Home > Studia I Stopnia > Systemy Informacyjne > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria systemów Informacyjnych - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria systemów Informacyjnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria systemów Informacyjnych - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  CELE KSZTAŁCENIA Podstawowym celem kształcenia na kierunku informatyka jest przekazanie studentowi wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w zawodzie informatyka. Dobre przygotowanie absolwenta umożliwi mu działalność informatyczną o różnych profilach, zarówno jako programisty, jak i administratora sieci komputerowych. Przedmioty umieszczone w programie studiów pozwalają również na zdobycie umiejętności projektowania systemów informacyjnych, kierowania realizacją projektów programistycznych oraz pełnienie funkcji menedżera, zajmującego się zarządzaniem pracą w firmie informatycznej. Informatyka jest nauką rozwijającą się bardzo dynamicznie. Inżynier informatyk po zakończeniu akademickiej edukacji jest zmuszony do ciągłej aktualizacji i poszerzania posiadanej wiedzy. Wiadomości przekazywane studentom podczas wykładów są ukierunkowane przede wszystkim na zrozumienie głównych koncepcji i trendów związanych z dana dziedziną i w ten sposób na zbudowanie podstaw do szybkiego przyswajania konkretnej wiedzy na temat nowych narzędzi czy systemów pojawiających się na rynku. Jednym z głównych celów stawianych procesowi edukacji jest przygotowanie przyszłych absolwentów do łatwej adaptacji nowych narzędzi i środowisk pracy. Opracowany program ma za zadanie zapoznać studentów nie tylko z nowościami informatycznymi, ale też wykształcić u nich praktyczne umiejętności samodzielnego rozwijania problemów. Układając program studiów starano się uwzględnić zarówno fakt dynamicznego rozwoju informatyki, jak i to, że pierwsi absolwenci Informatyki ukończą studia w lipcu 2006 roku. Stąd w programie studiów wiele miejsca poświęcono zarówno tym dziedzinom informatyki, które obecnie dominują w praktyce (np. bazy danych, sieci komputerowe), jak i tym, których zastosowania dopiero się rozwijają (np. systemy równoległe). Znaczną uwagę poświęcono zrozumieniu podstaw i rozwijaniu umiejętności związanych z programowaniem (np. inżynieria oprogramowania). W zakresie metodyki wytwarzania oprogramowania zdecydowany nacisk położono na podejście obiektowe. Przyjęto założenie, że absolwent powinien być przygotowany, nie tylko do pełnienia roli członka zespołu projektowego, czy administratora sieci komputerowej, zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów (np. budowa modułu programowego), ale również do pełnienia funkcji menedżera firmy informatycznej. Nabyte podczas studiów wiadomości powinny umożliwić absolwentowi uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój i dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem technologii informatycznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na ten kierunek powinni spełniać następujące wymagania wstępne: * interesować się informatyką (budową komputera, pisaniem programów komputerowych oraz biegle poruszać się w sieci Internet), * posiadać umiejętność twórczego i ścisłego myślenia, * dobrze władać językiem angielskim. Wymagane Dokumenty: 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, 2. podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony), 3. cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 4. kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), 6. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, 7. mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci kierunku informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania otrzymują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w wybranej uczelni technicznej na terenie całego kraju.
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Informatyka
  Specjalność: Inżynieria Systemów Informacyjnych

  INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH


  Przewidywany zakres kompetencji zawodowych:

      *
        pisanie programów komputerowych (programista),
      *
        zarządzanie pracą grupy programistów,
      *
        projektowanie i analiza systemów informacyjnych organizacji gospodarczych,
      *
        wdrażanie systemów informacyjnych,
      *
        zarządzanie firmą informatyczną.


  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Programowanie w środowisku UNIX/LINUX
  Programowanie sieciowe
  Programowanie w środowisku Windows
  Systemy GIS
  Programowanie i wdrażanie aplikacji .net
  Systemy równoległe i rozproszone
  Programowanie w c-sharp
  Tworzenie aplikacji Microsoft.Net w Windows
  Programowanie w Microsoft ADO.NET
  SQL Serwer 2005 Database

Inne informacje związane z Systemy Informacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |