Información

Historia Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie

        Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku (''Acta Romana Societatis Iesu'', t. VII (1932), s. 62-64). Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejże Kongregacji z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną (Tamże, s. 607.).
        Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z dnia 25 lutego 1973 r. (N. 924/71/12) uznała i zatwierdziła na okres próbny nowy Statut Wydziału, zredagowany zgodnie z dokumentem Normae quaedam, wraz z prawem nadawania wszystkich stopni akademickich w zakresie filozofii (art. 29).
        Po opublikowaniu w 1979 r. Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana opracowano nowy statut, zatwierdzony przez Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego najpierw na okres próbny (w 1984 r.), a definitywnie w 1990 r.
        Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego został w dniu 17 maja 1989 r. oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną i odtąd podlegał przepisom Umowy zawartej dnia 30 czerwca 1989 r. pomiędzy Rządem Polskim a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (''Monitor Polski'', Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.). Zainspirowani Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (art. 3, § 1 i 2; art. 84, pkt c, d) oraz pragnąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa polskiego, jezuici zainaugurowali w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w październiku 1989 roku, Instytut Kultury Religijnej - dwuletnie studium filozoficzno-teologiczne, którego głównym celem było pogłębienie formacji religijnej przede wszystkim laikatu. W roku akademickim 1990/91 zainaugurowano w Wydziale Filozoficznym pedagogiczne studia stacjonarne. W roku akademickim 1993/94 otwarto także studia niestacjonarne. Zważywszy, że rok 1990 - 1991 był rokiem wielkiego jubileuszu ignacjańskiego: 500 lat od urodzin św. Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450 lat istnienia Zakonu (1540-1990) - zaczęto uczelnię nazywać ''Ignatianum''.
        W ciągu prawie 10 lat Wydział poszerzył swoją działalność do tego stopnia, że dotychczasowy Statut, a także nazwa uczelni przestały odpowiadać stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne było dokonanie zmian. Jako pierwszy krok w tym kierunku, w związku z przygotowywaną Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych, zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z dnia 7 czerwca 1999 r. (Prot. N. 400/99) zaaprobowała zmianę nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na: ''Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie''. Wspomniana Umowa podpisana 1 lipca 1999 r. przyjęła zmianę nazwy Uczelni i uznała osobowość prawną ''Ignatianum''.
        Dnia 18 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej stwierdził, że ''Ignatianum'' spełnia warunki do prowadzenia studiów magisterskich także na kierunku pedagogika.
        Dnia 8 XII 2000 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego erygowała w ''Ignatianum'' Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut całej Uczelni.
        Obecnie Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ''Ignatianum'' w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi złożoną z dwóch Wydziałów: Filozoficznego i Pedagogicznego. W Wydziale Filozoficznym prowadzone są dwa kierunki: filozofia i kulturoznawstwo a w Wydziale

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |