Home > Studia I Stopnia > Praca Socjalna > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Praca Socjalna - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Praca Socjalna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEZ-Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Praca Socjalna - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Program specjalności uwzględnia w całości zakres treści programowych określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych. Ukończenie tej specjalności jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, o której stanowi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki w naszej uczelni na studiach I stopnia (licencjackich) proszeni są o składanie pełnego kompletu następujących dokumentów: * podanie do wypełnienia na miejscu * świadectwo dojrzałości * świadectwo ukończenia szkoły średniej * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na studiach * kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej w przypadku mężczyzn * 2 fotografie * 1 koperta ze znaczkiem i adresem zwrotnym
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Praca Socjalna

  Praca socjalna
  WIEDZA

      * przyrodnicza i psychologiczna dająca podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko
      * filozoficzna i socjologiczna pozwalająca poznać istotę ludzką i procesy społeczne
      * ekonomiczna i prawna umożliwiając zrozumienie mechanizmów rzutujących na system                    podziału i działalność służb społecznych
      * specjalistyczna w zakresie kierunków pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej.

  KOMPETENCJE

      * dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego                położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
      * stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych            działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i                        umiejętności) zdobywania środków utrzymania
      * stosowania metod i technik przeciwdziałających dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań        opiekuńczo-wychowawczych, skutkom niepełnosprawności, patologii społecznej,                            nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa
      * przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a                                społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego)
      * pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i        środowisk społecznych
      * kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian                    społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji        świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

  PRZYGOTOWANIE DO PRACY

  W regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |