Nowe Prawo Konsumenckie w Umowach Finansowych - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nowe Prawo Konsumenckie w Umowach Finansowych - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
  • Dowiesz się, czym są: prawo konsumenckie, wzorzec umowny, klauzula abuzywna, nieuczciwa praktyka rynkowa, agresywna praktyka rynkowa, nieuczciwa reklama, bancassurance, ubezpieczenie grupowe, kodeks etyczny, Zasady Dobrej Praktyki Bankowej
  • Nabędziesz umiejętność oceny, czy zapisy umowy rachunku bankowego, kredytu konsumenckiego, umowy o wydanie karty płatniczej, grupowego ubezpieczenia zostały jasno sformułowane we wzorcu i nie wprowadzają konsumentów w błąd.
  • Będziesz potrafił wyjaśnić charakter prawny rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzony przez Prezesa UOKiK, skutki stosowania postanowień wzorców umów wpisanych do rejestru
  • Dowiesz się, jakie są obowiązki stron, poprzedzające zawarcie umowy, skutki zaniedbań przy zmianie wzorca umownego w czasie trwania umowy, konsekwencje prawne niezrozumiale sformułowanego wzorca umownego oraz nienależytego wykonania umów bankowych
  • Zidentyfikujesz zamieszczoną we wzorcu, bądź regulaminie klauzulę abuzywną, nieuczciwą praktykę rynkową, niezrozumiale sformułowany wzorzec umowny
  • Będziesz potrafił wskazać i ocenić przykłady naruszeń praw konsumentów przy zawieraniu i wykonywaniu umów bankowych, błędy w umowie, niewłaściwość działania podmiotów współpracujących z bankiem, nienależytą współpracę z organami ochrony konsumentów
  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności przygotowania oferty kredytowej, zgodnie z wymogami nowej ustawy o kredycie konsumenckim
  • Dowiesz się, jakie umiejętności powinien posiadać personel, zajmujący się przedkontraktową obsługą kredytobiorców
  • Poznasz obowiązki banków, wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim i z Rekomendacji "S" i "T"
  Komu polecamy szkolenie ?
  • Opiekunom/doradcom klienta w bankach
  • Osobom, zajmującym się obsługą rachunków bankowych, udzielaniem kredytów
  • Pracownikom obsługi prawnej, kontroli wewnętrznej i audytu
  Jak długo trwa ?
  2 dni (16 godz. dydaktycznych)

  Jak przebiegają zajęcia ?

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, połączonego z dyskusją i analizą przykładów z praktyki bankowej. Zanalizowanie podczas zajęć licznych przykładów nienależytego działania banków, stanowiących podstawę m.in. skarg arbitrażowych oraz działań podejmowanych przez nadzorców, pozwoli na analizę regulacji funkcjonujących w banku i wnioski doskonalące.

  Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

  Nieuczciwe praktyki rynkowe
  • Zasady przygotowania propozycji nabycia produktu i reklamy dla "przeciętnego konsumenta" banku według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
   • Definicje
   • Sposób i formy przekazania informacji istotnych dla przeciętnego konsumenta
   • Bankowość internetowa
  • Charakterystyka niedozwolonych działań i zaniechań banków przy składaniu propozycji nabycia produktu
  • "Czarne praktyki rynkowe" i agresywne praktyki rynkowe - omówienie, które praktyki określone w ustawie dotyczą działalności banków (zgodnie z wytycznymi UOKiK)
  • Charakter prawny bankowych kodeksów etycznych
  • Podstawowe zasady reklamy określone w:
   • Zasadach reklamowania usług bankowych wydanych przez KNF
   • Kodeksie Etyki Reklamy
   • Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej
   • Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
   • Zasadach dobrej praktyki w zakresie informowania o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania
   • Zasadach w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno - finansowej
   • Rekomendacji w zakresie dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi
  • Najczęstsze błędyw w reklamach i analiza przykładów reklam finansowych - z praktyki
  • Orzecznictwo sądowe, decyzje UOKiK i KNF oraz Rady Reklamy, dotyczące reklam usług finansowych
  Zasada swobody zawierania umów w kontekście ochrony praw konsumenta
  • Prawne znaczenie ogólnych warunków umów i regulaminów
   • Obowiązki stron poprzedzające zawarcie umowy
   • Zmiana wzorca umownego w czasie trwania umowy - skutki zaniedbań
   • Zasady doręczania i zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia
   • Zawiłości ogólnych warunków umów i regulaminów a prawo konsumentów do rzetelnej informacji - konsekwencje prawne dla stron umowy
  • Skutki nieumieszczenia koniecznych postanowień w umowach, bądź umieszczenia niejasnych lub niepełnych postanowień umownych, w tym:
   • Nieważność postanowienia umownego
   • Sankcja kredytu darmowego
   • Roszczenie odszkodowawcze
   • Żądanie unieważnienia umowy
   • Żądanie zaniechania danej praktyki
   • Żądanie usunięcia skutków uchybienia
   • Złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
   • Zapłata nawiązki
  • Klauzule abuzywne
   • Charakter prawny Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK
   • Skutki stosowania postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru
   • Orzecznictwo sądowe i arbitrażowe dotyczące klauzul niedozwolonych oraz nieuczciwych praktyk rynkowych
  • Prawo konsumenckie w orzecznictwie sądów, Sądu Najwyższego, UOKiK, Arbitra Bankowego
  • Raporty Prezesa UOKiK I Rzecznika Ubezpieczonych
  • Naruszenie praw konsumenckich przez podmioty współpracujące z bankami a odpowiedzialność banków
  Umowy bankowe zawierane z konsumentami
  • Obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umów:
   • rachunku bankowego
   • kredytu
   • o wydanie karty płatniczej
   • umowy "dołączone" do umowy głównej
   • inne umowy bankowe
  Kredyt konsumencki - nowe regulacje prawne
  • Standardowy Europejski Arkusz Informacyjny
  • Asysta przedkontraktowa
  • Treść i forma umowy o kredyt konsumencki
  • Obowiązek badania zdolności kredytowej
  • Zasady korzystania z baz danych
   • Zasady korzystania z wewnętrznych baz danych
   • Zasady korzystania z zewnętrznych baz danych
   • Informacja dla konsumentów o skorzystaniu z bazy danych
  • Szczególne uprawnienia kredytobiorców
   • Prawo do odstąpienia od umowy
   • Prawo do przedterminowej spłaty kredytu
   • Sankcja kredytu darmowego (charakter prawny sankcji; termin skorzystania z uprawnienia przez kredytobiorców; zasady rozliczeń)
  Kredyty hipoteczne - nowe regulacje
  • Standardowy Europejski Arkusz Informacyjny dla kredytów hipotecznych
  • Forma i treść umowy
  • Wyłączenie niektórych uprawnień kredytobiorców
  Kredyty w ROR - nowe regulacje

Inne informacje związane z Prawo Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |