Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość Finansowa > Korespondencyjnie > Kurs - Specjalista ds. rachunkowości - Korespondencyjnie

Kurs - Specjalista ds. rachunkowości - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Specjalista ds. rachunkowości - Online

 • Cele
  Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe potrzebne do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Materiały zawierają informacje na temat poszczególnych sprawozdań finansowych, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Kurs umożliwia opanowanie ewidencji aktywów trwałych, inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, kosztów oraz kapitałów, funduszy i rezerw. Dostarcza także wiedzy niezbędnej do ustalenia wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań z działalności jednostki i z przepływu środków pieniężnych. Materiały zawierają informacje na temat poszczególnych sprawozdań finansowych, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Kurs umożliwia opanowanie ewidencji aktywów trwałych, inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, kosztów oraz kapitałów, funduszy i rezerw. Dostarcza także wiedzy niezbędnej do ustalenia wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań z działalności jednostki i z przepływu środków pieniężnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe potrzebne do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Szczegółowe informacje
  Zalety Kursu
  • przystępne objaśnienie zagadnień, poparte praktycznymi przykładami
  • zaznajomienie z wykorzystaniem w rachunkowości arkusza kalkulacyjnego
  • efektywny system powtórek
  • opieka doświadczonego nauczyciela
  • możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
  Długość Kursu i Cena
  • długość kursu: 14 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  • średni czas nauki: 15-30 minut dziennie
  • opłata za kurs (materiały lekcyjne i opieka nauczyciela)

  Zalety kursu

      * przystępne objaśnienie zagadnień, poparte praktycznymi przykładami
      * zaznajomienie z wykorzystaniem w rachunkowości arkusza kalkulacyjnego
      * efektywny system powtórek
      * opieka doświadczonego nauczyciela
      * możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu

  Długość kursu i cena

      * długość kursu: 14 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
      * średni czas nauki: 15-30 minut dziennie

  Program kursu

      * Pakiet 1 – lekcje 1-2

        Ewidencja aktywów trwałych
        1. Wartości niematerialne i prawne
        2. Rzeczowe aktywa trwałe
        3. Należności długoterminowe
        4. Inwestycje długoterminowe
        5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

      * Pakiet 2 – lekcje 3-4

        Ewidencja inwestycji krótkoterminowych
        1. Obrót środkami pieniężnymi
        2. Środki pieniężne w kasie
        3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
        4. Kredyty bankowe
        5. Inne środki pieniężne
        6. Krótkoterminowe papiery wartościowe

      * Pakiet 3 – lekcje 5-6

        Ewidencja rozrachunków
        1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
        2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
        3. Rozrachunki publiczno-prawne
        4. Rozrachunki z pracownikami
        5. Pozostałe rozrachunki
        6. Roszczenia

      * Pakiet 4 – lekcje 7-8

        Ewidencja obrotu materiałami
        1. Pojęcie materiałów oraz ich klasyfikacja
        2. Wycena materiałów
        3. Organizacja ewidencji materiałów
        4. Ewidencja i rozliczanie zakupu materiałów
        5. Dokumentacja i ewidencja rozchodu materiałów

      * Pakiet 5 – lekcje 9-10

        Ewidencja obrotu towarowego
        1. Ogólne zasady ewidencji towarów
        2. Ewidencja zakupu towarów
        3. Ewidencja towarów w fazie składowania
        4. Towary w działalności gastronomicznej
        5. Ewidencja sprzedaży towarów
        6. Sprzedaż komisowa

      * Pakiet 6 – lekcje 11-12

        Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów
        1. Istota i podstawowe klasyfikacje kosztów
        2. Zasady rachunku kosztów
        3. Układ rodzajowy kosztów oraz rozliczanie kosztów według miejsca powstawania i produktów
        4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
        5. Istota i rodzaje kalkulacji produktów pracy

      * Pakiet 7 – lekcje 13-14

        Ewidencja obrotu produktami pracy
        1. Istota i klasyfikacja produktów pracy
        2. Ewidencja produktów w fazie wytwarzania, składowania oraz ich wycena
        3. Ewidencja produktów w fazie zbytu

      * Pakiet 8 – lekcje 15-16

        Przychody i podatki
        1. Ewidencja sprzedaży produktów, usług i towarów
        2. Przychody i koszty finansowe
        3. Pozostałe przychody
        4. Dotacje i podatki

      * Pakiet 9 – lekcje 17-18

        Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw
        1. Kapitały (fundusze) własne i ich klasyfikacje
        2. Fundusze obce
        3. Fundusze specjalne
        4. Rezerwy
        5. Przychody przyszłych okresów

      * Pakiet 10 – lekcje 19-20

        Ustalanie wyniku finansowego
        1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki kształtujące jego wielkość
        2. Zasady ustalania wyniku finansowego
        3. Podatek dochodowy
        4. Ewidencja i rozliczanie wyniku finansowego

      * Pakiet 11 – lekcje 21-22

        Sprawozdawczość finansowa – część I
        1. Pojęcie i cel sprawozdawczości finansowej
        2. Charakterystyka poszczególnych sprawozdań
        - bilans
        - rachunek zysków i strat
        - informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego

      * Pakiet 12 – lekcje 23-24

        Sprawozdawczość finansowa – część II
        1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
        2. Sprawozdanie z działalności jednostki
        3. Pojęcie i zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych
        4. Metody konsolidacji
        5. Badanie sprawozdania finansowego

      * Pakiet 13 – lekcja 25

        Podstawy Excela – część 1
        Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego Excel; korzystanie z funkcji Pomocy; podstawowe operacje; tworzenie arkusza kalkulacyjnego; zapisywanie i otwieranie istniejącego skoroszytu.

      * Pakiet 14 – lekcja 26

        Podstawy Excela – część 2
        Adresowanie bezwzględne i względne komórek w formułach; usuwanie błędów w formułach obliczeniowych; tworzenie wykresów; podział okna danych; tworzenie grafiki; praca z wieloma arkuszami; używanie dodatków w Excelu; używanie pakietów oprogramowania zintegrowanego; drukowanie arkusza kalkulacyjnego.

Inne informacje związane z Rachunkowość Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |