Edukacja dla Bezpieczeństwa - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Edukacja dla Bezpieczeństwa - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa organizuje i prowadzi Instytut Bezpieczeństwa Państwa we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Akademii Obrony Narodowej. Stanowią one formę kształcenia ustawicznego oraz merytorycznego i metodycznego doskonalenia kadr wojskowych i cywilnych realizujących różne zadania z zakresu edukacji obronnej społeczeństwa. Przeznaczone są dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych realizujących przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa, pracowników merytorycznych terenowych ogniw systemu reagowania kryzysowego odpowiedzialnych za edukację obronną społeczeństwa na administrowanym terenie.

    Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym i dysponujące co najmniej 3-5 letnim doświadczeniem zawodowym. Studia umożliwiają zdobywanie wiedzy humanistycznej i specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa RP, zasad reagowania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz przygotowania obronnego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży. Zdobyte przez absolwentów studiów kwalifikacje powinny przyczyniać się do: rozwijania i doskonalenia edukacji dla bezpieczeństwa w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej oraz sprawniejszego działania terenowych organów administracji w zakresie reagowania kryzysowego.

    Studia zorganizowane są w systemie zaocznym i trwają trzy semestry, w formie osiemnastu zjazdów. Proces dydaktyczny realizowany jest przez kadrę naukowo-dydaktyczna Akademii Obrony Narodowej, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, Instytutu Nauk Humanistycznych a także przez uznanych specjalistów w danej dziedzinie spoza AON. Główny wysiłek kształcenia skupiony jest na doskonaleniu merytorycznym, metodycznym i praktycznym nauczycieli realizujących przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa oraz kadry organizującej edukację dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie: węzłowych problemów obronności i bezpieczeństwa państwa, Obrony Cywilnej i ochrony ludności, psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych, podstaw ratownictwa medycznego, metodyki kształcenia z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, oraz współczesnych zagadnień edukacji dla bezpieczeństwa.

    Po ukończeniu studiów absolwenci będą znali pojęcie, istotę i zakres bezpieczeństwa narodowego; organizację państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej i szeroko pojętego zarządzania kryzysowego; podstawowe formy i metody nauczania przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa"; zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia. Absolwenci będą rozumieli interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego; zasady i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w dziedzinie obrony narodowej i zarządzania kryzysowego; istotę edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, będą umieli formułować cele i zadania dydaktyczne do nauki przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa"; opracowywać i przygotować pomoce dydaktyczne do zajęć z przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa"; zastosować odpowiednie formy i metody nauczania w toku realizacji procesu dydaktycznego z przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa"; korzystać z licznych i często niespójnych źródeł i materiałów oraz wykorzystać je w praktycznej działalności edukacyjnej.

Inne informacje związane z edukacja podstawowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |