Home > Studia II Stopnia > Finanse w Biznesie > Nowy Sącz > Studia II Stopnia - Financial Management - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia II Stopnia - Financial Management

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Financial Management - W ciągu tygodnia - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia stacjonarne II stopnia oferowane są osobom posiadającym tytuł licencjata z dowolnego kierunku studiów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do ustawy z dn. 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, standardy kształcenia określone dla studiów pierwszego stopnia umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów . W ramach rekrutacji Uczelnia nie organizuje egzaminów wstępnych. Przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów w ramach określonego limitu miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty * podanie (formularz elektroniczny obowiązujący w WSB-NLU); * dyplom (odpis) wraz z suplementem lub oświadczenie o terminie złożenia dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz warunkach podjęcia studiów (dotyczy studentów WSB–NLU); * indeks do wglądu (nie dotyczy absolwentów WSB–NLU, szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu STARS oraz osób posiadających suplement do dyplomu); * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę); * 2 kolorowe zdjęcia (z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych); * kserokopia dowodu osobistego lub paszportu; * kserokopia dowodu uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Financial Management
  Program Specjalności jest równym stopniu poświęcony zagadnieniom rynku kapitałowego jak problemom finansów firm. Te dziedziny są ściśle powiązane, szczególnie od czasu gdy teoria instrumentów pochodnych znalazła zastosowanie w rozumieniu struktury finansowania firm, wycenie akcji i analizie ryzyka kredytowego. Każdy z kursów uwzględnia zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem jak i aspekty finansów międzynarodowych. Pięć kursów obejmuje między innymi wycenę i zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem, problem wyceny firm z uwzględnieniem dynamicznej struktury finansowej, wycenę akcji, obligacji, badanie struktury terminowej stóp procentowych i zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych. Trzy kursy mają na celu wykorzystanie poznanych technik w analizie praktycznych przypadków, w tym jeden jest symulacją biznesową opartą na oprogramowaniu Topsim firmy Tata Interactive.
  Kursy podstawowe są mocno oparte na symulacjach komputerowych. Studenci w pierwszym semestrze poznają podstawy programowania w Visual Basicu, co umożliwia im między innymi obróbkę danych ściąganych z internetu, stosowanie metod Monte-Carlo, budowanie arkuszy z rozbudowanym interface’m umożliwiających poglądową analizę scenariuszy ze zmiennymi parametrami


  Kursy specjalnościowe:
  1.       Instrumenty rynku finansowego (Financial Markets)
  2.       Instrumenty pochodne and financial engineering (Derivative Securities)
  3.       Teoria portfela (Portfolio Theory)
  4.       Visual Basic w finansach, (Visual Basic in Finance)
  5.       Analiza finansowa i operacje finansowe w praktyce (Financial Analysis and Financial Operations in Practice)
  6.       Studium przypadku – finanse firm (Case Study – Corporate Finance)
  7.       Gra menadżerska TopSim (Business Simulation TopSim)
  8.       Studium przypadku – zarządzanie ryzykiem (Case Study – Risk Management)

Inne informacje związane z Finanse w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |