Home > Kursy i Szkolenia > Bankowość > Warszawa > Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym - Najlepsze Praktyki Rynkowe a Wymogi Nadzorcze - Seminarium - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym - Najlepsze Praktyki Rynkowe a Wymogi Nadzorcze - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym - Najlepsze Praktyki Rynkowe a Wymogi Nadzorcze - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
  • Poznasz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym z punktu widzenia przestrzegania przez bank nadzorczych norm ostrożnościowych, zgodnie z wymogami uchwał Komisji Nadzoru Finansowego i Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego
  • Będziesz umiał scharakteryzować metody portfelowej analizy ryzyka kredytowego
  • Poznasz założenia i praktyczne uwagi do wdrożenia metodyk wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa i zaawansowane)
  • Nauczysz się stosowania poszczególnych metod kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
  • Poznasz metody szacowania kapitału ekonomicznego w zakresie ryzyka kredytowego i subryzyk kredytowych
  • Poznasz metody integracji zarządzania ryzykiem kredytowym z zarządzaniem rentownością banku
  • Nauczysz się identyfikować obszary wpływu NUK/uchwał KNF na codzienną działalność i zarządzanie operacyjne bankiem (podejście procesowe)
  Komu polecamy szkolenie ?
  • Dyrektorom, średniej kadrze kierowniczej, specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach
  • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz pracownikom nadzoru, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach
  • Pracownikom komórek, zajmującym się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym
  Jak długo trwa ?
  2 dni (16 godz. dydaktycznych)

  Jak przebiegają zajęcia ?
  Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi.

  Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

  Ryzyko kredytowe w działalności banku
  • Definicja ryzyka kredytowego
  • Asymetria ryzyka kredytowego
  • Ryzyka semi-kredytowe
  • Regulacje ostrożnościowe i nadzorcze
  Proces kredytowy
  • Podstawowe etapy procesu kredytowego
  • Dostosowanie procesu do typów klienta/finansowania
  • Organizacja procesu kredytowego
  Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta indywidualnego
  • Ryzyko kredytowe pojedynczej transakcji vs portfela kredytowego
  • Wiarygodność a zdolność kredytowa
  • Scoring aplikacyjny i scoring behawioralny
  Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta korporacyjnego
  • Wymagania nadzorcze w stosunki do modeli ratingowych
  • Rating klienta vs rating transakcji
  • Ocena ratingowa zewnętrznych agencji
  • Metody punktowe: czynniki ilościowe, czynniki jakościowe, proces nadania ratingu
  • Analiza dystryminacyjna
  Walidacja systemów ratingowych/scoringowych
  • Wymogi nadzorcze walidacji
  • Polityka i proces walidacji
  • Walidacja jakościowa: konstrukcja modelu, jakość danych, testy funkcjonalności
  • Walidacja ilościowa: testy mocy dyskryminacyjne, testy kalibracyjne, testy stabilności, testy warunków skrajnych
  Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  • Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym
  • Funkcjonowanie systemu ratingowego w ramach procesu kredytowego
  • Portfelowe miary ryzyka kredytowego: Definicja niewypłacalności i estymacja Probability of Default (PD); Ekspozycja w momencie niewypłacalności - Exposure at Default (EAD); Strata w momencie niewypłacalności - Loss Given Default (LGD)
  • Modele wykorzystywane do zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie portfela: Metoda CreditMetrics; Model Credit Risk+; Model KMV
  • Modele kalkulacji rentowności skorygowanej o ryzyko: określenie zdolności do podejmowania ryzyka; System zarządzania limitami; Modele RAPM (RAROC, ROIC, EVA); System limitów dla ryzyka kredytowego; Zarządzanie rentownością a polityka cenowa; Cykl kredytowy
  Ryzyko kredytowe w świetle wymogów Nowej Umowy Kapitałowej i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
  • Zakres merytoryczny NUK i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
  • Metoda standardowa (SA) kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
  • Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
  • Proces analizy nadzorczej w zakresie ryzyka kredytowego
  • Dyscyplina rynkowa w zakresie ryzyka kredytowego

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |