Kurs Dekarz

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Profesja

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Dekarz - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs Dekarz I stopnia

  Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

  Informacje ogólne:

  Liczba godzin: 70
  Czas zajęć: w dni robocze - 2,3 razy w tygodniu
  Czas trwania kursu: 9 tygodni

  PROGRAM KURSU:

  1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa
  • Rodzaje budowli i budynków.
  • Elementy składowe budynku i ich funkcje.
  • Obciążenia działające na budynek.
  • Metody wykonawstwa w budownictwie.
  • Grunty budowlane.
  • Roboty ziemne.
  • Fundamenty.
  • Ściany.
  • Schody.
  • Stropy.
  • Dachy i stropodachy.
  • Roboty wykończeniowe.
  • Instalacje w budynku.
  2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną
  • Rodzaje i znaczenie rysunków technicznych.
  • Materiały i przyrządy kreślarskie.
  • Opisywanie i wymiarowanie.
  • Elementy składowe projektu.
  • Skale i podziałki rysunkowe.
  • Rodzaje i grubości linii rysunkowych.
  • Pismo techniczne.
  • Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.
  • Rysunki robocze.
  • Podstawowe zasady wykonywania rzutów i pionowych przekrojów budynku.
  • Podstawowe zasady przedmiarowania.
  • Zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych.
  • Powielanie rysunków.
  • Polskie Normy Budowlane.
  3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  • Prawna ochrona pracy.
  • Wymagania higieniczno – sanitarne i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie.
  • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy.
  • Czynniki szkodliwe, uciążliwe niebezpieczne występujące w procesach pracy.
  • Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  • Zabezpieczenie urządzeń napędowych.
  • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych.
  • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
  • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem.
  • Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej.
  • Zasady bezpieczeństwa przy transporcie oraz magazynowaniu materiałów i wyrobów.
  • Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy.
  • Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.
  • Zabezpieczenie miejsca wypadku.
  4. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych
  • Fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości materiałów budowlanych.
  • Ceramiczne wyroby budowlane.
  • Naturalne materiały kamienne.
  • Kruszywa budowlane.
  • Spoiwa budowlane.
  • Woda do celów budowlanych.
  • Zaprawy budowlane.
  • Betony.
  • Wyroby z zapraw i betonów.
  • Lepiszcza bitumiczne.
  • Materiały do izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i dźwiękowych.
  • Drewno budowlane i materiały drewnopochodne.
  • Metale i wyroby metalowe stosowane w budownictwie.
  • Szkło budowlane.
  • Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie.
  • Materiały malarskie.
  • Materiały do zabezpieczenia i konserwacji materiałów budowlanych.
  5. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych
  • Sposoby przechowywania materiałów na placu budowy.
  • Miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych na placu budowy.
  • Rodzaje składowanych i magazynowanych materiałów budowlanych.
  • Zasady organizowania stanowiska składowania i magazynowania.
  • Zasady magazynowania i składowania materiałów budowlanych.
  • Zasady transportowania materiałów budowlanych na placu budowy zależnie od rodzaju materiałów  i sposobu transportu.
  • Narzędzia i sprzęt do transportowania na budowie
  • Szacowane ilości składowanych i magazynowanych materiałów.
  • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, związane ze składowaniem i magazynowaniem materiałów budowlanych.
  6. Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych 
  • Właściwości  fizyczne i mechaniczne materiałów dekarskich.
  • Metody oceny przydatności materiałów.
  • Zasady prawidłowego doboru materiałów.
  • Zasady prawidłowego składowania i magazynowania.
  • Podstawy obliczania ilości materiałów.
  • Składniki zapraw, betonów, mas asfaltowych i asfaltow-kauczukowych.
  •  Spoiwa wapienne,  cementowe i gipsowe.
  • Kruszywa naturalne i sztuczne.
  • Domieszki i dodatki chemiczne i mineralne do zapraw i betonów.
  • Wypełniacze stosowane do zapraw i mieszanek betonowych.
  • Metody dozowania składników, zapraw i mieszanek betonowych.
  • Rodzaje zapraw betonowych.
  • Betony zwykłe, lekkie, ciężkie i specjalne.
  • Zagęszczanie mieszanek betonowych.
  • Blachy do krycia dachów.
  • Narzędzia do robót dekarskich.
  • Sprzęt i maszyny.
  • Ogólna klasyfikacja materiałów stosowanych na obróbki dekarskie.
  • Materiały pomocnicze i wykończeniowe
  • Przepisy bhp i ochrony środowiska i ppoż.
  • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
  7. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
  • Rodzaje i typy izolacji przeciwwilgociowych.
  • Materiały stosowane do izolacji przeciwwilgociowych, paroszczelnych i wodoszczelnych.
  • Izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem materiałów rolowanych i lepiku.
  • Izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem folii z tworzyw sztucznych.
  • Izolacje z mas i emulsji.
  • Zasady doboru izolacji.
  • Przepisy bhp  i ppoż. na stanowisku pracy.
  • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
  • Warunki techniczne wykonania izolacji oraz ich odbioru.
  • Obmiar izolacji przeciwwilgociowych.
  • 8.Wykonywanie izolacji termicznych dachów i stropodachów
  • Konstrukcja stropodachów wentylowanych.
  • Konstrukcja stropodachów niewentylowanych.
  • Zjawiska cieplno-wilgotnościowe występujące w dachach i stropodachach.
  • Materiały do izolacji termicznych stosowane w dachach.
  • Zasady doboru materiałów do konkretnych warunków.
  • Izolacje  układane bezpośrednio na powierzchni stropów.
  • Izolacje układane na izolacjach przeciwwilgociowych.
  • Metody i zasady wykonywania izolacji termicznych.
  • Ochronne warstwy izolacji.
  • Przepisy bhp  i ppoż. na stanowisku pracy.
  • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
  • Warunki techniczne wykonania izolacji oraz ich odbioru.
  • Zasady przedmiarowania obmiaru robót.
  9. Krycie dachów blachą
  • Rodzaje blach do krycia dachów.
  • Rodzaje podkładów i wymagania techniczne.
  • Zadania, jakie powinny spełniać podkłady.
  • Wykonywanie podkładów drewnianych.
  • Wykonywanie podkładów drewnopochodnych.
  • Wykonywanie podkładów metalowych.
  • Odmiany podkładów pokryć z blachy i stawiane im wymagania.
  • Przygotowywanie blach: czynności wstępne, kształtowanie i nakładanie powłok antykorozyjnych.
  • Krycie dachów blachą płaska różnych rodzajów.
  • Krycie dachów blachą profilowaną różnych rodzajów.
  • Krycie dachów blacho – dachówką.
  • Zapotrzebowanie materiałowe.
  • Narzędzia, maszyny i sprzęt do robót dekarskich.
  • Dokumentacja techniczna.
  • Przepisy bhp .
  • Zasady naprawy i uzupełniania ubytków w podkładach.
  • Zasady przedmiarowania i obmiaru robót.
  10. Tematy do realizacji przez kursantów

Inne informacje związane z konstrukcje

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |