Prawo Ochrony Środowiska a Obowiązki Przedsiębiorców w Świetle Nowych Aktów Prawnych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Ochrony Środowiska a Obowiązki Przedsiębiorców w Świetle Nowych Aktów Prawnych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością oraz omówienie sposobów i rodzajów kontroli a także przedstawienie sankcji za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

  Na szkoleniu zostaną uwzględnione zmiany, jakie wprowadza nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 12 marca 2010.

  Przedstawione zostaną także założenia nowej ustawy o odpadach, która będzie wdrażała postanowienia dyrektywy 2008/98/WE.

  W trakcie zajęć omówione zostaną także najnowsze obowiązki przedsiębiorców wynikające z:
  • ustawy Prawo ochrony  środowiska,
  • ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w związku ze skażeniem gleby, wody i szczególnych form ochrony przyrody,
  • Europejskiego Rejestru Uwalniania  Transferu Zanieczyszczeń
  Przewidziano czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusję.
  Program:
  I dzień:
  1. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska wynikające z wdrożenia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR):
   • Adresaci E-PRTR,
   • Rodzaje zanieczyszczeń, progi uwalniania i transferu wyznaczające obowiązek   sprawozdawczy,
   • Przedmiot i sposób zgłaszania,
   • Zarządzanie danymi i zapewnienie jakości,
   • Organy właściwe i sankcje za niedopełnienie obowiązków.

  2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie:
   • Pojęcie bezpośredniego zagrożenia szkodą i szkody w środowisku.
   • Rodzaje działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku.
   • Obowiązki sprawcy szkody.
   • Obowiązki właściwych organów.
   • Koszty odpowiedzialności.

  3. Proces kontroli z punktu widzenia kontrolowanego i kontrolującego:
   • Uprawnienia kontrolne IOŚ i organów ochrony środowiska.
   • Wykonywanie kontroli – uprawnienia inspektora.
   • Prawa i obowiązki kontrolowanego.
  II dzień:
  1. Zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 12 marca 2010r.
  2. Założenia nowej ustawy o odpadach:
   • zmiany w definicjach,
   • zmiany dotyczące ewidencji odpadów,
   • procedury utraty statusu odpadu,
   • wymagania ogólne dotyczące gospodarowania odpadami,
   • plany gospodarki odpadami,
   • szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów,
   • szczególne wymagania dla składowania i termicznego przekształcania odpadów.
  3. Wytyczne UE w sprawie kwalifikowania odpadów.
  4. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
   • Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków.
   • Główne zasady prawne regulujące korzystanie ze środowiska.
   • Akty prawne będące źródłem obowiązków monitoringowych i obowiązki z nich  wynikające.
   • Obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne.
   • Rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich  wypełniania.
  5. Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.

Inne informacje związane z Prawo Biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |