Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEZ-Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent zna język obcy na poziomi biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, tj. rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy związane z kształceniem z zakresu pedagogiki. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić dialog z rodzimym rozmówca. Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ponadto, absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe związane z wybraną specjalnością, wykazując się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi tej specjalności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki w naszej uczelni na studiach I stopnia (licencjackich) proszeni są o składanie pełnego kompletu następujących dokumentów: * podanie do wypełnienia na miejscu * świadectwo dojrzałości * świadectwo ukończenia szkoły średniej * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na studiach * kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej w przypadku mężczyzn * 2 fotografie * 1 koperta ze znaczkiem i adresem zwrotnym
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną
  WIEDZA


      * z zakresu anatomii i fizjologii człowieka;
      * rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka;
      * metod i form postępowania terapeutycznego;
      * znajomość popularnych rodzajów masaży, technik masażu klasycznego oraz metod terapii            ruchowej;
      * znajomość współczesnych koncepcji w rozwoju i modernizacji procesu terapii i edukacji                    dziecka zdrowego i niepełnosprawnego;
      * znajomość podstawowych sposobów dokonywania oceny postawy dziecka i jego siły                    mięśniowej;
      * znajomość podstawowych metod i form pracy na lekcji wf i gimnastyki                                                kompensacyjno-korekcyjnej.

  KOMPETENCJE

      * uwrażliwienie na cierpienie innych ludzi;
      * dokonania autorefleksji i oceny własnych predyspozycji do zawodu terapeuty;
      * rozpoznawania i rozumienia potrzeb dziecka i możliwości jego rozwoju
      * rozpoznawania problemów natury psychoruchowej i socjalnej dziecka i dostosowywanie do            nich programu pracy
      * diagnozowanie rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka i dostosowywanie do nich                    programów terapeutycznych;
      * organizowanie czasu wolnego i możliwości uczniów w zakresie aktywności ruchowej;

  PRZYGOTOWANIE DO PRACY

  W przedszkolach, szkołach, placówkach służby zdrowia, placówkach integracyjnych.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |