Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

  Na szkoleniu przedstawiamy przepisy prawa konsumenckiego, które obowiązują od grudnia 2014. Wskazujemy, jakie prawa konsumetów zostały wzmocnione, jakie dodatkowe obowiązki mają sprzedawcy, w jaki sposób przekłada się to na praktyczne działania i jak postępować, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary.

  Szkolenie polecamy:

  • osobom odpowiedzialnym za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
  • pracownikom działów handlowych i działów zamówień,
  • pracownikom działu obsługi klienta,
  • wszystkim osobom, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.
  W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
  • jakie są zasady postępowania gdy towar lub usługa jest wadliwa,
  • jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją,
  • jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
  • jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
  • jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów.
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przypadków z własnej praktyki zawodowej.

  Program szkolenia:

  1. Ogólna charakterystyka aktów prawnych regulujących problematykę rękojmi i gwarancji:
  • pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,
  • definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
  • różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów,
  • jakie przepisy należy stosować do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji?
  2. Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim:
  • treść i forma umowy, ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy,
  • obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów z konsumentami w lokalu przedsiębiorcy,
  • czy i kiedy sprzedawca może wyłączyć swoją odpowiedzialność za wady rzeczy; tworzenie umów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji; niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej,
  • cena w umowie sprzedaży, terminy płatności ceny, przedmiot umowy sprzedaży, jakość świadczenia sprzedawcy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,
  • szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności), sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość.

  3. Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową. Jednolita definicja wad rzeczy w obrocie z udziałem konsumentów i przedsiębiorców po zmianach przepisów kodeksu cywilnego. Skutki zmian dla odpowiedzialności sprzedawców.

  - pojęcie wady fizycznej i wady prawnej, niezgodność towaru z umową,
  - brak właściwości rzeczy jako przesłanka wady fizycznej, znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
  - niekompletność rzeczy, problem odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe i opakowania rzeczy, zakres odpowiedzialności za wady rzeczy używanych,
  - znaczenie publicznych zapewnień producenta i innych osób o właściwościach (sprzedaż wg. próbki lub wzoru), zapewnienia zawarte w reklamach towaru),
  - nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna,
  - dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec konsumenta z tego tytułu? Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad,
  - akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży:
  • terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie (notyfikacja wady; czy i kiedy kupujący będzie miał obowiązek zbadania rzeczy w chwili zawarcia umowy lub jej wydania przez sprzedawcę, wada jawna i wada ukryta,)
  • skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,
  • sposób i forma zawiadomienia o wadzie,
  - procedura reklamacyjna czyli uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, omówienie poszczególnych uprawnień przysługujących kupującemu:
  • obniżenie ceny, kto i w jaki sposób ustala wysokość obniżenia?
  • odstąpienie od umowy i jego skutki, jak sprzedawca może bronić się przed żądaniem zwrotu ceny, czy sprzedawca może obciążyć kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa?
  • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,
  • naprawa rzeczy, sposób naprawy,
  • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego.
  - kto ponosi koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu itp.
  - w jakim terminie kupujący może zgłaszać reklamacje? terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
  - terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady czyli w jakim czasie sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady,
  - regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
  - znaczenie obniżenia ceny (przeceny) towaru oraz akcji promocyjnych i wyprzedaży dla istnienia oraz zakresu uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie konsumenckim, czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
  - co zrobić w sytuacji, gdy kupujący nie odbiera towaru po naprawie, czy sprzedawca może przejąć towar na własność lub zniszczyć go?

  4. Gwarancja przy sprzedaży.
  • Gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji. Jak należy redagować warunki gwarancji.
  • Rękojmia a gwarancja – które uprawnienia mają pierwszeństwo? Które uprawnienia są korzystniejsze dla kupującego? Czy można zrezygnować z gwarancji? Krzyżowanie się uprawnień z niezgodności towaru z umową i gwarancji, skutki wyboru reżimu odpowiedzialności sprzedawcy.
  • Kto ponosi koszty związane z realizacją przez kupującego uprawnień w ramach gwarancji?
  5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji a odpowiedzialność z innych tytułów, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

  6. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość - obowiązki sprzedawców w świetle aktualnie obowiązujących przepisów:
  • zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta,
  • pojęcie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość,
  • wyłączenie stosowania w/w przepisów,
  • obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość,
  • zasady i tryb zawierania umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość; regulaminy sprzedaży, potwierdzenie zawarcia umowy.
  • nowa regulacja dotycząca odstąpienia od umowy – termin do odstąpienia, forma odstąpienia, praktyczne znaczenie gotowych formularzy przeznaczonych do odstąpienia od umowy, obowiązki sprzedawcy po złożeniu przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu, kto ponosi koszty związane ze zwrotem zakupionej rzeczy, sposób zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę, obowiązki kupującego w zakresie zwrotu rzeczy, skutki nadmiernego zużycia rzeczy przez kupującego.
  • kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?

  7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |