami.

  7. Umowa ramowa jako narzędzie ustalenia sposobu składania zamówień w przyszłości (np. zastrzeżenia dotyczące sposoby płatności, komunikowania się, odpowiedzialności). Ćwiczenia w redakcji umowy.

  8. Umowa przedwstępna jako sposób zabezpieczenia dostaw bez obowiązku zawarcia umowy z dostawcami. Ćwiczenia w redakcji umowy jednostronnie zobowiązującej (zobowiązującej naszego kontrahenta).

  9. Różnica między zadatkiem a zaliczką. Ćwiczenia w redakcji.

  10. Poszczególne rodzaje umów (umowa sprzedaży, o dzieło, roboty budowalne, zlecenia, najem, leasing, przewozu, ubezpieczenia, umowa o korzystanie z licencji, umowa zbycia majątkowych praw autorskich).

  11. Nowe przepisy, które weszły w życie 25 grudnia 2014 r,. dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy. Gwarancja przy sprzedaży. Możliwe wyłączanie lub rozszerzanie odpowiedzialności sprzedawcy. Ćwiczenia w redakcji umowy.

  12. Wzorce kontraktowe i jak je czytać? (ogólne warunki, wzory i regulaminy). W jaki sposób kształtować korzystne dla siebie rozwiązania za pomocą wzorców umownych (regulaminów)? Kiedy regulaminy są wiążące dla stron? Który z regulaminów będzie wiążący jeśli obie strony posługują się różnymi regulaminami?

  13. Umowy zawierane z przedsiębiorcami zagranicznymi (międzynarodowa sprzedaż towarów, klauzule incoterms, wybór prawa dla umowy, wybór sądu, który będzie rozpoznawać spory.)

  14. Prawne formy zabezpieczania należności z umów w obrocie handlowym w chwili zawarcia umowy:
  • dlaczego warto ustanawiać zabezpieczenia?
  • rodzaje zabezpieczeń (zabezpieczenia rzeczowe, weksel, gwarancje, inne formy zabezpieczeń),
  • konstruowanie umowy gwarantującej szybkie i tanie dochodzenie roszczeń,
  • wybór najskuteczniejszych form zabezpieczeń,
  • konsekwencje praktyczne poszczególnych zabezpieczeń,
  • redagowanie w umowy treści zabezpieczenia (redagowanie weksla, treści wymaganej gwarancji bankowej itd.),
  • wpływ zmiany umowy (aneksu) na ustanowione zabezpieczenie (np. gwarancję lub poręczenie).
  Dzień II.

  1. Jednostronne rozwiązanie umowy:
  • wypowiedzenie a odstąpienie, rozliczenie między stronami w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia, możliwości modyfikacji, ćwiczenia w redakcji postanowień umowy,
  • dopuszczalność wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnego rozwiązania umowy,
  • jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku jej niewykonania, zastrzeżenie prawa do zlecenia wykonania umowy innemu przedsiębiorcy, ćwiczenia w redakcji umowy.
  2. Możliwości dokonania zmian w treści umowy po jej zawarciu:
  • dopuszczalność wynikająca z przepisów prawa,
  • możliwość wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnej zmiany umowy.
  Ćwiczenia w redakcji umowy.

  3. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych wynikających z umowy. Sposób dokonywania płatności i zarachowywania na kilka długów (z kilku faktur). Ćwiczenia w redakcji umowy.

  4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Od kiedy wierzyciel ma prawo do odsetek. W jaki sposób wyłączyć prawo do dochodzenia odsetek?

  5. Zabezpieczenie niewykonania umowy po jej zawarciu. Kiedy można powstrzymać się od spełnienia własnego świadczenia? Kiedy mogę żądać zabezpieczenia (np. gwarancji bankowej, poręczenia itp.)? Kiedy będę wolny od umowy jeśli wątpliwie jest jej wykonanie przez kontrahenta? Wprowadzenie stosownych zastrzeżeń w umowie.

  6. Ćwiczenie: zredagowanie umowy zawierającej modyfikację regulacji wynikających z Kodeksu cywilnego.

  7. Różnice w umowach dotyczących obrotu konsumenckiego i obrotu pomiędzy przedsiębiorcami.

  8. Zawarcie umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy – przepisy, które weszły w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

  9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów:
  • regulacja ustawowa,
  • możliwa modyfikacja - zwiększenie lub zmniejszenie odpowiedzialności kontrahenta; ograniczenie odpowiedzialności do kwoty, ograniczenie odpowiedzialności do określonej szkody (np. szkody rzeczywistej), ograniczenie sposobów w jaki kontrahent może żądać naprawienia szkody (np. wyłącznie naprawa przez przedsiębiorcę, który zawarł umowę),
  • kary umowne, sposób redakcji, kary umowne za poszczególne sytuację, w których nie dochodzi do wykonania umowy, jak zastrzec karę umowną, aby ograniczyć możliwość jej miarkowania (obniżania)?
  • różnica między zwłoką a opóźnieniem? Który z terminów jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy?
  • zastrzeżenie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania przez kontrahenta.
  10. Ćwiczenie: zredagowanie umowy zapewniającej korzystne postanowienia w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.

  11. Wyłączenie prawa do potrącenia i cesji wierzytelności.

  12. Przedawnienie roszczeń - jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia?

  13. Postępowanie windykacyjne.

  14. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
  Miejsce: Wrocław, Centrum Konferencyjne.

  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z Prawo Biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |