Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Środowiskowa > Dzienne > Kalisz > Odnawialne Źródła Energii - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Odnawialne Źródła Energii - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Odnawialne Źródła Energii - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Ograniczone i wyczerpujące się zasoby paliw naturalnych, wzra­stające zapotrzebowanie na wysoko przetworzone formy energii, wzrost populacji oraz względy ekologiczne a szczególnie naciski na ograniczenie emisji CO 2 zmuszają do racjonalizacji zużycia surow­ców i sięgania do odnawialnych źródeł energii. Na całym świecie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami zarówno pod wzglę­dem technicznym i ekonomiczno-społecznym. Rozwój odnawialnych źródeł energii oznacza wzrost udziału tzw. generacji rozproszonej opartej na małych, często bezobsługowych, elektrowniach i elek­trociepłowniach, co sprawi, że będą ulegać zmianie warunki pracy i sterowania systemu elektroenergetycznego.

  Studia na specjalności odnawialne źródła energii zapoznają z sze­roko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, możliwości pozyskiwania oraz projektowania i wykorzystywania sto­sowanych układów wytwórczych w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy. Program studiów obejmuje także zagadnienia dotyczące ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce (samowy­starczalność energetyczna kraju, finansowanie przedsięwzięć ener­getycznych). Studenci uzyskują również wiedzę w zakresie analogo­wych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

  Możliwości zatrudnienia
  Absolwenci, znając najnowsze osiągnięcia techniczne dotyczące od­nawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze, będą przygotowani do podejmowania pracy zawodowej w eksploatacji elektrowni wodnych, farm wiatrowych, biogazowni itp. lub w przedsię­biorstwach sprzedających i produkujących urządzenia wykorzystywane w energetyce słonecznej i geotermii. Będą także przygotowani do wy­konywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ście­kowej.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Wytwarzanie energii elektrycznej, źródła odnawialne w produkcji cie­pła i energii elektrycznej, urządzenia wytwórcze elektrowni lokalnych, współpraca źródeł lokalnych z siecią elektroenergetyczną, automatyka zabezpieczeniowa elektrowni lokalnych i sieci, stacje i rozdzielnie elek­troenergetyczne, energetyka a środowisko naturalne, technika wysokich napięć.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |