Home > Studia I Stopnia > Praca Socjalna > Wrocław > Studia I Stopnia-Praca Socjalna - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Praca Socjalna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Praca Socjalna - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Głównym celem kształcenia na kierunku: Praca socjalna jest nowoczesne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w sposób profesjonalny, twórczy, innowacyjny i etyczny. Celem DWSSP „ASESOR” jest, aby studenci kierunku: Praca socjalna zostali nowocześnie wykształconymi pracownikami socjalnymi, gotowymi w pełni i profesjonalnie stawić czoło nawet najbardziej skomplikowanym kwestiom społecznym nie tylko w województwie dolnośląskim, w kraju, ale i w strukturach Unii Europejskiej.
 • Praktyki
  Praktyki rozpoczynają się po pierwszym roku studiówmi trwają 4 tygodnie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia wyższe jest złożenie kompletu dokumentów, który tworzą: * świadectwo dojrzałości w oryginale lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości * świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku "nowej matury") * podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) * kwestionariusz osobowy * zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na danej specjalności * 4 fotografie bez nakrycia głowy (wymiar 35 mm – podstawa na 45 mm - wysokość) * fotografia w formie elektronicznej; format jpg., min. rozmiar400 pikseli (długość podstawy) na 500 pikseli (wysokość fotografii) na płycie CD * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy mężczyzn) * dowód uiszczenia wpłaty wpisowej za postępowanie rekrutacyjne oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia na kierunku: Praca socjalna, to nowa propozycja edukacyjna DWSSP „ASESOR”.

  Propozycja ta jest efektem, aktualnych potrzeb społecznych, powstałych wskutek przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i kulturowych, w wyniku dynamicznie postępujących zjawisk wymagających interwencji socjalnej, np.: kwestie ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, starości, marginalizacji, uzależnień, itp.

  Program studiów łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych, ekonomicznych
  i medycznych oraz praktyki zawodowej. W trakcie studiów wykładane będą m.in. przedmioty takie jak: system prawny pomocy społecznej, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawa człowieka i ich ochrona, metodyka pracy socjalnej, diagnostyka problemów społecznych, podstawowe zagadnienia patologii społecznej, rynek pracy i walka z bezrobociem, podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej, praca socjalna z rodziną i społecznością lokalną, na rzecz osób niepełnosprawnych, projekt socjalny, poradnictwo socjalne, podstawy superwizji, opieka paliatywna, profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży, ratownictwo przedmedyczne, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, planowanie lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, organizacje pozarządowe.

  Program studiów:

  Podstawy mikro i makroekonomii I 45 5 30 15 30 15 5 POM-L 1
  Podstawy prawoznawstwa I 45 5 30 15 30 15 5 POR-L 2
  Psychologia ogólna I 45 5 30 15 30 15 5 PSO-L 3
  Komunikacja społeczna zal. 30 3 15 15 15 15 3 KOS-L 4
  Podstawy logiki zal. 30 3 15 15 15 15 3 POL-L 5
  Podstawy filozofii zal. 30 2 30 30 2 POF-L 6
  Socjologia zal. 30 3 30 30 3 SOC-L 7
  Podstawy organizacji i zarządzania I
  Statystyka społeczna z demografią II
  Język obcy I *
  Język obcy II **
  Wychowanie fizyczne***
  Pedagogika społeczna II
  Psychologia rozwojowa II
  Wprowadzenie do pracy socjalnej II
  Podstawy samorządu terytorialnego
  Biomedyczne podsatwy rozwoju
  Kultura bycia
  Informatyka w pracy socjalnej
  Polityka społeczna III
  Podstawy prawa cywilnego III
  Pedagogika specjalna III
  Metodologia badań społecznych
  Prawo zabezpieczenia społecznego
  Podstawy psychologii klinicznej
  Przysposobienie obronne **** III
  System prawny pomocy społecznej III
  Gerontologia
  Przedmiot do wyboru(1)^:
  Przedmiot do wyboru(2)^:
  Metodyka pracy socjalnej IV
  Diagnostyka problemów społecznych
  Prawo rodzinne i opiekuńcze IV
  Podstawowe zagadnienia patologii społecznej IV
  Prawo pracy
  Ochrona własności intelektualnej
  Wybrane zagadnienia prawa karnego IV
  Język obcy II **
  Przedmiot do wyboru^:
  Seminarium dyplomowe
  Rynek pracy i walka z bezrobociem V
  Prawa człowieka i ich ochrona
  Elementy socjoterapii
  Projekt socjalny
  Procedury ewaluacyjne projektów socjalnych
  Poradnictwo socjalne V
  Przedmiot do wyboru^:
  Język obcy I* V
  Język obcy II** VI
  Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa
  Praca socjalna z rodziną i społecznością lokalną VI
  Podstawy superwizji
  Służba wolontaryjna
  Etyka pracy socjalnej VI
  Praca socjalna na rzecz osób niepełnspr.
  Zarządzanie kryzysowe VI
  Przedmiot do wyboru^:

  Przysposobienie obronne ****- przedmiot nieobowiązkowy
  Semestr V - Opieka paliatywna / Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży/ Metoda towarzyszenia
  Język obcy I* - do wyboru: angielski, niemiecki
  Język obcy II** - do wyboru: hiszpański, francuski, rosyjski, włoski, niemiecki, angielski

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |